Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 mei 2020
gepubliceerd op 12 mei 2020

Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor het jaar 2019 aan werken, organismen en verenigingen ten bate van oorlogsslachtoffers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020041286
pub.
12/05/2020
prom.
06/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/06/2020041286/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor het jaar 2019 aan werken, organismen en verenigingen ten bate van oorlogsslachtoffers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels sluiten tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van een deel van de bevoegdheden en van het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels, gewijzigd bij de wet van 23 maart 2019, artikel 16/3, 5° ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 april 2020;

Overwegende dat de opdracht om toelagen te verlenen aan bepaalde vaderlandslievende organisaties tot de bevoegdheid van de Federale Pensioendienst behoort en dat de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in zijn naar de Federale Pensioendienst overgeschreven dotatie een bedrag voorziet om deze opdracht uit te voeren;

Overwegende dat het budget voor deze opdracht is vastgelegd op 12.000 euro voor het jaar 2019;

Overwegende dat artikel 16/3, 5° van de voormelde wet van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels sluiten bepaalt dat de toekenningsmodaliteiten van deze toelagen door de Koning worden bepaald;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Toelagen voor een totaal bedrag van 12.000 euro, aan te rekenen op de basisallocatie 58 45 34 20 06 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en ingeschreven op de begroting van de Federale Pensioendienst onder de ESR-code 3330, worden voor het jaar 2019 toegekend aan volgende federaties en werken: 1)Association Belge des Jeunes pour le souvenir des deux guerres Route Militaire 1 4540 AMAY Bankrekening : BE07 0882 0108 8166 800 euro 2) 8 Mei Comité regio Mechelen Nieuwe Kapucijnenstraat 39/103 2800 MECHELEN Bankrekening : BE31 7310 3572 3455 700 euro 3) Eenheidsfront Ronse C.Lemonnierlaan 130 9600 RONSE Bankrekening : BE68 4436 5948 6134 700 euro 4) Europese Confederatie van Oudstrijders en Militairen, Belgische Afdeling Pierre Gasséestraat 10 B.7 1080 BRUSSEL Bankrekening : BE42 1325 5107 7754 700 euro 5) Auschwitz in Gedachtenis Wolstraat 17/B.50 1000 BRUSSEL Bankrekening : BE55 3100 7805 1744 1.300 euro 6) Stichting voor de Eigentijdse Herinnering Victorialaan 5 1000 BRUSSEL Bankrekening : BE31 1096 6739 0755 1.300 euro 7) Service Social Juif Ducpétiauxlaan 66-68 1060 BRUSSEL Bankrekening : BE98 1916 0398 3293 1.100 euro 8) Witte Brigade (Fidelio) Lange Nieuwstraat 30 2000 ANTWERPEN Bankrekening : BE86 0000 4748 6550 900 euro 9) Stichting Paul Brusson vzw Avenue de Cointe 9 4000 LIEGE Bankrekening : BE07 0882 1930 4766 1.100 euro 10) Vriendenkring van Dora vzw Luchtvaartsquare 29 1070 BRUSSEL Bankrekening : BE78 2100 9700 3486 700 euro 11) Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België Renaissancelaan 30 1000 BRUSSEL Bankrekening : BE83 3100 5433 2315 2.700 euro

Art. 2.De in artikel 1 vermelde federaties en werken zijn ertoe gehouden om vóór 31 oktober 2020 een afschrift van de volgende boekhoudkundige documenten voor te leggen: balans en winst- en verliesrekening van het dienstjaar 2019 of, bij ontstentenis, een staat van ontvangsten en uitgaven betreffende het jaar 2019.

Art. 3.De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE

^