Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 maart 2018
gepubliceerd op 18 september 2018

Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 4

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018031868
pub.
18/09/2018
prom.
06/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 4


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen sluiten betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, de artikelen 54 tot 61;

Gelet op de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 augustus 2017;

Op de voordracht van de Vice-Eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers kent voor 2017 bovenop de subsidies toegekend in het koninklijk besluit Vrijwillige Terugkeer - deel 3 de volgende subsidie toe aan de volgende partner ter uitvoering van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer".

Naam project

Bedrag subsidie

Begunstigde

Nom projet

Montant subside

Bénéficiaire

Informeren van kwetsbare irreguliere migranten in Brussel

€ 75.218

Barka

Informer les migrants irréguliers vulnérables à Bruxelles

€ 75.218

Barka


Art. 2.De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Th. FRANCKEN

^