Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid type wet prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011194 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de bestaansmiddelen van wezen betreft type wet prom. 06/03/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijziging van het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016. (2) type wet prom. 06/03/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 06/03/2018 pub. 22/05/2019 numac 2019012453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de bestaansmiddelen van wezen betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de terhandstelling van kaliumjodide overeenkomstig artikel 6, § 2, 8°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 type koninklijk besluit prom. 06/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van geneesmiddelen bedoeld in artikel 6, § 2, 8°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 type koninklijk besluit prom. 06/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van een commissaris bij het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 06/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018011339 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178, § 2, 13°, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het afschaffen van de voorwaarde van het maximum bedrag van bezoldigingen van de criteria krachtens dewelke belastingplichtigen vrijgesteld zijn van de aangifteverplichting in de personenbelasting type koninklijk besluit prom. 06/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018011360 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de attesten die ter beschikking dienen te worden gehouden voor de toepassing van bepaalde belastingverminderingen voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 06/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011455 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en bestemd voor het dekken van de uitgaven van het project 1733 type koninklijk besluit prom. 06/03/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031868 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 4 type koninklijk besluit prom. 06/03/2018 pub. 26/06/2019 numac 2019013323 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178, § 2, 13°, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het afschaffen van de voorwaarde van het maximum bedrag van bezoldigingen van de criteria krachtens dewelke belastingplichtigen vrijgesteld zijn van de aangifteverplichting in de personenbelasting. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/03/2018 pub. 16/07/2019 numac 2019013559 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de attesten die ter beschikking dienen te worden gehouden voor de toepassing van bepaalde belastingverminderingen voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/03/2018 pub. 15/04/2022 numac 2022031532 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de terhandstelling van kaliumjodide overeenkomstig artikel 6, § 2, 8°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type ministerieel besluit prom. 06/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011610 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 2006 tot bepaling van de leerstof van de jaarlijkse opleiding voor het leidend en onderwijzend personeel van de rijscholen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het ministerieel besluit van 30 januari 2006 tot bepaling van de leerstof van de voorafgaande opleiding bedoeld in artikel 26, § 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 06/03/2018 pub. 25/04/2018 numac 2018011719 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot delegatie van sommige bevoegdheden voor de toepassing van diverse koninklijke besluiten inzake de rijopleiding en het rijexamen aan het hoofd van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

document

type document prom. 06/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden type document prom. 06/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011673 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden type document prom. 06/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011675 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden type document prom. 06/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden
^