Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 juni 2002
gepubliceerd op 13 juni 2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 oktober 2001 tot organisatie van de algemene socio-economische enquête van het jaar 2001

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011093
pub.
13/06/2002
prom.
06/06/2002
ELI
eli/besluit/2002/06/06/2002011093/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 oktober 2001 tot organisatie van de algemene socio-economische enquête van het jaar 2001


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, gewijzigd bij de wetten van 1 augustus 1985, 21 december 1994 en 2 januari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 oktober 2001 tot organisatie van de algemene socio-economische enquête van het jaar 2001, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 november 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de opeenvolging van de stadia voor het versturen van de formulieren werd gewijzigd en dat derhalve de gestelde termijnen dienen te worden aangepast om de rechtszekerheid van de verzamelwerkzaamheden te waarborgen en dat de bepalingen van dit besluit onverwijld moeten worden toegepast;

Overwegende dat de administratiekosten die aan de niet-respondenten worden aangerekend ondubbelzinnig moeten worden vastgelegd; dat een forfaitair bedrag berekend op basis van de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 oktober 2001 tot organisatie van de algemene socio-economische enquête van het jaar 2001 vermelde kosten zowel rekening houdt met deze vereiste als met de beheersvereisten van de overheidsdienst « N.I.S. »;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6, vierde lid, van het koninklijk besluit van 1 oktober 2001 tot organisatie van de algemene socio-economische enquête van het jaar 2001, wordt vervangen door de volgende bepaling : « Tussen 1 maart 2002 en 30 juni 2002 gaan door het NIS aangeworven enquêteurs op bezoek bij de huishoudens die hun ingevulde telformulieren niet hebben teruggestuurd. »

Art. 2.Artikel 9, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende zin : « Die administratiekosten worden forfaitair vastgelegd op 12,50 euro. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 februari 2001.

Art. 4.Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juni 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Ch. PICQUE

^