Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 juni 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000344 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 15 april 2002 wordt, met ingang van 1 december 2002 de heer Walter Caethoven, industrieel ingenieur-directeur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokken type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000353 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Bij koninklijk besluit van 22 april 2002, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 4 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt aan de type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000352 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Bij koninklijk besluit van 22 april 2002, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 4 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt aan de type koninklijk besluit prom. 05/06/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002002112 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002009532 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende het statuut van de leden van het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002009551 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juni 2002 is Mevr. Swinnen, M., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Luik en te Marc Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 06/06/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002011093 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 oktober 2001 tot organisatie van de algemene socio-economische enquête van het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002022456 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000292 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 2000 tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking Bij ministerieel besluit van 22 januari 2002 worden de woorden « plaatsvervangend : de heer Michel Verstraelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000421 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 3 mei 2002, zijn Mevr. Morthier, Christine, Sterpin, Anne, De Weirt, Françoise en Hensmans, Catherine, adjunct-adviseurs in de weddeschaal 10 B, m.i.v. 1 februari 2002 bevorderd tot de gra Bij ministerieel besluit van 3 mei 2002, is de H. Capron, Bernard, adjunct-adviseur in de wedde(...) type ministerieel besluit prom. 06/05/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002012529 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om startbaanovereenkomsten aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 06/05/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002012530 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om startbaanovereenkomsten aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002021003 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van conservatie en restauratie type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002021004 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van reproductie van foto's type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002021005 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor reproducties van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 22/04/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002021208 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 september 1999 houdende delegatie van handtekening aan de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 23/09/1999 pub. 13/06/2002 numac 2002021209 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 22/05/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002027531 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 19 van het huishoudelijk reglement van de "Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution" type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 13/06/2002 numac 2002027532 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution"

decreet

type decreet prom. 24/05/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002035733 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op de inverkeersstelling op grond van de emissienorm van de motor (zoals bepaald in de Richtlijn 98/69/EG van 13 oktober 1998) of de aard van de aandrijvingsbrandstof, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002031286 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestemmingsverandering van een deel van het Madouplein op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002035741 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 betreffende de economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs, wat betreft de invoering van de euro

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2001 pub. 13/06/2002 numac 2002031292 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, ter wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 betreffende het Algemeen Reglement van de Waterwegen van het Rijk en van het koninklijk besluit van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het Kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de Haven van Brussel, in het vooruitzicht van de overgang naar de euro. - Addendum

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002021238 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 maart 2002 in zake L. Vincent en J. Vanderlinden tegen de gemeente Gedinne en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Die zaak is ingeschreven onder nummer 2399 van de rol van het Hof. De griffier, P.- Y. Dutill(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000281 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 8 maart 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecteren in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000289 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 april 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000410 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecteren in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000415 bron ministerie van binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Dorp nr. 2 - Koningin Fabiola" te Deurne om in

document

type document prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002002135 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Gerechtelijke organisatie » van de FOD Justitie Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Belg zijn; 2. Op 27 juni 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nutt(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 27 juni 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderwijs(...) type document prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002002134 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « e-HR » van de FOD Personeel en Organisatie Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 27 juni 2002 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal tien jaar nutt(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 27 juni 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitai(...) type document prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002002136 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Laboratoria » van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 27 juni 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar b(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 27 juni 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderwijs(...) type document prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002002137 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Controle » van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Belg zijn; 2. Op 27 juni 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar besch(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 27 juni 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderwijs(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000173 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een auditeur Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002 wordt Mevr. Marijke Sterck, adjunct-auditeur, met ingang van 17 januari 2002 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000357 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming van drie assessoren van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 worden de heren Wilmotte, Michel, geboren op 25 oktober 1955, en Binon, Michel, geboren op 24 november 1959, licentiaten in d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000358 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 wordt Mevr. Anna Baetens benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van Bij koninklijk besluit van 22 april 2002 wordt de heer Daniel Parijs benoemd tot rijksambtenaar(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000422 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-referendaris Bij koninklijk besluit van 31 mei 2002, wordt de heer Roger Wimmer, tot adjunct-referendaris bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000423 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot een adjunct-referendaris Bij koninklijk besluit van 31 mei 2002, wordt de heer Marc Joassart tot adjunct-referendaris bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000424 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 31 mei 2002, wordt Mevr. Geneviève Martou, adjunct-referendaris, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2002 numac 2002000425 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot een adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 31 mei 2002, wordt de heer Laurent Jans, adjunct-referendaris, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd.
^