Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 april 1999
gepubliceerd op 21 mei 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1975 tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire vergoedingen welke aan de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid worden toegekend

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007110
pub.
21/05/1999
prom.
06/04/1999
ELI
eli/besluit/1999/04/06/1999007110/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 APRIL 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1975 tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire vergoedingen welke aan de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid worden toegekend


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 februari 1967 en 2 maart 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 augustus 1969 houdende het statuut van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 juli 1971, 18 december 1987 en 22 december 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 1975 tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire vergoedingen welke aan de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid worden toegekend, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 november 1981 en 19 december 1991;

Gelet op het advies van de Inspectie van financiën gegeven op 26 juli 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 9 oktober 1998;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 9 oktober 1998;

Gelet op het protocol van 12 oktober 1998 waarin de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd binnen het Sectorcomité XIV, worden vermeld;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, a, van het koninklijk besluit van 11 maart 1975 tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire vergoedingen welke aan de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid worden toegekend, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 november 1981, wordt het bedrag van 725 frank door 972 frank vervangen.

In artikel 1, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de bedragen van 325 frank en 400 frank door 538 frank en 434 frank vervangen.

Art. 2.In artikel 1, § 1, b, van hetzelfde besluit gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 november 1981 en 19 december 1991, wordt het bedrag van 308 frank door 350 frank vervangen.

Art. 3.Het artikel 1, § 3, van hetzelfde besluit gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 december 1991 wordt aangevuld met volgende leden : Deze vergoeding wordt per kalenderjaar gedurende 11 maanden uitbetaald. Het jaarlijks bedrag mag niet hoger zijn dan 275 keer de vaste vergoeding.

De vergoeding wordt toegekend voor de dagen waarop het personeelslid dienst heeft en de dagen van inhaalrust, van wacht en van afwezigheid als gevolg van een arbeidsongeval.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995.

Art. 5.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 6 april 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, J.-P. PONCELET De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY

^