Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 augustus 2006
gepubliceerd op 10 augustus 2006

Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022766
pub.
10/08/2006
prom.
05/08/2006
ELI
eli/besluit/2006/08/05/2006022766/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Programmawet van 27 december 2005, inzonderheid op artikel 159;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen, inzonderheid op artikel 4, § 3;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juli 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 juli 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° « Het koninklijk besluit »: het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen;2° « De Staat » : De Belgische Staat;3° « Het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen »: het gemeentelijk havenbedrijf van de stad Antwerpen, autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht overeenkomstig de artikelen 263 bis tot en met 263decies van de Nieuwe Gemeentewet;

Art. 2.De lijst van de personeelsleden en de rechthebbenden bedoeld in artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit is opgenomen in bijlage van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad .

Art. 4.Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, B. TOBBACK

Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, B. TOBBACK

^