Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 mei 2021
gepubliceerd op 11 mei 2021

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor de jaren 2021 en 2022

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021202294
pub.
11/05/2021
prom.
04/05/2021
ELI
eli/besluit/2021/05/04/2021202294/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor de jaren 2021 en 2022


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 24, § 2ter, ingevoegd bij de wet van 30 maart 2018;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, gegeven op 22 april 2021;

Gelet op het adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 september 2020 en op 30 maart 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 22 april 2021;

Gelet op artikel 8, § 1, 3°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een formele beslissing betreft;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 24, § 2ter, van de voormelde wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, een bijkomend gedeelte van de geglobaliseerde inkomsten van het Globaal Beheer van de sociale zekerheid wordt toegewezen aan de Federale Pensioendienst tot financiering van de pensioenen die ten laste zijn van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen;

Overwegende dat het bedrag van de aldus toegewezen middelen overeenstemt met een deel van de opbrengst van de loonmatigings-bijdrage die de provinciale en plaatselijke besturen betalen voor hun statutaire personeelsleden en voor de jaren 2018, 2019 en 2020 vastgesteld werd op 121 miljoen euro op jaarbasis;

Overwegende dat het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen ook voor de jaren 2021 en 2022 over deze middelen moet kunnen beschikken opdat de voor deze jaren toepasselijke responsabiliseringscoëfficiënt beperkt zou kunnen worden tot respectievelijk 50 % en 56 % ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 24, § 2ter, derde lid, van de voormelde wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten het bedrag van de aldus aan het Gesolidariseerde pensioenfonds toegewezen middelen jaarlijks aangepast wordt aan het groeipercentage van de gemiddelde gezondheidsindex van het jaar;

Op de voordracht van de Minister van Werk, van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Pensioenen en op het advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag bedoeld in artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers wordt voor de jaren 2021 en 2022 vastgesteld op respectievelijk 126.201.401,82 EUR en 127.842.020,04 EUR op jaarbasis.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Pensioenen zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Sociale Zaken, Fr. VANDENBROUCKE De Minister van Pensioenen, K. LALIEUX

^