Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2019 pub. 11/05/2021 numac 2019041776 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol bij de Conventie over gedwongen arbeid van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de algemene conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens haar 103de zitting (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 11/05/2021 numac 2021031191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de gestandaardiseerde verpakking van sigaretten, roltabak en waterpijptabak. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2021 numac 2021031271 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 2 april 2021, wordt mevrouw Marleen GRAULS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Justitie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit haar ambt verleend met inga Mevrouw Marleen GRAULS mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van adv(...) type koninklijk besluit prom. 03/12/2019 pub. 11/05/2021 numac 2021031297 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2021 numac 2021031305 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma Erkenningsnummer van de omkaderingsinstelling N(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2021 numac 2021031306 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma Erkenningsnummer van de omkaderingsinstelling N(...) type koninklijk besluit prom. 25/04/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021031362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 25/04/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021031420 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021031426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vernieuwing van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2021 numac 2021031457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij koninklijk besluit van 20 april 2021 wordt de heer Arne CARTON, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Universiteit Gent, vanaf 1 februari 2021 en uiterlijk tot en met type koninklijk besluit prom. 22/11/2020 pub. 11/05/2021 numac 2021041340 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 16.300.000 EUR aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 04/05/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021202294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor de jaren 2021 en 2022

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021031431 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 03/05/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021031451 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende benoeming van Amandine HENRY in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 27/04/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021031478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021031515 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een aanvullende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen in de horeca sector die bij beslissing gesloten worden in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 23/12/2020 pub. 11/05/2021 numac 2021201871 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 23/12/2020 pub. 11/05/2021 numac 2021201872 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 12 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 23/12/2020 pub. 11/05/2021 numac 2021201873 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08, 11, 15, 21 en 25 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 23/12/2020 pub. 11/05/2021 numac 2021201874 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 14, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/05/2021 numac 2021201202 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 160/2020 van 26 november 2020 Rolnummers 7256, 7258, 7265, 7274, 7275 en 7348 In zake: de prejudiciële vragen betreffende artikel 376, § § 1 en 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021031380 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021202234 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1, 2°, 10, 2°, en 11 van het decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht en tot aanwijzing van de ambtenaar bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid, van het oud Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling III

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 11/05/2021 numac 2021202265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Bij besluit van de Directeu wordt de heer Lionel QUEBELLA, te La Louvière, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie,(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/05/2021 numac 2021031062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 april 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Oeuvres du Soir » te Brussel om van 1 juli 2021 tot en m

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/05/2021 numac 2021202057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 90 van 29 maart 2021, wordt volgende wijziging aangebracht: - blz. 29422 leest men als volgt: Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, &q Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 februari 2021, dat in werking treedt op 22 februari 20(...)

document

type document prom. -- pub. 11/05/2021 numac 2021202100 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 12 april 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de BVBA ALL CAR PAINTS, gevestigd Taunusweg 10 te 3740 Bilzen, erkend Bij beslissing van 12 april 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Ove(...) type document prom. -- pub. 11/05/2021 numac 2021202263 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Begrotings Beheerder "rollend materieel" (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21034 Deze selectie werd afgesloten op 29/04/2021. Er is 1 (...) De lijst is 1 jaar geldig.
^