Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 mei 1999
gepubliceerd op 18 mei 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie", wetenschappelijke inrichting van de Staat bij het Ministerie van Justitie

bron
ministerie van justitie
numac
1999009552
pub.
18/05/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/besluit/1999/05/04/1999009552/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie", wetenschappelijke inrichting van de Staat bij het Ministerie van Justitie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsings-personeel en het beheerspersoneel van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie", wetenschappelijke inrichting van de Staat bij het Ministerie van Justitie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 april 1998;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 15 september 1998;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 15 september 1998;

Gelet op het gemotiveerd advies van het basisoverlegcomité, gegeven op 1 maart 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsings-personeel en het beheerspersoneel van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie", wetenschappelijke inrichting van de Staat bij het Ministerie van Justitie wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.De formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij het Ministerie van Justitie, is vastgesteld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.§ 1. In de hierna vermelde betrekkingen van artikel 1 mag slechts worden voorzien wanneer de arbeidsposten van contractuelen waarvoor ze in de plaats komen, afgeschaft werden door de afvloeiing van de leden van het contractueel personeel die ze bekleden : II. Toegevoegd vorsingspersoneel Gespecialiseerd technicus der vorsing 2 IV. Personeel houder van bijzondere graden Industriel ingenieur 3 § 2. Indien twee jaar na het van kracht worden van dit besluit, de in § 1 beoogde betrekkingen vacant gebleven zijn, worden ze in artikel 1 afgeschaft. § 3. De Inspecteur van Financiën moet vooraf vaststellen dat de voorwaarde vermeld in § 1 vervuld is.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 mei 1999 ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY

^