Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000421 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000422 bron ministerie van binnenlandse zaken Bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met andere ambten type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000425 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000424 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000426 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van financien Wet tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000427 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 12 en 19, § 1, van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000485 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de provinciewet type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999000486 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 bron ministerie van financien Wet houdende veertiende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie « Ontwikkelingssamenwerking » (1) type wet prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999003334 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 bron ministerie van financien Wet houdende bepalingen inzake accijnzen type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen type wet prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009596 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming type wet prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 type wet prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 06/07/2011 numac 2011000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999000341 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 05/05/1999 numac 1999000344 bron diensten van de eerste minister en ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, en bijeenroeping van de nieuwe federale kamers type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000375 bron diensten van de eerste minister, ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van financien Koninklijk besluit tot bepaling van de wijze van verdeling onder de Gewesten en de Gemeenschappen van de quotiteit die hen ten laste valt in bepaalde verkiezingsuitgaven, in de verschillende gevallen van gelijktijdige verkiezingen, voorzien in artikel 4 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en Gemeenschappen type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999000417 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overheden van de rijkswacht voor de toepassing met betrekking tot de militairen werkzaam bij de rijkswacht van het koninklijk besluit van 24 juli 1997 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000419 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 329bis van de nieuwe gemeentewet en van artikel 144 van de provinciewet type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999000466 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor de aanpassing van de kledij van de stadswachters in de steden en gemeenten met een veiligheids- en samenlevingscontract of een preventiecontract. type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999000465 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het contract inzake de preventie van graffiti afgesloten tussen de stad Gent en de Staat. type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999000433 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999000468 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten die houder zijn van een veiligheids- en samenlevings- of preventiecontract financiële hulp kunnen genieten van de Staat op het vlak van de verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999000467 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot wijziging van Koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999000469 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de **** financiële hulp kunnen genieten van de Staat voor het aanwerven van provinciale coördinatoren op het vlak van de verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002093 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot organisatie van de benoeming, de loopbaan en de evaluatie van de ambtenaren die belast worden met het beheer van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002095 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002094 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende de directiepremie die wordt toegekend aan de ambtenaren die belast zijn met het beheer van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999002092 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende instelling van een Commissie voor kunsten bij de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002096 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002097 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot bepaling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot organisatie van de benoeming , de loopbaan en de evaluatie van de ambtenaren die belast worden met het beheer van sommige overheidsdiensten van toepassing is op bepaalde instellingen van openbaar nut en op de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002098 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende oprichting van de Hoge Raad van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003344 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009552 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie", wetenschappelijke inrichting van de Staat bij het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999009580 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999011198 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende ontslag van de commissaris-generaal der regering bij de Nationale Tentoonstellingen van de Arbeid en houdende benoeming tot dit ambt type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999011199 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming tot het ambt van de adjunct-commissaris-generaal der regering bij de Nationale Tentoonstellingen van de Arbeid type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 08/10/1999 numac 1999012375 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk en tot aanpassing van bijlage V bij titel III, afdeling VI van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999012377 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden voor de ondernemingen bedoeld in artikel 148decies 2.5.9.3.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999012421 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999012420 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999012419 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 05/06/1999 numac 1999014108 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden inzake binnenbevrachting type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 05/06/1999 numac 1999014107 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen en compensaties voor het laden en lossen van schepen uitgevoerd bij nacht, op een zondag of op een wettelijke feestdag type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999014136 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de leden van de luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999014137 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de hulpagenten en agenten van de luchthaveninspectie type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999014141 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust en van het koninklijk besluit van 15 maart 1966 betreffende de vlaggenbrieven en de uitrusting van de pleziervaartuigen type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999014138 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999014151 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Schoten en Brasschaat, van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999015110 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 1998 tot benoeming van een Bijzonder Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999015118 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot benoeming van de regeringscommissaris bij de "Belgische Technische Coöperatie", naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk en betreffende zijn geldelijk statuut type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999016130 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 1999 betreffende tijdelijke maatregelen met betrekking tot de verhandeling van peren type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999016154 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de premie voor het vervroegd op de markt brengen van kalveren type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999021234 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de Voorzitter en de Ondervoorzitter, en tot benoeming van leden van de Raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999021246 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest deel uit te maken type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999022517 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, eerste lid, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van artikel 130 van de Grondwet bevoegde overheid type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999022581 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie « Standaarden inzake Telematica ten behoeve van de sector van de Gezondheidszorg » type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999022893 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, lid 1, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van de artikelen 128 en 135 van de Grondwet bevoegde overheden type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016159 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016157 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016158 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999000394 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van bepaalde toelagen aan het personeel dat titularis is van operationele graden bij de Civiele Bescherming type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002086 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffier-rapporteur bij de Duitstalige afdeling van de Interdepartementale Raad van Beroep type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 11/08/1999 numac 1999003273 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009553 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie", wetenschappelijke inrichting van de Staat bij het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016129 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999016132 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende maatregelen van controle op de uitvoering van de vaccinatie tegen de ziekte van Aujeszky type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016147 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1996 houdende vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999021244 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Sturingscomité van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035750 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999012484 bron ministerie van tewerkstelling en arbeiden en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit-sector, aan de sectorale fondsen van de privé non-profit-sector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999035655 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999035657 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de werking van de commissie tot erkenning van de artistieke bekendheid type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999035663 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen voor wat de onroerende voorheffing betreft en tot machtiging van de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën om ambtenaren aan te wijzen belast met de vestiging en invordering van de onroerende voorheffing type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999035725 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van sommige koninklijke besluiten en besluiten van de Vlaamse regering ingevolge de inwerkingtreding van, en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 19 december 1997 houdende oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie voor culturele aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999035816 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het loodsenkorps betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/1999 pub. 14/07/1999 numac 1999035888 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende adviesverlening inzake ergonomie en aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999035923 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van het experiment arbeidszorg voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/1999 pub. 14/09/1999 numac 1999036195 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juli 1987 tot vaststelling van de voor logiesverstrekkende bedrijven geldende exploitatievoorwaarden en tot regeling van de toekenning van de voor die exploitatie vereiste vergunningen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999000511 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief OOP 28 aangaande de uitvoering van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type omzendbrief prom. 04/05/1999 pub. 25/01/2000 numac 1999000877 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief OOP 28 aangaande de uitvoering van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 04/05/1999 pub. 05/10/1999 numac 1999000693 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Erratum type erratum prom. 04/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999014177 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Schoten en Brasschaat, van algemeen nut wordt verklaard. - Erratum type erratum prom. 04/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999021305 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de federale ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest deel uit te maken. - Erratum type erratum prom. 04/05/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999022824 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, eerste lid, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van artikel 130 van de Grondwet bevoegde overheid. - Erratum type erratum prom. 04/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999035904 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking. - Erratum type erratum prom. 04/05/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juli 1987 tot vaststelling van de voor logiesverstrekkende bedrijven geldende exploitatievoorwaarden en tot regeling van de toekenning van de voor exploitatie vereiste vergunningen. - Erratum type erratum prom. 04/05/1999 pub. 23/02/2004 numac 2004014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie. - Errata
^