Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 mei 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999002059 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999007050 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 2203 van 5 februari 1999 wordt kapitein-commandant ****. ****, op 5 februari 1999, ontslagen uit het ambt van ordonnansofficier van Zijne **** **** **** koninklijk besluit ****. 2210 van 11 februari 1999 wordt vaandrig-ter-zee ****. **** **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999007067 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Landmacht Bij koninklijk besluit ****. 2212 van 25 februari 1999 wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999007069 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen in het kader van de beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 2216 van 25 februari 1999 : Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 april 1999 in toepassing der **** **** Luitenant-generaal ****, ****. Korps van de infanterie **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009525 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009552 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie", wetenschappelijke inrichting van de Staat bij het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 19/01/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009554 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999009572 bron ministerie van justitie Rechtelijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 april 1999, dat in werking treedt op 25 mei 1999, is aan de heer Mélot, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Namen. Het is hem vergund Bij koninklijke besluiten van 26 april 1999 : -is de heer Collard, H., substituut-procureur (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999012035 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Huldepenningen. - Benoemingen Gouden Penning voor sociale toewijding Koninklijk besluit van 7 augustus 1995 : de heer Bague, Walter, Antwerpen; de heer Baete, Bob, Antwerpen; de heer Cordy, André, Rixensart; de heer D'Hoore, Willy de heer Franceus, Paul, Oudenaarde; de heer Gervais, Jules, Antwerpen; de heer Jacobs, Frans,(...) type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999022446 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies, 63, § 3 en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999002061 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009553 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie", wetenschappelijke inrichting van de Staat bij het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrale examencommissies. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 1 april 1999 zijn benoemd tot leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van : Op voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs : type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999035583 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Presti 3 en 4 Bij ministerieel besluit van 24 maart 1999 wordt in bijlage I van het beluit van de Vlaamse regering van 19 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1998 (...)

decreet

type decreet prom. 13/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999035577 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/1998 pub. 18/05/1999 numac 1999035545 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 2

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999011156 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek (PE 9934) Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceer(...) De opmerkingen betreffende deze ontwerpen van ETSI standaarden (European Telecommunication Standard(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999019355 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers **** van tweetalig klerk-telefonist De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert eerlang een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van tweetalige klerken-telefonisten. ****. **** **** kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; 2° van onberispelijk gedrag zijn;(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999019356 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers **** van adjunct-chef-drukker De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert eerlang een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** voor de betrekking van adjunct-chef-drukker voor de centrale **** ****. **** **** kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; 2(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999019357 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers Samenstelling van een **** van tweetalige assistenten De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert eerlang een examen met het oog op de samenstelling van een **** van tweetalige assistenten. **** is enkel een **** ****. **** **** kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; 2(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999007079 bron ministerie van landsverdediging **** Benoemingen van opperofficieren in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2206bis van 5 februari 1999, wordt de beroepsofficier waarvan de naam volgt benoemd op 26 maart 1999 in het kader der beroepsofficier Generaal-majoor ****, ****., vleugeladjudant van Zijne Majesteit de Koning. Bij koninklijk ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999007094 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van hoofdofficieren in het kader van de reserve-officieren Bij koninklijk besluit ****. 2260 van 26 maart 1999 : De hierna genoemde reserveofficieren worden benoemd in de hogere graad op 26 maart 1999, in de **** **** Korps van de infanterie In de graad van ****-kolonel, de ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999007104 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming in de graad van generaal-majoor Bij koninklijk besluit ****. 2282 van 26 maart 1999 wordt kolonel **** ****. **** benoemd op 26 maart 1999 in het kader der beroepsofficieren tot de graad van generaal-majoor. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999016108 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 januari 1999 worden benoemd of bevorderd vanaf 15 november 1998 : Leopoldsorde Commandeur De heer Mene, R., bestuurder van vennootschappen, voorzitter Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Orde van Leopold II Commandeur De heer Limme, M(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999009576 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 7 mei 1999, bladzijde 15798, wordt de vacante betrekking van beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 18/05/1999 numac 1999009573 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de politierechtbank te Nijvel : 1; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Na - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lier : 1; - plaatsvervangend rech(...)
^