Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 17 oktober 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het gewaarborgd minimummaandloon

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012217
pub.
17/10/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het gewaarborgd minimummaandloon (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de ijzernijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het gewaarborgd minimummaandloon.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de ijzernijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2005 Gewaarborgd minimummaandloon (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2005 onder het nummer 77834/CO/104) HOOFSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid (PC. 104) vallen en op de werknemers en werkneemsters die door een arbeidsovereenkomst voor arbeider aan deze ondernemingen zijn gebonden, uitgezonderd jobstudenten. HOOFDSTUK II. - Onderwerp

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in uitvoering van het sectoraal akkoord in de staalindustrie - arbeiders - 2005-2006 afgesloten op 12 mei 2005. HOOFDSTUK III. - Bedrag en toepassingsmodaliteiten van het gewaarborgd minimummaandloon

Art. 3.Voor de werknemers tewerkgesteld in een industriële functie wordt het gewaarborgd minimummaandloon op 18 jaar op datum van 1 november 2005 vastgesteld op 1.561,92 EUR bruto/maand in een stelsel van 37 uur/week, inclusief alle productiepremies, voor volledige maandprestaties.

Art. 4.De toepassing van dit minimumloon zoals bepaald in artikel 3 mag geen enkele weerslag hebben op de effectieve lonen die dit minimum reeds overschrijden en mag niet ingeroepen worden om de loonmassa's of dito hiërarchie die in de ondernemingen van kracht zijn, te wijzigen.

Art. 5.Het gewaarborgd minimummaandloon is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen volgens de modaliteiten van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 1974. Het wordt geplaatst naast de referentie-spilindex van 118,30 (indexcijfer der consumptieprijzen - basis 1996 = 100). HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003 betreffende het gewaarborgd minimummaandloon, geregistreerd op 6 februari 2004 onder het nr. 69759/CO/104.

Ze heeft uitwerking met ingang van 1 november 2005. Ze wordt afgesloten voor een onbepaalde duur. Ze zal door elk van de partijen opgezegd kunnen worden met een opzegtermijn van drie maanden, per aangetekend schrijven betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de ijzernijverheid (PC. 104) Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^