Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006009831 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder Gewone zittijd van december 2006 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor Vorenvermelde examens lopen over de kennis van de Duitse taal. De aandacht wordt er op gevestigd(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006054417 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, weduwe van **** ****, geboren Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/10/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006003481 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2003 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006012217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het gewaarborgd minimummaandloon type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006012481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006023042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 wordt de heer Werner De Bus, administratief deskundige, met ingang van 1 juni 2006, op het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van attaché bij de Federale Overheidsd Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006202910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de regionale aanwending van 0,1 pct. voor opleidingsinspanningen voor de arbeiders van de Limburg type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006202924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de regionale aanwending van 0,1 pct. voor opleidingsinspanningen voor de arbeiders van West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006202896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot vaststelling van de innings- en toewijzingswijzen van de bijdrage van 0,1 pct. voor vormings- en tewerkstellingsinspanningen voor de provincies Luik en Luxemburg type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006202938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de regionale aanwending van 0,1 pct. voor opleidingsinspanningen voor de arbeiders van Oost-Vlaanderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2001 pub. 17/10/2006 numac 2006000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de bestrijding en uitroeiing van bluetongue Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 25/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006011436 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036612 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de integratie van de met de betalingen voor suikerbieten en cichoreiwortels voor de productie van respectievelijk suiker en inulinestroop overeenkomende component in de bedrijfstoeslagregeling type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036613 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de herziening van de referentiegegevens ter uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling in de sector suiker type ministerieel besluit prom. 15/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036614 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit voor het aanvragen van de integratie van de melkpremie en de extra betalingen in de bedrijfstoeslagregeling type ministerieel besluit prom. 07/07/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006203317 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de verplichtingen inzake braaklegging bij toepassing van de bedrijfstoeslagregeling bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006031497 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - **** vergunning Bij besluit van de **** **** Regering van 2 juni 2005, ontvangt **** **** ****, boulevard des **** 158, bus 2, 4800 ****, een hernieuwing van de **** - ****; - Werving en selectie. Deze vergunningen wordt toegekend voor een duur van 1 (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036420 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikel 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036421 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 1997 betreffende de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036570 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 08/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet, ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6 cao-provisie type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036619 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006031492 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Vergunningen Bij besluit van de **** **** Regering van 14 april 2005, ontvangt **** **** **** ****, **** 4, 3620 ****, een vergunning als privé-****(...) - Werving en selectie. Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en draagt het ****(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België. - Erratum Op 22 augustus 2006 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006020072 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Woensdag 18 oktober 2006, om 9 u. 30 m., en donderdag 19 oktober 2006, na afloop van de werkzaamheden van de verenigde vergadering en om 14 u. 30 m. (...) 1. Benoeming van het vast bureau. 2. (Pro memorie) Installatie en Eedaflegging van een nieuw li(...)

document

type document prom. 13/07/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de opname van gehandicapten in woonressources

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 07/07/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036360 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet over de Vlaamse instellingen

document

type document prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006203380 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige technisch deskundigen controle (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG06802) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. GILLES, FRANÇOIS, 1050 BRUXELLES 2. SCA(...) 3. LEBACQ, CATHERINE, 1330 RIXENSART 4. ROCHEZ, STEPHAN, 6060 GILLY 5. BOURGUIGNON, AURIAN, 1(...) type document prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006203379 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG06801). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. DE SMET, ALEXANDRINE, 7812 HOUTAING 2. ROCHEZ, (...) 3. FEDOROFF, LUDOVIC, 4280 HANNUT 4. OXFORT, JOCELYNE, 6530 THUIN 5. DEMELENNE, PHILIPPE, 419(...) type document prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006203381 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige kinesitherapeuten (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG06809). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. BURNOTTE, FREDERIC, 1210 Saint-Josse-ten-Noode type document prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006203383 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen controle (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG06802). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. DE SPLENTER, CLAUDIA,(...) 2. HEYNS, LIESBETH, 3020 HERENT 3. VAN HAZENDONK, PATRICIA, 2940 STABROEK 4. VAN STEENBERGHE,(...) type document prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006203382 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG06801). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. SAEYS, INGE, 1501 BUIZINGEN 2. DONATI, VAN(...) 3. FIEUW, ROY, 8900 IEPER 4. PINTELON, NICOLAS, 8500 KORTRIJK 5. LOUAGE, HANNELORE, 8560 WEVE(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006023062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoeming van een geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 8 maart 2006, wordt Dr. Mousset, Jean, stagedoend gen Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006018128 bron brussels hoofdstedelijk parlement Vergelijkend examen van **** **** (niveau ****) met voldoende kennis van het **** voor het **** **** Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. ****(...) De kandidaat moet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en moet in het bezit zijn van een van de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006203384 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor het Ministerie van **** (****06809). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. STEVENS(...) 2. ****, ****, 1933 **** 3. ****, ****, 9100 Sint-**** 4. VAN HAVE(...)

document

type document prom. -- pub. 17/10/2006 numac 2006031525 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Rechtscollege Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Jean Coppens op basis van artikel 74, § 1, van het Brussels gemeente Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Ganshoren. (Ar(...)
^