Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 24 oktober 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders-wegvervoerders

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012203
pub.
24/10/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders-wegvervoerders (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders-wegvervoerders.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005 Arbeidsvoorwaarden van de arbeiders-wegvervoerders (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2005 onder het nummer 77842/CO/125.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden evenals op hun arbeiders.

Onder "arbeiders" verstaat men : de arbeiders en arbeidsters.

Wordt beschouwd als "arbeider-wegvervoerder" : de werknemer die houder is van een rijbewijs type C of C+E en die de functie uitoefent van bestuurder van een voertuig met een gewicht gelijk aan of hoger dan 3,5 ton en die bij het uitoefenen van deze functie gewoonlijk geconfronteerd wordt met het probleem van de in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 (Belgisch Staatsblad van 5 september 2005) betreffende de arbeidsduur van de werklieden weg-vervoerders die ressorteren onder het Paritair Comité voor de houtnijverheid (PC 125) opgesomde beschikbaarheidstijden.

Art. 2.De in artikel 4 van het voornoemd koninklijk besluit van 10 augustus 2005 opgesomde beschikbaarheidstijden zijn onderworpen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden die werden vastgelegd in de verschillende sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten van de paritair subcomités voor de houtnijverheid.

Art. 3.De in deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde arbeiders ontvangen, tot een maximum van 12 uur per dag (arbeidstijd of niet als arbeidstijd beschouwde tijd wordt zoals bedoeld in artikel 3 van het voornoemd koninklijk besluit van 10 augustus 2005), een ARAB-uurvergoeding ten bedrage van 0,50 EUR (basis : indexcijfer op 1 oktober 2005), die de driemaandelijkse evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgt.

Art. 4.Het uurloon van de arbeiders-wegvervoerders wordt vastgesteld op 10,24 EUR (basis : indexcijfer op 1 oktober 2005), die de driemaandelijkse evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgt.

Art. 5.De grenzen van de arbeidsduur vastgesteld bij artikelen 19, 20 en 26bis van de arbeidswet van 16 maart 1971, kunnen overschreden worden op voorwaarde dat de wekelijkse arbeidsduur, berekend over een periode van maximum zes maanden, gemiddeld de bij wet of bij collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde arbeidsduur niet overschrijdt.

Art. 6.De arbeidstijden en de niet als arbeidstijden beschouwde tijden, zoals bedoeld in artikel 3 van het voornoemd koninklijk besluit van 10 augustus 2005, moeten worden opgetekend op een individueel document (prestatieblad) dat de chauffeur ter beschikking wordt gesteld en dat tenminste eens per maand door de werkgever en de chauffeur wordt ondertekend. Een model van dat prestatieblad wordt bij deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegd.

Art. 7.De werkgever moet binnen de 15 dagen die volgen op de indienstneming van de arbeider-wegvervoerder of de inschakeling van bestaand personeel in de functie van arbeider-wegvervoerder, de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden per aangetekend schrijven hiervan op de hoogte brengen.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 29 november 2005. Zij is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, bij aangetekend schrijven betekend aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005 betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders-wegvervoerders

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^