Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 oktober 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden type wet prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006018129 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Sectoraal toezichtscomité Phenix. - Benoeming van de leden Binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een sectoraal toezichtscomité Phenix opgericht krachtens artikel 22 van de wet van 10 augustus 2005 tot opricht Het toezichtscomité is samengesteld uit : - drie vaste leden en drie plaatsvervangers aangewezen(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006054422 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** ****. ****, **** ****, geboren te **** op 18 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006012203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders-wegvervoerders type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006012474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 september 2006 wordt aan de heer Vachaudez, André, op het einde van de maand augustus 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het am Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 13/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015154 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006022885 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2004 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006022886 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006023020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen inzake de centrale inning in laboratoria voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006023028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006023059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006201959 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende het sectoraal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006202160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het sectorieel halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, in uitvoering van het protocolakkoord van 16 mei 2001 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst 2001-2002 "werklieden" type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006202359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de uitvoering van het centraal akkoord voor de jaren 2001 en 2002

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/03/2003 pub. 24/10/2006 numac 2006009740 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de secretaris van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type ministerieel besluit prom. 11/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende aanduiding van vaste plaatsvervangers voor de leden van het Beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006203411 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 20 september 2006 wordt de erkenning van het « Centre Saint-Vincent de Paul "Le Moulin de Vincent", ASBL » als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 4 juli 2006 met zes jaar verlengd, overe

arrest

type arrest prom. 13/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006023055 bron rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Besluit van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type arrest prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006203436 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 149/2006 van 11 oktober 2006 Rolnummers 3797, 3798, 3799, 3800, 3801 en 3802 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van d Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006027153 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006036646 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006036687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006036688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006203372 bron ministerie van het waalse gewest Subregionale Comités voor Tewerkstelling en Vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 28 september 2006, dat in werking treedt op 28 september 2006, wordt ontslag verleend aan de heer Luc Avet, die als lid een representatieve werkgeversorg Bij hetzelfde besluit wordt de heer André Masson tot lid van het Subregionale Comité voor Tewerkste(...) type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006203488 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de huurders van woningen gelegen in de eerste en tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006203487 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de huurders van woningen gelegen in de eerste en tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006203489 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring in de eerste en tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006000784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 52 inzake de wet van 1 april 2006 betreffende de agenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld type omzendbrief prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006031545 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief aan de O.C.M.W.'s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verband met sommige financiële diensten in het kader van de toepassing van de wet van 4 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken en leveringen. - Erratum

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006018131 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De VZW « Moto-Club Lille », met maatschappelijke zetel te 2275 Lille, Boskant 133 en de V Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A. 175.753/IX-5395 en G/A. 177.344/XII-4886. type bericht prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006018134 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Marinus Korst, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 102, heeft op 26 september 2006 ee Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 177.187/X-13.034. Voor de Hoofdgriffier, V(...) type bericht prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006203423 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beschikking van 8 augustus 2006 in zake G. R., waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 26 september 2006, heeft « Schendt artikel 462 van het Strafwetboek, eventueel in samenhang gelezen met artikel 78 van hetze(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006012477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2006, is de heer Dubois, Dany, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Nijvel ter vervanging van de heer Lacroix, Jean, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006022820 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt Mevr. Romano, Marta, met ingang van 1 augustus 2006, op het Nederlands taalkader, voor een eerste mandaat van twee jaar, benoemd in de betrekking van attaché bij de Wetenschapp(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006022822 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt de heer Sasse, André, met ingang van 1 augustus 2006, op het Frans taalkader, voor een eerste mandaat van twee jaar, benoemd in de betrekking van assistent bij de Wetenschappel(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006022823 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt Mevr. Bertrand, Sophie, met ingang van 1 september 2006, op het Frans taalkader, voor een eerste mandaat van twee jaar, benoemd in de betrekking van werkleider bij de Wetenscha(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006022821 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 wordt Mevr. Windal, Isabelle, met ingang van 1 augustus 2006, op het Frans taalkader, voor een eerste mandaat van twee jaar, benoemd in de betrekking van werkleider bij de Wetenschap(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006023043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt de heer Sasse, André, met ingang van 1 augustus 2006, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd in de betrekking van werkleider bij de Wetenschappelijke Instellin(...) Het koninklijk besluit van 5 augutus 2006 waarbij de heer Sasse, André, met ingang van 1 augustus 2(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006023045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt Mevr. Romano, Marta, met ingang van 1 augustus 2006, op het Nederlands taalkader, voor een eerste mandaat van twee jaar, benoemd in de betrekking van assistent bij de Wetensc(...) Het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 waarbij Mevr. Romano, Marta, met ingang van 1 augustus 2(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006023046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt Mevr. Bertrand, Sophie, met ingang van 1 september 2006, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd in de betrekking van werkleider bij de Wetenschappelijke Instel(...) Het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 waarbij Mevr. Bertrand, Sophie, met ingang van 1 septemb(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006023044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 september 2006 wordt Mevr. Windal, Isabelle, met ingang van 1 augustus 2006, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd in de betrekking van werkleider bij de Wetenschappelijke Instell(...) Het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 waarbij Mevr. Windal, Isabelle, met ingang van 1 augustu(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006023082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming van leden type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006023089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 september 2006, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Behe wordt Mevr. Dekelper, Irène, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voormelde Dienst, in de hoed(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006012465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Bergen, ter vervanging van de heer André Vachaudez De betrokken org De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006018135 bron belgische kamer van volksvertegenwoordigers Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat. - Oproep tot kandidaten voor een mandaat van plaatsvervanger voor een lid niet-notaris, in de hoedanigheid van magistraat De Kamer van volksvertegenwoordigers zal, overeenkomstig artikel 38, &s Benoemingsvoorwaarden voor de leden magistraten : - Belg zijn; - in de loop van het mandaat d(...)

document

type document prom. -- pub. 24/10/2006 numac 2006023078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van vorser is te begeven bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie te Ukkel. Deze betrekking zal w(...) De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van een Staat die(...)
^