Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2002
gepubliceerd op 06 juli 2002

Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2002014180
pub.
06/07/2002
prom.
04/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2002. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven inzonderheid op artikel 162quater , ingevoegd bij de wet van 22 maart 2002;

Gezien het koninklijk besluit van 4 juli 2002 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

Gezien de oproep tot kandidaten bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2002 (derde uitgave);

Aangezien dit bericht vermeldde dat de gedelegeerd bestuurder zal worden gekozen op grond van zijn bekwaamheid om de doelstellingen van het regeringsbeleid inzake uit te voeren, en dat een bijzondere aandacht zou worden besteed aan de ervaring van de kandidaat inzake change management;

Dat daarenboven de kandidaatstelling een uitzetting diende te bevatten van de verdiensten en de bekwaamheden die de kandidaat meent te kunnen laten gelden op het gebied van onder andere financiële en boekhoudkundige analyse, rechtskunde, ervaring inzake vervoer en mobiliteit alsook inzake personeelsbeheer en sociale relaties;

Aangezien voor de beoordeling van de titels en verdiensten van de kandidaten een beroep werd gedaan op een consultancy bureau; dat dit bureau ermee gelast werd een advies uit te brengen over de ingewachte kandidaatstellingen (long list), gevolgd door een evaluatieonderhoud, dat moet toelaten een tweede lijst op te stellen (short list);

Overwegende dat het evaluatieverslag op 26 juni 2002 aan de Minister van Mobiliteit en Vervoer werd toegezonden;

Aangezien hogervermelde criteria werd geconcretiseerd in een evaluatie die zowel op het ervaringsprofiel, als op het persoonlijkheidsprofiel van de gedelegeerd bestuurder betrekking had;

Overwegende dat het ervaringsprofiel een evaluatie omvatte van de grondigheid en relevantie van de ervaring vereist voor dergelijke functie op het vlak van leidinggeven, strategisch inzicht en onderhandeling, de ervaring betreffende het change management proces, multidisciplinaire kennis en ervaring op het vlak van algemeen management, financiën, wettelijk kader, logistiek, commercialisering en omgang met aandeelhouders, sociale gesprekspartners en anderen, en tenslotte een functionele drietaligheid;

Overwegende dat het persoonlijkheidsprofiel werd beoordeeld op grond van strategisch inzicht en visie, voldoende erkend leiderschap, change management, onderhandelings- en communicatievaardigheden, bekwaamheid om zich aan te passen aan de omgevingsfactoren, en tenslotte besluitvaardigheid;

Overwegende dat 64 kandidaatstellingen werden ontvangen;

Overwegende dat een eerste reeks kandidaten niet werd weerhouden wegens gebrek aan relevante ervaring of wegens onvoldoende ervaring om te voldoen aan de vereisten van de functie, of omwille van vormvereisten;

Overwegende dat daarentegen, in het licht van de algemene criteria en van de profielen die hieruit voortvloeien, 18 kandidaten werden weerhouden op de long list;

Overwegende dat elk van de 18 weerhouden kandidaten werd uitgenodigd voor een diepgaand assessment gesprek; dat dit gesprek met twee senior consultants werd gevoerd in de taal gekozen door de kandidaat, met een test in andere talen;

Overwegende dat uit deze gesprekken resulteert dat twee kandidaten werden weerhouden op de short list, met vermelding van hun geschiktheid;

Overwegende de heer Karel Vinck wordt beoordeeld als « zeer geschikt », terwijl de andere kandidaat wordt beoordeeld als « geschikt »;

Overwegende dat geen er geen reden toe bestaat af te wijken van dit advies, dat, na vergelijking, berust op de volgende titels en verdiensten : - Diploma van burgerlijk ingenieur, gevolgd door een opleiding inzake production management en een MBA, voorzitter van het VEV; - tot driemaal toe werd hij gelast met ingrijpende veranderingsprocessen aan het hoofd van grote Belgische internationale groepen; - hij wist nieuwe en ambitieuze opdrachten en strategieën uit te werken en te implementeren, in nauwe samenspraak met de sociale partners, die tevens belangrijke culturele veranderingen in deze ondernemingen teweegbracht; - hij hecht hoog belang aan de interne en externe communicatie; - hij heeft zijn bekwaamheid kunnen bewijzen zich te omringen met bekwame medewerkers, daarbij wakend over zijn eigen opvolging; - hij werkte met gesprekspartners op alle niveaus, van verschillende nationaliteiten, zijnde drietalig Nederlands, Frans, Engels, naast een goede kennis van het Duits; - hij heeft blijk gegeven van een gepaste dosis vastberadenheid en hij heeft moeilijke keuzes moeten maken op financieel, operationeel, technologisch en sociaal vlak;

Overwegende dat de heer Karel Vinck voorkomt als een sterke persoonlijkheid die begiftigd is met een solide en gediversifieerde ervaring als een boegbeeld van de Belgische industrie, behoorlijk succesvol in het managen en reorganiseren van grotere, vaak complexe organisaties, dankzij zijn goede beheersing van alle functionele disciplines; dat hij als erkend strateeg, begiftigd met een onmiskenbaar charisma, kan onderhandelen en mensen verzamelen rond een gemeenschappelijk project;

Dat hij weliswaar niet over een gelijkaardige ervaring beschikt binnen de openbare sector, doch dat de toepassing van waarden uit de private sector binnen de N.M.B.S. niet als een nadeel voorkomt;

Dat het derhalve om een uitstekend kandidaat gaat;

Overwegende dat de andere kandidaat van de short list zeer goed is, maar niet voorkomt als beter, of zelfs evenwaardig kandidaat; dat inderdaad zijn langdurige beroepswerkzaamheid in het buitenland hem verhindert om terdege de uitdagingen te kennen waar de N.M.B.S. voor staat; dat hij bovendien in België geenszins een gelijkaardig gezag en vertrouwen geniet als de heer Vinck; dat het derhalve gerechtvaardigd voorkomt het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de N.M.B.S. toe te vertrouwen aan de heer Vinck;

Aangezien het past, in het belang van de rechtszekerheid, onder meer gezien de hangende procedures, ons koninklijk besluit van 25 april 2002 houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen in te trekken; dat de intrekking van dit besluit retro-actief werkt doch dat de benoeming in huidig besluit slechts uitwerking krijgt vanaf de datum van zijn inwerkingtreding, overigens zonder nadeel aan de akten en beslissingen van de raad van bestuur, het directiecomité en de gedelegeerd bestuurder tot aan de inwerkingtreding van huidig besluit;

Aangezien het verder in het evident belang is van het behoorlijk bestuur en van de goede functionering van de N.M.B.S., dat het mandaat van de gedelegeerd bestuurder en dat van de andere bestuurders op hetzelfde tijdstip aanvangen;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen: de heer Karel Vinck.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 25 april 2002 houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen wordt ingetrokken.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad .

Art. 4.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is gelast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ponza, 4 juli 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT

^