Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 juli 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002000381 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen type koninklijk besluit prom. 18/06/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002003327 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van Nasdaq Europe type koninklijk besluit prom. 17/04/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002011164 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1976 houdende vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten type koninklijk besluit prom. 04/07/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002014180 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 04/07/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002014179 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 28/06/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002022542 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanstelling van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002016163 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002016164 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/07/2002 numac 2002021276 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 21 mei 2002 in zake E. Goossenaerts tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 1. « Schendt artikel 1, vijfde lid, van de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen (beslu(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002027601 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2001 betreffende de werking van de technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002027602 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Technische Commissie voor advies over de geluidsisolatiewerken

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/06/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002031322 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/253 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002035878 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 06/07/2002 numac 2002000497 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coördinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag Aan de dames en heren Provinciegouverneurs, Aan de dames Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Gouverneur, Mevrouw de Burgemeester, Mijnheer de Burgemeester(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/07/2002 numac 2002007181 bron ministerie van landsverdediging Bericht. - Representatieve professionele syndicale organisatie Overeenkomstig artikel 5, 2°, van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het militair personeel van de land-, de lucht-, en

document

type document prom. -- pub. 06/07/2002 numac 2002002170 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de Directie « Dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke producten » van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toelaatbaarheidsvereisten : Op 15 augustus 2002 gedurende minst(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 06/07/2002 numac 2002002171 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de Directie « Plantenbescherming en veiligheid van de plantaardige producten » van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toelaatbaarheidsvereisten : Op 15 augustus 2002 gedurende (...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 06/07/2002 numac 2002002172 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur van de Directie « Transformatie en distributie van Voedingsmiddelen » van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toelaatbaarheidsvereisten : Op 15 augustus 2002 gedurende minstens 6 jaa(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 06/07/2002 numac 2002002173 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur « van de Algemene Directie Controle voor het Nederlandstalig landsgedeelte » van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toelaatbaarheidsvereisten : Op 15 augustus 2002 gedurende minsten(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 06/07/2002 numac 2002002174 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur « van de Algemene Directie Controle voor het Franstalig en Duitstalig landsgedeelte » van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toelaatbaarheidsvereisten : Op 15 augustus 2002 gedurend(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 06/07/2002 numac 2002008242 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (rang 10) voor de Dienst Mededinging van het Bestuur Handelsbeleid voor de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 ge(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Vereiste diploma's op 3 augustus 2002 : - doc(...)
^