Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 april 2003
gepubliceerd op 21 mei 2003

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014099
pub.
21/05/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/besluit/2003/04/04/2003014099/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op de artikelen 14, 15, 16 en 17;

Gelet op de beraadslaging van het Directiecomité van de Nationale Loterij, van 22 februari 2003 en 10 maart 2003;

Gelet op de goedkeuring van de raad van bestuur van de Nationale Loterij, gegeven op 24 februari 2003 en 11 maart 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 februari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 27 februari 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit keurt het bijgaande beheerscontract goed, dat tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, is afgesloten.

Art. 2.Dit besluit en de bijlage eraan treden in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 april 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, R. DAEMS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht Beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht Tussen : De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister tot wiens bevoegdheid Overheidsbedrijven en Overheidsdeelnemingen behoren, overeenkomstig artikel 15, § 1 van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij.

Hierna genoemd, « de Staat » En De Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, vertegenwoordigd door haar Directiecomité overeenkomstig de bepalingen van artikel 15, § 2 van dezelfde wet en bij de ondertekening door de Heer Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Heer Gedelegeerd bestuurder.

Hierna genoemd, « de Nationale Loterij ».

In uitvoering van artikel 14 van de Wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij dat bepaalt dat de Nationale Loterij een beheerscontract dient af te sluiten.

Wordt overeengekomen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Definities en situatieschets Afdeling 1. - Definities

Artikel 1.Voor de uitvoering van dit beheerscontract verstaat men onder : 1. De Minister : de Minister tot wiens bevoegdheid Overheidsbedrijven en Overheidsdeelnemingen behoren.2. De Wet : de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij.3. Loterijen : loterijen zoals bedoeld in de wet van 31 december 1851 op de loterijen, de artikelen 301, 302, 303 en 304 van het Strafwetboek, en de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij met inbegrip van alle vormen van weddenschappen, wedstrijden en kansspelen waarmee de Nationale Loterij belast wordt bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.4. On-line loterijen : on-line loterijen zijn openbare loterijen die georganiseerd worden door de Nationale Loterij en die worden aangelegd door middel van een netwerk van terminals die rechtstreeks verbonden zijn met een informatieverwerkingssysteem van de Nationale Loterij waaraan de deelnemingsgegevens die voorkomen op daartoe bestemde formulieren in een gedematerialiseerde vorm ter registratie doorgegeven wordt.5. De instantloterijen : instantloterijen zijn openbare loterijen die georganiseerd worden door de Nationale Loterij en die worden aangelegd door middel van formulieren, biljetten en andere hulpmiddelen of toestellen die verband houden met een gematerialiseerde of gedematerialiseerde deelneming.6. Subsidies van de Nationale Loterij : de bijzondere bijdragen en het percentage van de winst voor belastingen dat jaarlijks wordt vooraf genomen en welke bestemd wordt voor de financiering van programma's voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden, voor doeleinden van openbaar nut en voor de jaarlijkse dotatie toegekend aan de Nationale Kas voor Rampenschade, aan de Koning Boudewijnstichting en aan het Belgisch Overlevingsfonds.De subsidies bestaan uit de basissubsidies en de bijkomende subsidies. 7. Bijzondere bijdragen : de subsidies die worden toegekend aan de verenigingen en instellingen die de Koning aanwijst. Afdeling 2. - Situatieschets

Art. 2.Een volledig overzicht van de situatie van de Nationale Loterij op het ogenblik van de omvorming tot n.v. van publiek recht wordt binnen één maand na ondertekening van het beheerscontract voorgelegd aan de Minister.

Art. 3.Een lijst van spelen die op datum van ondertekening van het beheerscontract worden aangeboden door de Nationale Loterij is gevoegd in bijlage. HOOFDSTUK II Taken van openbare dienst van de Nationale Loterij Afdeling 1. - Missie

Art. 4.De Nationale Loterij is belast met de organisatie, in het algemeen belang en volgens handelsmethodes, van de openbare loterijen, weddenschappen, wedstrijden en kansspelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 19 april 2002.

Bij het uitvoeren van deze taak handelt de Nationale Loterij als een sociaal verantwoordelijke, professionele aanbieder van speelplezier.

Art. 5.De Nationale Loterij dient doelgericht het spelgedrag in België te kanaliseren en speelplezier te verschaffen aan een brede groep mensen door het aanbieden van recreatieve spelen.

De Nationale Loterij moet erover waken via haar productbeleid geen risico tot gokverslaving teweeg te brengen.

Zij dient actief en autonoom bij te dragen tot de preventie en behandeling van de gokverslaving door initiatieven in die zin te ondersteunen. Afdeling 2. - Beschikbaarheid van de openbare dienst

Art. 6.De Nationale Loterij verbindt er zich toe het hele jaar de in artikel 6, § 1, 1° tot 4°, van de Wet voorziene taken van openbare dienst aan te bieden over het volledig Belgisch grondgebied aan alle inwoners van het Rijk binnen een redelijke geografische straal, conform de uitgevaardigde spelregels.

De Nationale Loterij waakt erover dat er minstens 1 verkooppunt is per gemeente.

De Staat en de Nationale Loterij komen overeen de dichtheid van het netwerk van verkooppunten, op datum van inwerkingtreding van dit beheerscontract, te behouden, aangezien het beantwoordt aan de behoeften van nabijheid verbonden aan de uitvoering van de taken van openbare dienst.

De spelen worden aangeboden via het bestaande distributienetwerk : krantenwinkels, algemene voedingszaken, horecazaken, kappers, grootwarenhuizen, postkantoren, benzinestations en directe verkoopskanalen.

De Nationale Loterij bepaalt in alle vrijheid haar distributiemethodes en -kanalen en is vrij deze te wijzigen of gebruik te maken van nieuwe distributiemethodes/-kanalen, incluis directe kanalen (zoals o.m. mailing). Hierbij dient de Nationale Loterij steeds voorrang te geven aan de bestaande verkooppunten.

Deze verbintenis houdt evenwel niet de verplichting in om alle loterijdiensten in elk verkooppunt aan te bieden. Afdeling 3. - Kanalisatieplicht en verantwoord spelgedrag

Art. 7.De kanalisatieplicht van de Nationale Loterij houdt in dat zij via een modern en attractief aanbod de bestaande loterij- en kansspelspeler aantrekt zonder marktverruimend te zijn.

Daarbij zal de Nationale Loterij : - nieuwe producten ontwikkelen en haar producten aanpassen aan de nieuwe tendensen op de markt; - gebruik maken van de nieuwste technieken indien deze kunnen bijdragen tot het verbeteren van de aangeboden producten; - haar producten kenbaar maken aan het publiek via adequate publiciteitscampagnes; - ervoor zorgen dat haar positief imago en de merkbekendheid van haar producten steeds optimaal blijven.

Art. 8.De Nationale Loterij verbindt er zich toe binnen de drie maanden na de ondertekening van het beheerscontract een Verantwoord Spel Comité op te richten dat rapporteert aan de raad van bestuur en erover moet waken dat de Nationale Loterij steeds garant staat voor een verantwoord spelgedrag, volgens de normen van de « Responsible Gaming Code » van de European lotteries, onder meer door richtlijnen op te stellen en hun toepassing te toetsen. Dit Comité zal bestaan uit evenveel vertegenwoordigers van binnen de Nationale Loterij, als externe deskundigen inzake verantwoord spelgedrag. Dit Comité zal tevens advies verlenen aan de Nationale Loterij m.b.t. het financieren van permanent wetenschappelijk onderzoek en andere initiatieven.

Art. 9.De Nationale Loterij zal, in samenspraak met de voogdijminister, steun verlenen aan anti-gokverslavingsinitiatieven, en in het bijzonder aan het permanent wetenschappelijk onderzoek naar preventieve en curatieve benadering van gokverslaving. Daarbij zal ook bijzondere aandacht besteed worden aan de studie van de impact van de spelen die aangeboden worden door de Nationale Loterij.

Art. 10.In het kader van het transparant beleid dat de Nationale Loterij op dat vlak zal voeren, zal het jaarverslag van de Nationale Loterij een rapport bevatten met betrekking tot het gevoerde beleid. Afdeling 4. - Gedragsregels ten opzichte van de gebruikers van de

openbare dienst

Art. 11.De Nationale Loterij verbindt er zich toe binnen de drie maanden na de ondertekening van het beheerscontract een contactpunt voor de gebruikers (spelers) op te richten dat zal voorzien in een procedure voor de behandeling van klachten en daarover verslag zal geven.

De Nationale Loterij verbindt er zich toe om elke klacht te beantwoorden binnen een termijn van één maand.

De Nationale Loterij zal eveneens een gedragscode opstellen die gedetailleerde regels bevat met betrekking tot haar gedrag ten opzichte van de gebruikers (spelers). Deze code regelt minstens volgende aangelegenheden : 1. Door wie, waar en wanneer kunnen de spelen aangeboden door de Nationale Loterij aangekocht worden;2. Wanneer tickets geannuleerd kunnen worden;3. De regels voor diefstal en beschadiging van tickets;4. De procedure voor de uitbetaling van prijzen;5. Beschermingregels voor minderjarigen;6. De spelregels van elk spel;7. De mogelijkheid voor personen die daarom verzoeken om aanwezig te zijn op een trekking. De procedure voor de behandeling van klachten alsmede de gedragscode t.a.v. de gebruikers (spelers) zullen worden opgesteld binnen de zes maanden na ondertekening van het beheerscontract en onverwijld worden meegedeeld aan de Minister. De Minister dient zijn goedkeuring hieraan te geven. Afdeling 5. - Rechten en plichten ten opzichte van de verkooppunten

Art. 12.De Nationale Loterij moet ervoor zorgen dat de verkooppunten in staat zijn duidelijke informatie te verstrekken aan de spelers over alle spelconcepten inclusief de risico's die ermee gepaard gaan, lotenplannen en andere reglementaire bepalingen terzake.

Art. 13.De Nationale Loterij verleent aan de verkooppunten hulp en bijstand met betrekking tot de distributie van haar producten onder meer via de terbeschikkingstelling van een help desk voor wat betreft het oplossen van problemen bij het gebruik van de on-line terminal.

Art. 14.De verkooppunten hebben op basis van de door hen gerealiseerde verkoop, recht op commissie, welke al dan niet variabel zal zijn. De Nationale Loterij beslist autonoom over haar incentives-politiek ten opzichte van de verkooppunten.

Art. 15.Het toekennen van de verkooprechten gebeurt op basis van eisen van moraliteit van de verkoper enerzijds (getuigschrift van goed zedelijk gedrag) en objectieve economische criteria anderzijds (met name o.a. aantal klanten, beschikbare oppervlakte, aantal kassas, voorziene rendabiliteit) en bij voorkeur aan de verkooppunten met het hoogste verkooppotentieel, binnen eventuele beperkingen per gemeente.

De Nationale Loterij kan op elk ogenblik het verkooprecht van een verkooppunt terugnemen wanneer het verkooppunt : - Een inbreuk heeft begaan op de toepasselijke wetgeving of reglementering (bvb. verkoop aan minderjarigen); - Een misdrijf heeft begaan tegen de openbare trouw; - De contractuele voorwaarden niet heeft gerespecteerd (bvb. inzake zichtbaarheid van producten of het behalen van verkoopobjectieven); - Een rendabiliteitprobleem heeft, tenzij dit het gevolg is van externe factoren (bvb. markttendensen, verandering exploitatiekosten).

In het bijzonder wat deze laatste twee gevallen betreft, voorziet de Nationale Loterij een procedure tot verwittiging en een redelijke termijn van vooropzeg, rekening houdend met de mogelijke financiële gevolgen van de te nemen beslissing voor het betrokken verkooppunt.

Art. 16.Per verkooppunt kunnen diverse producten van de Nationale Loterij aangeboden worden, doch het verkrijgen van de rechten om een bepaalde productlijn te verkopen (bvb. Lotto) impliceert niet automatisch het verkrijgen van de verkooprechten voor andere productlijnen van de Nationale Loterij (bvb. krasbiljetten). Afdeling 6. - Organisatie van de trekkingen en bepaling van winnende

nummers

Art. 17.Voor elk on-line spel wordt op voorhand de wijze waarop de trekking dient te gebeuren vastgelegd in het desbetreffend spelreglement dat de concrete modaliteiten van het spel beschrijft. De nodige garanties moeten daarbij voorzien zijn teneinde iedere vervalsing van de trekking onmogelijk te maken.

De trekkingen dienen plaats te vinden onder de leiding van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of zijn afgevaardigde.

Art. 18.De winnende nummers van de meest recente trekkingen zijn op verzoek beschikbaar bij de verkooppunten en kunnen ook telefonisch bekomen worden bij de Nationale Loterij of via internet op de website van de Nationale Loterij. De uitslagen worden eveneens gepubliceerd in de nationale pers, alsmede via andere kanalen welke de Nationale Loterij geschikt mocht bevinden.

Informatie over minder recente trekkingen zal op de website van de Nationale Loterij worden bijgehouden.

Art. 19.Met betrekking tot de instantloterijen, zal de Nationale Loterij voorzien in de nodige procedure bij de aanmaak van biljetten zodanig dat enkel en alleen het toeval een rol kan spelen bij de bepaling van winnende biljetten. De Nationale Loterij dient te garanderen dat er per verpakking van de biljetten een aantal winnende biljetten zijn en dat alle winnende biljetten van het lotenplan in de gedrukte reeks zitten.

Art. 20.De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun biljetten. De bezitter van een winnend loterij biljet wordt verondersteld de legitieme winnaar te zijn.

Zowel voor de on-line loterijen als voor de instantloterijen is de Nationale Loterij verplicht de drager van een deelnemingsticket als eigenaar te erkennen. De Nationale Loterij is evenwel gerechtigd de identiteit van de drager te eisen indien : 1° er twijfel bestaat over de geldigheid van het deelnemingsticket, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of geplakt is.In dat geval houdt de Nationale Loterij het in tot ze een beslissing heeft genomen en ontvangt de drager van het deelnemingsticket een bewijs van bewaargeving; 2° de door de Nationale Loterij bepaalde uitbetalingswijze van de loten zulks vereist;3° dit in enige wettelijke bepaling wordt voorzien;4° er een vermoeden bestaat dat de betrokken persoon minderjarig is.

Art. 21.On-line loterijen.

Ongeacht hun bedrag dient de Nationale Loterij de loten uit te betalen tegen afgifte van het winnende deelnemingsticket gedurende een periode van : 1° 13 weken vanaf de datum van de betreffende trekking;2° 13 weken en 3 dagen vanaf de datum van de betreffende trekking als het gaat om een Lotto/Joker-trekking op woensdag. Als een trekking niet plaatsvond op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd uitgesteld naar een latere datum, lopen de in het 1ste lid bedoelde termijnen vanaf de oorspronkelijk vastgelegde datum.

Als een trekking aanleiding heeft gegeven tot een bijkomende trekking, lopen de in het 1e lid bedoelde termijnen vanaf de oorspronkelijk voor de onderbroken trekking vastgelegde datum.

Na afloop van deze termijnen verblijven de loten aan de Nationale Loterij.

Instantloterijen De Nationale Loterij dient de loten uit te betalen tegen afgifte van het winnende biljet vanaf de aankoop van de biljetten tot en met de laatste dag van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, is afgesloten.

Na afloop van deze termijn verblijven de loten aan de Nationale Loterij. Afdeling 7. - Gebruik van de infrastructuur en systemen, en

samenwerking met derden

Art. 22.Het is de Nationale Loterij toegelaten om haar infrastructuur en systemen ter beschikking te stellen van derden, zowel privé-bedrijven of -organisaties als overheidsinstellingen. Deze eventuele terbeschikkingstelling en/of samenwerking dient steeds te gebeuren aan marktconforme condities en op voorwaarde dat deze verzoenbaar is met de strategische en operationele imperatieven van de Nationale Loterij.

Deze terbeschikkingstelling mag evenwel de verplichtingen van de Nationale Loterij inzake monopolierente en subsidies niet in gevaar brengen en de verkoop van loterij producten niet benadelen, noch, meer in het algemeen, afbreuk doen aan de opdrachten van openbare dienst van de Nationale Loterij.

Art. 23.De Nationale Loterij kan gebruik maken van partnerships met andere organisaties en privé-bedrijven om haar operaties efficiënter te maken of om in te spelen op nieuwe technologieën en evoluties in de markt.

Art. 24.De Nationale Loterij is gerechtigd in samenwerking met andere bedrijven promotionele acties op te zetten waarbij ofwel producten en diensten van de Nationale Loterij aangeboden worden ofwel nieuwe spelen (loterijen, kansspelen, weddenschappen of wedstrijden) of diensten daarvoor worden ingericht. Afdeling 8 . - Administratief beheer van de federale subsidies

Art. 25.De Nationale Loterij staat in voor het administratief beheer van de verrichtingen betreffende de verdeling en de bestemming en de ontvangst van de aanvragen van de subsidies, conform de regels door de Minister opgesteld binnen de 6 maanden na ondertekening van het beheerscontract, en staat in voor de bekendmaking van de betreffende regels.

In bijlage van dit beheerscontract wordt het protocol dienaangaande, afgesloten tussen de Nationale Loterij en de Staat, toegevoegd. HOOFDSTUK III. - Financiële verplichtingen

Art. 26.De hoogte van de monopolierente en subsidies wordt jaarlijks bepaald bij een besluit overlegd in Ministerraad, conform de nadere regels vastgesteld in artikelen 27, 28 en 29.

Art. 27.Overeenkomstig artikel 27, eerste lid van de Programmawet van 24 december 1993 zoals aangepast in artikel 12 van de Wet van 2 januari 2001 bedraagt de jaarlijkse monopolierente die de Nationale Loterij aan de Staat dient te betalen 86,763 miljoen EURO. De partijen komen overeen de monopolierente vast te stellen op 86,763 miljoen EURO voor het jaar 2003. Partijen komen eveneens overeen ditzelfde bedrag vast te leggen voor de jaren 2004 tot en met 2007 zonder indexering.

Partijen komen overeen dat de Nationale Loterij, in afwijking van artikel 29 en voor zover de storting van 128 miljoen EURO voorzien in artikel 52, 2de lid heeft plaatsgehad, in 2003, gelet op de nieuwe en toekomstige activiteiten, een eenmalige bijdrage van 30 miljoen EURO aan monopolierente zal betalen bovenop het hierboven vermeld bedrag van 86,763 miljoen EURO. Buiten dit eenmalig bedrag van 30 miljoen EURO, zal een verhoging van de monopolierente enkel mogelijk zijn voor zover de voorwaarden die gesteld zijn in artikel 29 vervuld zijn.

Art. 28.Overeenkomstig artikel 22 van de Wet zijn deze subsidies bestemd voor de financiering van programma's voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden, voor doeleinden van openbaar nut die worden bepaald bij koninklijk besluit, voor de jaarlijkse dotatie, waarvan het bedrag wordt bepaald bij koninklijk besluit, aan de Nationale Kas voor Rampenschade, de Koning Boudewijnstichting en het Belgisch Overlevingsfonds en voor de bijzondere bijdragen aan de verenigingen en instellingen vastgesteld bij koninklijk besluit.

Partijen komen overeen dat het totale jaarlijkse bedrag aan hierboven beschreven subsidies 210,191 miljoen EURO zal bedragen voor de jaren 2003 tot en met 2007. Dit bedrag wordt basissubsidie genoemd en zal niet geïndexeerd worden.

Art. 29.De staat verbindt er zich toe om buiten de monopolierente en de subsidies geen enkele andere bijzondere financiële last onder om het even welke vorm, anders dan deze die voor natuurlijke personen of vennootschappen in het algemeen gelden, aan de Nationale Loterij op te leggen.

De Nationale Loterij verbindt er zich toe om binnen haar bedrijfseconomische mogelijkheden die o.m. afhankelijk zijn van de door de Staat vastgestelde bedrijfseconomische grenzen alles in het werk te stellen om bijkomende vragen vanuit de Staat naar bijkomende lasten in de vorm van monopolierente of subsidies tegemoet te komen.

De raad van bestuur van de Nationale Loterij kan, indien ze het nodig acht voor het belang van de onderneming, elk jaar aan de Staat een neerwaartse herziening van het bedrag van de subsidies voorzien in artikel 28 vragen. In dit geval bestudeert de Staat deze vraag tijdens het vastleggen van de subsidies voorzien in artikel 26.

Partijen komen overeen om in dit geval de hieronder voorgeschreven procedure en voorwaarden na te leven teneinde de normale bedrijfsvoering en het voortbestaan van de organisatie te verzekeren.

Een vraag van de Staat naar bijkomende subsidies of monopolierente mag enkel indien er na betaling van de monopolierente zoals voorzien in artikel 27 en de subsidies zoals voorzien in artikel 28, en na dekking van cumulatieve verliezen, opbouw van de wettelijke reserves en vergoeding van het kapitaal volgens het verwachte rendement onder een normaal verwachtingspatroon, een overschot is.

Art. 30.Teneinde deze wettelijke verplichtingen te blijven vervullen, is de Nationale Loterij vrij gebruik te maken van de normale financiële instrumenten waarvan iedere vennootschap kan gebruik maken zoals : overgaan tot verhoging van haar kapitaal, leningen aangaan aan marktcondities, uitschrijven van converteerbare obligaties, kapitaal participaties. In dit kader verbindt de Nationale Loterij er zich toe om op lange termijn een ratio van schulden (inclusief provisies) op lange termijn op eigen vermogen van maximaal 1/1 na te streven.

Art. 31.Indien de Staat haar verplichtingen zoals bepaald in artikel 52 niet naleeft, kan de Nationale Loterij de betaling van monopolierente en subsidies tijdelijk schorsen.

Art. 32.Onverminderd de toepassing van artikel 31 verbindt de Nationale Loterij er zich toe de monopolierente eenmalig te betalen in de maand december van het boekjaar waarvoor de rente verschuldigd is.

Met uitzondering van de bijzondere bijdragen worden de subsidies gestort bij middel van voorschotten die op 30 juni en 31 december van het betrokken boekjaar niet hoger mogen zijn dan respectievelijk 50 % en 80 % van de voorlopige subsidieverdeling van de Nationale Loterij zoals in de Ministerraad bepaald.

De bijzondere bijdragen worden op het einde van elk kwartaal van het boekjaar betaald ten belope van 25 %.

Eventuele bijkomende lasten onder de vorm van monopolierente of subsidies zoals voorzien bij artikel 29 zullen binnen een termijn van 3 maand betaald worden op voorwaarde dat voldaan is aan de vereisten gesteld in artikel 38 en op voorwaarde dat de jaarrekeningen zijn goedgekeurd en afgesloten. HOOFDSTUK IV. - Samenwerking met de kansspelcommissie

Art. 33.Overeenkomstig artikel 21, § 4 van de Wet van 19 april 2002 ontmoeten de voorzitter van de kansspelcommissie en de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij elkaar minstens tweemaal per jaar.

Dit contact zal georganiseerd worden overeenkomstig een samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Loterij en de kansspelcommissie. De Nationale Loterij zal binnen de zes maanden na de ondertekening van het beheerscontract het initiatief nemen om dit samenwerkingsprotocol voor te stellen dat ter goedkeuring aan de Minister en de Minister van Justitie zal voorgelegd worden.

Het is de bedoeling dat de Nationale Loterij en de kansspelcommissie via dit protocol hun projecten en beleid op elkaar afstemmen.

Art. 34.In het jaarverslag rapporteert de Nationale Loterij over de samenwerking met de kansspelcommissie.

Art. 35.De Nationale Loterij vergoedt de kansspelcommissie voor de op verzoek van de Nationale Loterij uitgevoerde controles in toepassing van artikel 21, § 1 van de Wet van 19 april 2002. De vergoeding wordt vastgesteld in bovengenoemd samenwerkingsprotocol.

Art. 36.De Nationale Loterij zal de adviezen van de kansspelcommissie betreffende de evolutie van de markt van de kansspelen en de risico's inzake gokverslaving ter beschikking stellen van het Comité Verantwoord Spelgedrag. HOOFDSTUK V. - Bedrijfseconomische en sociale verplichtingen Afdeling 1. - Productontwikkeling en procedures spelen

Art. 37.De Nationale Loterij zal haar productbeleid bijsturen, haar productenportefeuille zal ze grondig herbekijken en vernieuwen waar nodig.

Art. 38.De Staat verbindt er zich toe om, binnen de zes maanden na de ondertekening van het beheerscontract en in uitvoering van artikel 3, § 1 van de Wet de nodige algemene regels vast te stellen in een Kader Koninklijk Besluit die de Nationale Loterij moeten toelaten om, conform artikel 11, § 1, eerste lid van de Wet de nodige uitvoeringsregels vast te stellen.

Art. 39.Wanneer de Nationale Loterij in toepassing van artikel 3, § 1, lid 1 en 2, van de Wet een nieuwe loterij, weddenschap, wedstrijd of kansspel wenst te organiseren dat buiten het kader koninklijk besluit valt, dienen volgende stappen doorlopen te worden : - De Nationale Loterij dient een dossier samen te stellen dat volgende elementen bevat : 1. Een Gok Effect Rapport dat opgesteld wordt door een onafhankelijke externe instantie welke de gevolgen van het nieuw product op het gokgedrag inschat.Eventueel kan dat rapport ook bepaalde begeleidingsmaatregelen uitwerken indien dat nodig wordt geacht. 2. Financiële prognoses betreffende de nodige investeringen die gemaakt moeten worden voor de lancering van het nieuw product, de kosten van de voorziene marketingcampagnes en de verwachtingen inzake verkoop.3. Indien het nieuw product een kansspel is in de zin van artikel 3, § 1, lid 2 dient ook het voorafgaandelijk advies van de kansspelcommissie toegevoegd te worden.4. Alle andere elementen welke voorzien zijn in de lijst gevoegd in de bijlage productontwikkeling.5. Voorstel van besluit. - De Minister of de Ministerraad aan wie het bovenvermeld dossier m.b.t. elk nieuw product wordt voorgelegd overeenkomstig artikel 3, § 1, eerste lid of artikel 3, § 1, tweede lid van de Wet, neemt een beslissing binnen een termijn van 45 dagen. - In geval van goedkeuring, zal het standpunt van de Minister of de Ministerraad eveneens de datum, « lanceringsdatum » genoemd, vastleggen waarop de Nationale Loterij het spel effectief zal mogen lanceren. - Indien de besluiten welke nodig zijn voor de lancering van het spel niet worden goedgekeurd binnen een termijn welke de lancering van het spel op de vooropgestelde lanceringdatum moet mogelijk maken, zal daarmee rekening gehouden worden bij de jaarlijkse evaluatie van het beheerscontract en kunnen de subsidies voorzien bij artikel 28 en 29 desgevallend aangepast worden. Afdeling 2. - Ondernemingsplan

Art. 40.Het jaarlijks ondernemingsplan dat wordt opgesteld door de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij, heeft tot doel de Nationale Loterij te helpen succesvol haar missie en objectieven te realiseren, en de ontwikkelingsassen en de voorwaarden voor succes te identificeren op halflange termijn, meer bepaald voor een termijn van vijf jaar.

De Raad van Bestuur deelt telkens binnen de vier maanden voor het einde van het boekjaar het ondernemingsplan voor het komende boekjaar mee aan de Minister. De Minister dient voor de onderdelen van het ondernemingsplan die de uitvoering van de taken van de openbare dienst betreffen zijn goedkeuring te verlenen binnen een termijn van dertig dagen. Bij overschrijding van die termijn wordt de goedkeuring geacht gegeven te zijn.

De onderdelen van het ondernemingsplan die aan de goedkeuring van de Minister zijn onderworpen, worden medegedeeld aan het paritair comité bij de Nationale Loterij.

Art. 41.Het ondernemingsplan behandelt of bevat op zijn minst volgende elementen : 1. De beschrijving en een evaluatie van de algemene context waarin de Nationale Loterij zich bevindt, de ontwikkeling van de nationale en internationale markt van loterijen en kansspelen;2. De algemene strategie van de Nationale Loterij;3. Programma's voor verbetering van de kernactiviteiten;4. Een analyse van de sterke en zwakke punten;5. Een beschrijving van de aangeboden producten/diensten, uitgesplitst in de taken van openbare dienst en de (eventuele) commerciële diensten;6. Mogelijke nieuwe activiteiten en producten;7. Noodzaak en planning van investeringen;8. Marketingplan;9. Het financieel plan. Afdeling 3. - Garanties voor het personeel

Art. 42.De n.v. Nationale Loterij die het volledig personeel overneemt van de openbare instelling Nationale Loterij zal ten opzichte van dit personeel optreden als rechtsopvolger van de openbare instelling Nationale Loterij overeenkomstig artikel 49 van de Wet.

Daaruit volgt dat het behoud van rechten ten opzichte van het bestaand personeel gegarandeerd wordt.

Art. 43.Het sociaal plan zoals uitgewerkt in het protocol gesloten in het sectorcomité XIII op 20 maart 1995 en medegedeeld aan de personeelsleden in de dienstnota's nr. 134, nr. 135 en nr. 144 blijft van toepassing. Het voorziet in de mogelijkheid van vroegtijdig vertrek voor bepaalde personeelsleden die aan de vereiste anciënniteit- en leeftijdsvoorwaarden voldoen. De toepassing van het eerste luik van het sociaal plan (m.b.t. personeelsleden tussen 52 jaar en 59 jaar) is van toepassing tot 31 december 2004. Het tweede luik van het sociaal plan (m.b.t. personeelsleden jonger dan 52 jaar) liep reeds ten einde op 31 maart 2002.

Ook de maatregelen ter aanmoediging van het vrijwillig vervroegd vertrek van de personeelsleden van 60 jaar of ouder die vastgesteld werden bij beslissing van de Raad van Bestuur van de openbare instelling Nationale Loterij op 6 maart 2000 en goedgekeurd zijn bij Ministerieel besluit van 21 maart 2000, blijven van toepassing. Deze maatregelen zijn van toepassing tot 1 januari 2004 op de personeelsleden die 60 jaar worden in die periode.

De Nationale Loterij mag in samenspraak met het paritair comité en de vertegenwoordigers van de werknemers, het sociaal plan wijzigen, verlengen en/of uitbreiden.

Art. 44.De Nationale Loterij zal overeenkomstig artikel 35 van de Wet het personeelsreglement en de personeelsformatie aanpassen en voor advies voorleggen aan het paritair comité.

Art. 45.De Nationale Loterij zal haar bestaande en nieuwe personeel adequaat verlonen.

Voor nieuwe personeelsleden zal het absolute niveau aangepast worden aan de marktstandaarden en er zal een systeem van gedeeltelijk variabele verloning ingevoerd worden in functie van het behalen van doelstellingen. Het personeelsreglement geldt niet voor nieuwe personeelsleden.

Er zal een schikking, onderhandeld met de representatieve vakorganisaties, worden opgesteld om het bestaande personeel toe te laten te kiezen tussen het behoud van zijn huidig statuut zoals voorzien in artikel 42 van onderhavig contract alsook in artikel 49 van de Wet of de overgang naar het statuut toegepast op de nieuwe personeelsleden.

Art. 46.Gelet op de nagestreefde groei van haar kernactiviteiten zal de Nationale Loterij nieuw personeel aantrekken vooral op het vlak van de verkoop, marketing en IT. Dit zal voorzien worden in de aangepaste personeelsformatie. Er kan eveneens toepassing gemaakt worden van de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 49 buiten de personeelsformatie personeel aan te werven. Van deze laatste mogelijkheid zal gebruik moeten gemaakt worden zolang het personeelsreglement en de personeelsformatie niet aangepast zijn.

Art. 47.Zonder afbreuk te doen aan artikel 35, § 1, laatste lid van de Wet, kan de raad van bestuur van de Nationale Loterij gebruik maken van zijn wettelijke en statutaire delegatiebevoegdheid om aanwervingen te laten verrichten door het directiecomité. In die omstandigheden zal de raad van bestuur de algemene richtlijnen vaststellen en de marges bepalen waarbinnen de aanwervingen door het directiecomité dienen te gebeuren en het directiecomité zal op regelmatige tijdstippen aan de raad van bestuur verslag uitbrengen over de uitoefening van haar aanwervingbevoegdheid.

Art. 48.In geval de Nationale Loterij nieuwe activiteiten zou ontwikkelen is de Nationale Loterij ook vrij haar personeel uit te breiden door aanpassing van de personeelsformatie of door toepassing te maken van de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 49 buiten de personeelsformatie aan te werven.

Art. 49.Overeenkomstig artikel 35, § 1, lid 6, van de Wet kan de Nationale Loterij personeel aanwerven buiten de personeelsformatie en het personeelsreglement met het oog op : 1° het beantwoorden van buitengewone en tijdelijke personeelsbehoeften, tengevolge van de uitvoering van in de tijd beperkte projecten of een buitengewone toename aan werkdruk;2° de uitvoering van taken die een kennis of ervaring op hoog niveau vereisen;3° de vervanging van personeelsleden van de personeelsformatie gedurende perioden van tijdelijke, gehele of gedeeltelijke afwezigheid;4° de uitvoering van bijkomstige of specifieke opdrachten. Met de personeelsleden die in bovenvermelde gevallen worden aangeworven wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten van onbepaalde duur, bepaalde duur of voor een bepaald werk.

De schriftelijke arbeidsovereenkomst bepaalt uitdrukkelijk om welke van de 4 hierboven vermelde gevallen het gaat en vermeldt tevens uitdrukkelijk dat de aanwerving buiten de personeelsformatie en buiten het personeelsreglement gebeurt.

Aan het Paritair Comité van de Nationale Loterij wordt melding gemaakt van iedere aanwerving in toepassing van art. 35, § 1, lid 6 en wordt meegedeeld waarom de betrekking niet kan ingevuld worden door een functie voorzien in de personeelsformatie. Afdeling 4. - Kwaliteitscontroles en veiligheid

Art. 50.De Nationale Loterij verbindt er zich toe eenmaal per jaar kwaliteitscontroles te laten uitvoeren door een onafhankelijke instantie, welke zullen ingevoerd worden 2 jaar na ondertekening van het beheerscontract.

De Nationale Loterij brengt jaarlijks een verslag uit aan de Minister inzake de resultaten van deze controles en de ondernomen acties om het kwaliteitsniveau te verbeteren.

Minstens volgende aspecten dienen aan het kwaliteitsonderzoek onderworpen te worden : - De uitvoering van de taken van openbare dienst van de Nationale Loterij : Hierbij zal de naleving van de beschikbaarheid van de loterijproducten vooral op geografisch vlak en op het vlak van de naambekendheid nagegaan worden.

Er zal tevens nagegaan worden of de Nationale Loterij voldoende inspanningen doet ter bestrijding van gokverslaving en of zij haar kanalisatieplicht op voldoende wijze vervult. - De aangeboden producten : Er zal nagegaan worden of de producten van de Nationale Loterij voldoen aan de eisen van functionaliteit, met name vervullen zij voor de spelers de functies die zij vervuld willen zien. Er wordt nagegaan of het doel dat vooropgesteld werd bij de ontwikkeling van ieder product bereikt wordt. - De naleving van morele normen (ethische kwaliteit) : Er zal nagegaan worden of het personeel en de verkooppunten van de Nationale Loterij de morele normen van de Nationale Loterij voornamelijk m.b.t. haar houding ten opzichte van gokverslaafden en minderjarigen voldoende respecteren. - De ontwikkeling van producten en de verkoop (De operationele kwaliteit) : Er zal nagegaan worden of de ontwikkeling en de verkoop van producten op efficiënte wijze tot stand komt. Hiertoe worden de nodige productieprocessen gedefinieerd en opgevolgd op het vlak van productontwikkeling, marketing en verkoop. - De naleving van professionele normen : De Nationale Loterij zal professionele product, verkoop- en marketingbedrijfsprocessen invoeren, ondersteund door performante managementprocessen voor planning en budgettering, allocatie van middelen en het dagelijks bestuur.

De producten van de Nationale Loterij moeten voldoen aan de professionele normen en moeten de recentste evoluties terzake volgen.

Er zal nagegaan worden of de Nationale Loterij op voldoende wijze gebruik maakt van nieuwe technologieën, zowel op het vlak van de producten als op het vlak van productontwikkeling of systemen.

Ook op het vlak van veiligheid dienen professionele technieken gehanteerd te worden en dit zowel om inbraak in gegevensbestanden, of diefstal van fysieke biljetten te vermijden. De volledige infrastructuur dient ook op voldoende wijze beschermd te worden. HOOFDSTUK VI. - Verplichtingen van de Staat

Art. 51.De Staat verbindt er zich toe tijdig de nodige wettelijke regelingen te treffen en de reglementaire besluiten te nemen die nodig zijn opdat de Nationale Loterij in staat wordt gesteld om de in dit beheerscontract en in het ondernemingsplan vooropgestelde objectieven te realiseren.

Art. 52.Gelet op de doelstellingen die aan de Nationale Loterij worden opgelegd en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, verbindt de Staat er zich toe om als aandeelhouder, binnen de grenzen van de wet en na gemotiveerd verzoek van de raad van bestuur, de nodige middelen ter beschikking te stellen of toe te staan dat derden die middelen ter beschikking stellen zodanig dat de Nationale Loterij in de mogelijkheid blijft haar activiteiten op wettige wijze verder te zetten.

De Staat verbindt er zich toe om rechtstreeks of onrechtstreeks een bedrag van 128 miljoen EURO als eigen vermogen en/of als vreemd vermogen ter beschikking te stellen van de Nationale Loterij in het jaar 2003.

Art. 53.De Nationale Loterij dient zowel op sociaal als bedrijfseconomisch vlak over de nodige vrijheid te beschikken om haar objectieven te realiseren. De Staat zal zich onthouden van enige inmenging in de sociale en bedrijfseconomische realiteit van de Nationale Loterij.

Art. 54.Voor wat betreft de mensen die in toepassing van de wet of de statuten door de Staat moeten worden voorgedragen om bepaalde functies uit te oefenen in de Raad van Bestuur dient de Staat er ook over te waken dat de voorgedragen personen voldoen aan de voorwaarden die door de Wet of de statuten gesteld worden en over de nodige competenties beschikken om die functies op een degelijke wijze te kunnen uitoefenen. HOOFDSTUK VII. - Duur overeenkomst, sancties, evaluatie

Art. 55.Dit beheerscontract wordt van kracht na goedkeuring ervan door de Koning, via een in Ministerraad overlegd besluit, en op datum vastgesteld door dit besluit.

Dit beheerscontract wordt gesloten voor de duur van vijf jaar, te beginnen van de datum, vastgelegd door het koninklijk besluit van goedkeuring bedoeld in voorgaande alinea.

Indien bij het verstrijken van het beheerscontract geen nieuw beheerscontract in werking is getreden, wordt het beheerscontract van rechtswege verlengd tot op het ogenblik dat een nieuw beheerscontract in werking is getreden.

De in dit contract vermelde verplichtingen die het gevolg zijn van een wettelijke of reglementaire bepaling blijven slechts gelden voorzover de wettelijke of reglementaire bepaling van kracht blijft.

Art. 56.De partij jegens wie een verbintenis in het beheerscontract niet is uitgevoerd kan slechts de uitvoering van de verbintenis vorderen alsmede, in voorkomend geval, schadevergoeding.

Indien een van beide partijen tekortschiet in de uitvoering van het contract, notificeert per aangetekende brief die welke zich benadeeld acht, aan de andere het niet respecteren van de bepalingen van het beheerscontract; deze formaliteit geldt als ingebrekestelling.

Vanaf deze ingebrekestelling krijgt de partij die in gebreke is gebleven een verbintenis van de overeenkomst uit te voeren, een termijn van drie maanden om de verbintenis alsnog uit te voeren.

Wanneer na verloop van die termijn vastgesteld wordt dat de voorziene verplichtingen niet worden nageleefd, plegen de partijen overleg omtrent de te nemen bijsturingmaatregelen en dit onverminderd de mogelijkheid tot het eisen van schadevergoeding.

Indien bij het afsluiten van het boekjaar wordt vastgesteld dat deze maatregelen geen resultaat hebben opgeleverd, komen beide partijen, door middel van een bijvoegsel, tot een overeenkomst aangaande de bijkomende te treffen maatregelen of te nemen sancties.

Art. 57.Zo de termijnen die vastgesteld zijn voor de betaling van de monopolierente worden overschreden, heeft de Staat van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een rente voor vertraging. Deze rente wordt berekend per maand of per gedeelte van een maand naar rato van het aantal kalenderdagen vertraging ter hoogte van de wettelijke interestvoet.

Wanneer de Staat er zich toe engageert financiële middelen ter beschikking te stellen van de Nationale Loterij, heeft de Nationale Loterij van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een rente voor vertraging zo de termijnen die vastgesteld zijn voor betaling worden overschreden. Deze rente wordt berekend per maand of per gedeelte van een maand naar rato van het aantal kalenderdagen vertraging ter hoogte van de wettelijke interestvoet.

Art. 58.Dit beheerscontract wordt elk jaar geëvalueerd en eventueel aangepast aan de wijzigende context van loterijen en spelen en aan de technologische ontwikkelingen en aan objectieve parameters die opgenomen zijn in het ondernemingsplan.

De evaluatie heeft jaarlijks plaats in de maand die volgt op de goedkeuring door de raad van bestuur van het ondernemingsplan.

Art. 59.Zonder afbreuk te doen aan artikel 58, zullen, indien dit nodig blijkt, de Staat en de Nationale Loterij bijeenkomen voor een aanpassing van dit beheerscontract overeenkomstig artikel 16, 2e lid van de Wet.

De wijzigingen aan het beheerscontract worden opgesteld conform de regels inzake het sluiten en goedkeuren van het beheerscontract, zoals bepaald in artikel 15 van de Wet.

Art. 60.Als er zich gevallen van overmacht voordoen die de toepassing van bepaalde clausules van dit beheerscontract onmogelijk zouden maken of het bereiken van de aangenomen doelstellingen zouden verhinderen of als er zich uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden voordoen die het financieel evenwicht ernstig in gevaar zouden brengen, zullen de Staat en de Nationale Loterij overleg plegen om de redenen ervan te onderzoeken en de te nemen maatregelen te bepalen om dit te verhelpen.

Desgevallend wordt het resultaat van dit overleg bekrachtigd in een tussentijdse aanpassing of bijvoegsel bij dit beheerscontract.

De wijzigingen aan het beheerscontract worden opgesteld conform de regels inzake het sluiten en het goedkeuren van het beheerscontract, zoals bepaald in artikel 15 van de Wet. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 61.Alle notificaties, voorzien in dit beheerscontract, worden gedaan tegen ontvangstbewijs; het komt ten laste van elk der partijen om het bewijs te leveren van ontvangst door de andere partij. De termijnen nemen een aanvang op de datum van ontvangst.

De begindag van een termijn wordt hierbij niet meegeteld. De einddag wordt meegerekend in de termijn.

Art. 62.De bepalingen van het beheerscontract zijn suppletief. Geen enkele bepaling van het beheerscontract zal echter afbreuk doen aan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Wet, Besluiten en de statuten, welke onverminderd gelden.

Art. 63.Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan zullen definitief worden beslecht volgens het Arbitragereglement van CEPINA, door één of meer arbiters die conform dit reglement zijn benoemd. De partijen verbinden er zich toe het vertrouwelijk karakter van het arbitragegeschil te respecteren.

Opgemaakt te Brussel, op 27 maart 2003.

In naam van de Belgische Staat : De Minister van Telecommunicatie en van Overheidsbedrijven en Participaties, belast met de Middenstand, R. DAEMS In naam van de Naamloze Vennootschap van publiek recht De Nationale Loterij : De Voorzitter van de Raad van Bestuur, J.-M. DELPORTE De Gedelegeerd Bestuurder, J.-E. VANDENBOSCH

Bijlage I Lijst van de spelen die worden aangeboden door de Nationale Loterij (artikel 3) 1. Koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002 en 25 oktober 2002.2. Koninklijk besluit van 15 januari 2002 houdende het reglement van de « Keno », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 augustus 2002.3. Koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 2002.4. Koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « 21 » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij.5. Koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Subito » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij.6. Koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Presto » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij.7. Koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Win for Life » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij.8. Koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Bingo Express » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij.9. Koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Astro » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij.10. Koninklijk besluit van 14 mei 2001 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Super Fun » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij.11. Koninklijk besluit van 5 oktober 2001 tot bepaling van de vormen van een openbare biljettenloterij uitgegeven door de Nationale Loterij onder veranderlijke thematische benamingen naargelang de seizoens-, feestelijke, culturele, sportieve of gelegenheidsevenementen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 mei 2002 en 21 juni 2002.12. Koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Cabrio » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 juni 2002.13. Koninklijk besluit van 9 augustus 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Corso » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij.14. Koninklijk besluit van 13 november 2000 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « Loxo » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2003. Opgemaakt te Brussel op 27 maart 2003.

In naam van de Belgische Staat : De Minister van Telecommunicatie en van Overheidsbedrijven en Participaties, belast met de Middenstand, R. DAEMS In naam van de Naamloze Vennootschap van publiek recht De Nationale Loterij : De Voorzitter van de Raad van Bestuur, J.-M. DELPORTE De Gedelegeerd Bestuurder, J.-E. VANDENBOSCH

Bijlage II Protocol betreffende de subsidies (artikel 25) Tussen : De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met de Middenstand, En De Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, waarvan het hoofdkantoor is gelegen aan de Belliardstraat 25-33 te 1040 Brussel, vertegenwoordigd door de heer J.-M. Delporte, Voorzitter van de raad van bestuur en de heer J.-E. Vandenbosch, Gedelegeerd Bestuurder, Wordt er overeengekomen dat het administratief beheer van de verrichtingen betreffende de verdeling en de bestemming van de subsidies, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, 4° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, wordt uitgevoerd op kosten van deze naamloze vennootschap van publiek recht volgens de hierna beschreven modaliteiten : 1. Subsidiecomité 1.1. Er wordt een Subsidiecomité van zeven leden opgericht, dat ten minste één keer per maand vergadert en als volgt is samengesteld : - als Voorzitter : een vertegenwoordiger van de Minister, bevoegd voor de Nationale Loterij; - de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij; - de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij; - twee leden van de Raad van Bestuur en aangeduid door deze, die behoren tot de Franse taalrol; - twee leden van de Raad van Bestuur en aangeduid door deze, die behoren tot de Nederlandse taalrol.

De twee regeringscommissarissen wonen de vergaderingen van het Subsidiecomité bij en oefenen hun bevoegdheden uit in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk V van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij. 1.2. Het Subsidiecomité heeft de hierna opgesomde bevoegdheden : - het Subsidiecomité beraadslaagt over elke aangelegenheid, elke vraag of elk dossier dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het administratief beheer van de verrichtingen betreffende de verdeling en de bestemming van de subsidies, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, 4° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij; - het Subsidiecomité brengt de Minister, bevoegd voor de Nationale Loterij, op de hoogte van de subsidie-aanvragen en van de gewichtigheid, het belang en de intrinsieke waarde, van de aanvragen voor de Nationale Loterij, in overeenstemming met de regels die door de Minister werden vastgelegd; - onderhavig protocol verleent een delegatiebevoegdheid aan het Subsidiecomité om te beslissen over de verwerping van de subsidie-aanvragen die, op basis van de criteria bepaald door de Minister, wegens hun aard of hun waarde verwaarloosbaar of weinig belangrijk zijn; - het Subsidiecomité doet voorstellen aan de Minister, bevoegd voor de Nationale Loterij, omtrent de aard en het belang van de tegenprestaties voor de Nationale Loterij die eventueel moeten worden gevraagd aan de begunstigden van de subsidies en die moeten voorzien worden in het dispositief van de besluiten waarmee deze worden toegekend. 2. Behandeling van de aanvragen De schriftelijke subsidie-aanvragen die bij de Nationale Loterij worden ingediend, worden behandeld in overeenstemming met de modaliteiten die worden vermeld in de tabel die als bijlage bij onderhavig protocol is gevoegd.Deze tabel geeft een globaal en volledig overzicht van de administratieve weg die door de subsidie-aanvragen wordt gevolgd, vanaf de opening van de dossiers tot en met hun afronding.

De Nationale Loterij informeert de aanvragers van subsidies over de procedurestappen die moeten gevolgd worden voor de behandeling van hun aanvraag. 3. Uitkering van de subsidies 3.1. Onverminderd de bepalingen van artikel 26 van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, mag de Nationale Loterij niet overgaan tot de volledige of gedeeltelijke uitbetaling van een subsidie zolang er geen wettelijke maatregel werd getroffen of een koninklijk of ministerieel besluit werd genomen waarmee de toekenning van de betrokken subsidie wordt bekrachtigd.

Overigens is elke betaling van een subsidie afhankelijk van de aanwezigheid, in het betrokken dossier, van een volgens de vorm opgemaakt attest over de financiële identiteit van de begunstigde. 3.2. Onder voorbehoud van de in punt 3.1. bedoelde voorwaarden, kunnen de betalingsmodaliteiten verschillen naargelang van het doel waartoe een subsidie wordt uitgekeerd, namelijk : - werkingssubsidies zijn onmiddellijk betaalbaar; - de andere subsidies, d.w.z. de zogenaamde « investerings-subsidies » (onder andere : aankoop van uitrusting, voertuigen, busjes, roerende en onroerende goederen, kunstwerken, divers materieel - Bouw-, verbouwings- en brandbeveiligingswerken - Organisatie van colloquia, tentoonstellingen, studiedagen, enz...), zijn betaalbaar na overlegging van bewijsstukken. Voor dit soort van subsidie worden loonkosten niet in aanmerking genomen.

De genoemde bewijsstukken kunnen onder andere betrekking hebben op de volgende documenten : - de originele stukken van vereffende facturen of eensluidende afschriften ervan, met betalingsbewijs (rekeninguittreksel); - voor de subsidies die worden toegekend als aanvulling op overheidstoelagen : het bewijs van de eerste betaling van deze toelagen door de overheidsinstanties in kwestie; - voor de aankoop van onroerende goederen (behalve voor subsidietoekenningen die gebeuren als aanvulling op subsidies vanwege een overheidsinstantie) : de overlegging van de authentieke aankoopakte met hypotheekname ten gunste van de Nationale Loterij. In dat geval wordt de subsidie uitbetaald door middel van een cheque bij de ondertekening van de akte; - voor werken met het oog op de naleving van de brandbeveiligingsnormen : een document van de brandweer waarin wordt verklaard dat de betrokken brandbeveiligingswerken voldoen aan de normen; - voor colloquia, tentoonstellingen, studiedagen : indien mogelijk, naargelang van de omstandigheden, overlegging van de rekeningen van deze evenementen; - enz... 4. Controles 4.1. De bestemming van subsidies ten laste van de winst van de Nationale Loterij wordt juridisch bekrachtigd door expliciete wettelijke bepalingen en door de ten uitvoer gelegde koninklijke en ministeriële besluiten. Daarom behoort de bestemming van deze subsidies tot de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat en is zij bijgevolg onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 55 tot 58 (controle van het gebruik van toelagen) van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie op de wetten van de boekhouding van de Staat. 4.2. Onverminderd de controle die de Belgische Staat gerechtigd is uit te voeren in toepassing van de onder punt 4.1. vermelde wettelijke bepalingen, mag de Nationale Loterij, van haar kant, eveneens alle controles ter plekke uitvoeren die zij nodig acht met betrekking tot ieder door haar behandeld subsidie-dossier.

Deze controles worden toevallig en plaatselijk uitgevoerd. Naargelang van de omstandigheden kunnen zij evenwel systematisch en regelmatig worden.

Concreet kunnen deze controles plaatshebben vóór of na de toekenning van een subsidie en, in het geval van toekenning, vóór en na de uitbetaling van de genoemde subsidie.

Iedere controle geeft systematisch aanleiding tot de redactie van een uitvoerig schriftelijk verslag dat bij het betrokken dossier wordt gevoegd.

In een uitvoerig schriftelijk verslag maakt de Nationale Loterij onverwijld melding aan de Minister, bevoegd voor de Nationale Loterij, van alle onwettigheden, onregelmatigheden, tekortkomingen en vermoede onjuistheden die zij meent te moeten vaststellen in hoofde van de subsidie-aanvragers of begunstigden.

Zonder volledig te willen zijn, geeft onderstaande lijst een opsomming van de verschillende aspecten waarop de controles betrekking kunnen hebben : - controle van het juridisch statuut van de subsidie-aanvragers; - gegrondheid van de aanvraag (onder andere : omvang van het gevraagde subsidiebedrag); - controle van de toekenning van een aanvankelijke subsidie vanwege een overheidsinstantie, indien er een voorwaarde tot aanvulling vereist is met het oog op de toekenning van een subsidie ten laste van de winst van de Nationale Loterij; - controle van de boekhouding van de subsidie-aanvragers; - controle of de subsidie correct wordt gebruikt, in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze werd toegekend; - enz... 5. Verantwoordelijkheid Ten aanzien van de bepalingen van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, is de Belgische Staat de persoon die, vanuit juridisch oogpunt, subsidies toekent ten laste van de winst van de Nationale Loterij, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en met de ten uitvoer gelegde koninklijke en ministeriële besluiten.Bijgevolg draagt de Belgische Staat de gehele en volle verantwoordelijkheid voor de verdeling en de bestemming van de winst vóór belastingen van de Nationale Loterij.

De Belgische Staat vrijwaart de Nationale Loterij tegen elke vordering, behalve deze met betrekking tot administratieve kosten, die tegen haar aanhangig zou worden gemaakt in het kader van de uitvoering van de taken die haar door onderhavig protocol worden toevertrouwd.

Opgemaakt te Brussel, op 27 maart 2003.

In naam van de Belgische Staat : De Minister van Telecommunicatie en van Overheidsbedrijven en Participaties, belast met de Middenstand, R. DAEMS In naam van de Naamloze Vennootschap van publiek recht De Nationale Loterij : De Voorzitter van de Raad van Bestuur, J.-M. DELPORTE De Gedelegeerd Bestuurder, J.-E. VANDENBOSCH

Bijlage III Productontwikkeling (artikel 39) ELEMENTEN TE LEVEREN VOOR DE LANCERING VAN EEN NIEUW SPEL BUITEN HET KADER-KONINKLIJK BESLUIT De hiernavolgende lijst moet toelaten de adequaatheid van het nieuwe spel na te gaan t.o.v. de wetgeving waaraan de Nationale Loterij onderworpen is en van haar bedrijfsplan.

KARAKTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT Algemene beschrijving van het product (vb. doel, marktanalyse, prijs, winstverdeling, positionering,...) Deel van de openbare opdracht of commerciële activiteit Type product * Loterij - Met vast lotenplan en willekeurige toekenning - Met trekking vooraf, ogenblikkelijk of achteraf - Met toegekende nummers of symbolen - Met vrij te kiezen nummers of symbolen - Lottrekking - Een combinatie van deze * Weddenschappen * Wedstrijden * Kansspelen Respect voor de algemene regels (Informatie van de spelers en de winnaars, het trekkingsproces, de veiligheid & controle, ...) STRATEGIE VAN DE VERDELING Distributiekanalen * De beoogde sector of segment * Rechtstreeks of via tussenpersonen * Klassieke of nieuwe technologieën ANALYSE VAN DE IMPACT OP DE SPELVERSLAVING Advies nodig van de kansspelcommissie ? (Ja-Neen) (Volgens artikel 3, paragraaf 1, alinea 2 van de Wet) Indien nodig, samenvatting van het uitgebracht advies Procedure in werking gesteld voor het beperken van de spelverslaving ? ANALYSE VAN DE RENTABILITEIT Verwachte netto-inkomsten Steeds terugkerende kosten Investeringen Bijdrage aan de netto-opbrengst UITVOERINGSPLAN Timing van de commerciële lancering * Gekozen datum : dd/mm/jjjj en rationeel voor de keuze van de datum * Kritieke voorbereidingsperiodes * Timing van de benodigde beslissingen/goedkeuringen door de verschillende interne organen (Directiecomité, Raad van Bestuur) * Timing van de benodigde beslissingen/goedkeuringen door de verschillende externe organen (Advies van de Kansspelcommissie, beslissing van de Ministerraad) Onafhankelijke juridische vorm ? (Filiaal, Joint-venture ?) VOORBEELDEN UIT HET BUITENLAND Voorbeelden uit het buitenland Opgemaakt te Brussel op 27 maart 2003.

In naam van de Belgische Staat : De Minister van Telecommunicatie en van Overheidsbedrijven en Participaties, belast met de Middenstand, R. DAEMS In naam van de Naamloze Vennootschap van publiek recht De Nationale Loterij : De Voorzitter van de Raad van Bestuur, De Gedelegeerd Bestuurder, J.-M. DELPORTE J.-E. VANDENBOSCH Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 april 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie en van Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, R. DAEMS

^