Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 mei 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2002 pub. 21/05/2003 numac 2002013385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003000033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 1 december 1975 waarbij het model van de parkeerschijf, de karakteristieken van de schijf die door de militairen en de signaalgevers gebruikt wordt om het verkeer stil te leggen, het model van de snelheidsplaat en het model van de aanduidingen betreffende de tarra en het nuttig laadvermogen worden bepaald en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 21 oktober 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 09/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 december 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type koninklijk besluit prom. 07/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2003 numac 2003003318 bron federale overheidsdienst financien Kabinet van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling toegevoegd aan de Minister van Financiën. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 7 mei 2003 wordt aan de heer Luc Barbe bij het voleindigen van de dag van 5 mei 2003 eervol on Bij koninklijk besluit van 7 mei 2003 wordt aan de heer Marc Pallemaerts bij het voleindigen va(...) type koninklijk besluit prom. 27/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003007154 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 12/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit tot het verbieden van het op de markt brengen van speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat type koninklijk besluit prom. 14/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003012086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 02/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003012143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende harmonisering van de loonschalen en overeenstemming tussen de functies type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003012203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf type koninklijk besluit prom. 11/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de werklieden van de bewakingsdiensten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003014099 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003022576 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49 van de wet van 26 juli 1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003200335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de betaling van de carenzdag type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003200401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Franstalige en Duitstalige sector opvang van kinderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003007112 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van april 2003 - mei 2003 type ministerieel besluit prom. 22/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003009329 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van een organisatie voor de juridische bijstand type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/05/2003 numac 2003009335 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie Bij ministerieel besluit van 25 maart 2003 worden de heren Jorn Dangreau, Hendrik De Wildeman en Philippe Van Maele benoemd tot plaatsvervangende voorzitters bij de probatiecommissie te Gent. type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/05/2003 numac 2003009336 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie Bij ministerieel besluit van 31 maart 2003 worden de heer Freddy Troch benoemd tot plaatsvervangend voorzitter bij de probatiecommissie te Dendermonde. type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/05/2003 numac 2003009466 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 14 mei 2003 is de heer Francis, E., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, met ingang van 16 mei 2003, voor een termijn van vijf jaar, aan Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. 16/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003022590 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 19/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003022594 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/05/2003 numac 2003027343 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 17 april 2003 wordt, met ingang van 17 april 2003, een vergunning voor elektriciteitslevering verleend aan "Electrabel Customer Solutions S.A.", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is aan de R Bij ministerieel besluit van 25 april 2003 wordt, met ingang van 25 april 2003, een vergunning (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/05/2003 numac 2003027345 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 10 maart 2003 wordt de vennootschap RDC Environnement, met ingang van 10 maart 2003, voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten - industrieprocessen m.b.t. energie; - industrieprocessen m.b.t. stoffenverwerking; - afvalb(...)

arrest

type arrest prom. 06/05/1999 pub. 21/05/2003 numac 2003031281 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het geldelijk statuut en de loopbaan van de secretaris-ontvanger van de Studiebeursstichting van Brabant

decreet

type decreet prom. 15/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003027352 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent type decreet prom. 02/12/2002 pub. 21/05/2003 numac 2003033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgevenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003003288 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003003287 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 06/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003003294 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 06/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003003295 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de geregistreerde bijkantoren in België van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de centra voor dringende opvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 19 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de gespecialiseerde opvangcentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029228 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor opvang en opvoedingshulp type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029278 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de vaste benoeming van een Regeringscommissaris bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de vaste benoeming van een Regeringscommissaris bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de vaste benoeming van een Regeringscommissaris bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003035484 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 21/05/2003 numac 2003035501 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een aanmoedigingspremie aan alleenstaande werknemers die loopbaanvermindering opnemen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003035485 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1967 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de subsidies, door de Staat verleend voor de ontwikkeling van de toeristische uitrusting type besluit van de vlaamse regering prom. 14/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003035502 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 februari 1996 houdende benoeming van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003035506 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams-Brussel Fonds

document

type document prom. -- pub. 21/05/2003 numac 2003011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C 03/0029 : Vendex KBB DIY Group B.V./Leroy Merlin N.V./Home Improvement Investment N.V. Op 8 mei 2003 ontving de Raad voor de Mededing De Raad voor de Mededinging verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien va(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 21/05/2003 numac 2003043005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/05/2003 numac 2003022521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor sociale zekerheid Vacante betrekking van directeur-generaal Oproep tot kandidaten Er wordt u meegedeeld dat het Beheerscomité van de RSZ een betrekking van directeur-generaal bij de Algemene Directie van de Ondersteuningsd Overeenkomstig artikel 20quinquies van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de e(...)

document

type document prom. -- pub. 21/05/2003 numac 2003009386 bron akte van de regering FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Huwelijksakte Nr. 161. Het jaar tweeduizend en drie, op twaalf april, om tien uur, verschijnen op het Stadhuis voor Ons, Freddy Thielemans, Burgemeester van de Stad Brussel, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent Benoît Baudouin Marie, Prins van België, Senator, Grootlin(...)
^