Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 april 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/04/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003009338 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van een artikel 328bis en tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek type wet prom. 04/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009365 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 04/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009367 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 04/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009366 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 04/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009368 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 04/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009467 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van strafvordering type wet prom. 04/04/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003022526 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu,ministerie van de vlaamse gemeenschap,ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Wet houdende instemming met het Financieel protocol van 4 oktober 2002 bij het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee Supraprovinciale Opleidingsraden voor de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003000312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het Bestuur van de Medische Expertise van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt gemachtigd zich toegang te verstrekken tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003000471 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten in het kader van een overeenkomst betreffende de preventie van druggerelateerde maatschappelijke overlast en de lokale coördinatie van initiatieven inzake drugsverslaving type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003002095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 13 maart 2003 betreffende het statuut van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003002098 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 14/04/2003 numac 2003003211 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 264, eerste lid, 2°bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de met gereglementeerde markten als bedoeld in artikel 2, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, gelijkgestelde andere gereglementeerde markten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003227 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003226 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van Hoofdstuk V van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003230 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003228 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raden van toezicht van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en van de Controledienst voor de Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de Minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003003233 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 14/07/2003 numac 2003003311 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Paleis voor Schone Kunsten » type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 14/07/2003 numac 2003003312 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij » type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003003316 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 14/07/2003 numac 2003003315 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003007136 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1997 tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003009274 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009331 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009330 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van sommige bijzondere graden binnen het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009332 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van specificiteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen, met uitzondering van het bewakings- en technisch personeel type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003009400 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het organiek kader van de afgevaardigden die gehecht zijn aan het federaal secretariaat, aan de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen alsook aan de erkende centra morele dienstverlening type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003009402 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van het kader ad hoc van de afgevaardigden die gehecht zijn aan het federaal secretariaat, aan de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen alsook aan de erkende centra morele dienstverlening type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003009401 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van de provinciale en lokale centra morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003009647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 1985 waarbij aan de onderzoeksrechters, de magistraten van het openbaar ministerie en de gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003009649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 1991 waarbij aan de griffiers van de hoven en rechtbanken van de Rechterlijke Orde toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003009648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 januari 1997 waarbij aan bepaalde openbare overheden toegang wordt verleend tot de **** die worden bewaard bij het **** van de natuurlijke personen, met betrekking tot de vreemdelingen die in het **** zijn ingeschreven type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de regeringscommissaris en van de plaatsvervangend regeringscommissaris en benoeming van de regeringscommissarissen van de federale regering bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003011246 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de werkingswijze van het comité voor sociaal verantwoorde productie type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003011245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de raad van beroep voor het label voor sociaal verantwoorde productie type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003011248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 28/08/2003 numac 2003011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 27 februari 2002 ter bevordering van sociaal verantwoorde productie type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003011256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003011257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Horeca type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 22/04/2003 numac 2003011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 22/04/2003 numac 2003011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003011266 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de prestaties die de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003011268 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003011267 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 133, lid 10, van het Wetboek van vennootschappen en tot oprichting van het advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 houdende verplichting inzake opslagmiddelen en opslag van aardolieproducten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 juni 1976 en van 15 oktober 1997 type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen (1) type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de reorganisatie van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003014095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij, in vervanging van ontslagnemend lid type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de eerste en de tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003014096 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de eerste en de tweede trap van de hiërarchie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003014099 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003014102 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de terbeschikkingstelling door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van menselijke middelen aan de ombudsdienst voor telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003021092 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht en van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003021098 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003021099 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003021108 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden « Paleis voor Schone kunsten » type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003022389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1998 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003022431 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de aflevering van sommige anticonceptieve geneesmiddelen voor humaan oraal gebruik type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003022444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003022446 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het vierde addendum bij de 4e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld "addendum 4.4" type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003022479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003022522 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de zorgverleners bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11° en 12°, van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 20/10/2004 numac 2004022793 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een vergoeding aan de **** bij de Dienst Vreemdelingenzaken type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke instelling die ressorteert onder de Minister van Landsverdediging, als staatsdienst met afzonderlijk beheer, en tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003011247 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003022390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003027286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 betreffende de erkenning van de bedrijven voor vorming op de werkvloer type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003027530 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 04/04/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003027545 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

decreet

type decreet prom. 04/04/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003035401 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 18 mei 2001 type decreet prom. 04/04/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003035400 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 18 mei 2001 type decreet prom. 04/04/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003035402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Islamitische Republiek der Comoren inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 18 mei 2001 type decreet prom. 04/04/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003035404 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Kroatië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 31 oktober 2001 type decreet prom. 04/04/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003035403 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Zambia inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Lusaka op 28 mei 2001 type decreet prom. 04/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003035412 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden type decreet prom. 04/04/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003035413 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds type decreet prom. 04/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003035431 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende begrotingstechnische aanpassingen in het licht van de bijstandsverlening ingevolge de watersnood van de jaarwende 2002-2003 type decreet prom. 04/04/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003035510 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type decreet prom. 04/04/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003035522 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 04/04/2003 pub. 25/08/2003 numac 2003035691 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de oppervlaktedelfstoffen type decreet prom. 04/04/2003 pub. 14/07/2003 numac 2003035745 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen type decreet prom. 04/04/2003 pub. 14/08/2003 numac 2003035868 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003035417 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003035484 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003035485 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1967 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de subsidies, door de Staat verleend voor de ontwikkeling van de toeristische uitrusting type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003035509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van de animatiewerking in de erkende rusthuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 30/05/2003 numac 2003035541 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de voortgezette vorming, bedoeld in artikel 11 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003035546 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 2003 betreffende de adviescheques en tot oprichting van de Raad van Advies en Consultancy type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003035605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de beheerscommissies voor beschermde landschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003035623 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1997 houdende algemene beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een register en vaststelling van een herkenningsteken voor beschermde landschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003035651 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003035665 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter ondersteuning van brugprojecten tussen economie en onderwijs

erratum

type erratum prom. 04/04/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Errata

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 04/04/2003 pub. 16/07/2003 numac 2003035706 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende opheffing van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat het Universitair Centrum Antwerpen betreft type bijzonder decreet prom. 04/04/2003 pub. 16/07/2003 numac 2003035707 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende de deelname van gemeenschapsinstellingen aan de associaties in het hoger onderwijs

erratum

type erratum prom. 04/04/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003200937 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de oppervlaktedelfstoffen. - Erratum type erratum prom. 04/04/2003 pub. 26/10/2004 numac 2004022795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Erratum type erratum prom. 04/04/2003 pub. 15/07/2004 numac 2004036169 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen. - Erratum type erratum prom. 04/04/2003 pub. 20/07/2004 numac 2004022521 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwilkkelingssamenwerking, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Wet houdende instemming met het Financieel Protocol van 4 oktober 2002 bij het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid. - Erratum type erratum prom. 04/04/2003 pub. 15/07/2004 numac 2004036170 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van de animatiewerking in de erkende rusthuizen. - Erratum type erratum prom. 04/04/2003 pub. 21/09/2005 numac 2005009592 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen. - Erratum
^