Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 september 2004
gepubliceerd op 27 september 2004

Koninklijk besluit tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2004002105
pub.
27/09/2004
prom.
03/09/2004
ELI
eli/besluit/2004/09/03/2004002105/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, inzonderheid op artikel 40, derde lid, ingevoegd bij de programmawet van 9 juli 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 juni 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 8 juni 2004;

Gelet op het advies nr. 37.565/1 van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag van de toelage verleend als tegemoetkoming in de personeelskosten bepaald in artikel 40, eerste lid, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie wordt als volgt vervangen : 1° op 1 oktober 2004, door het bedrag « 278,00 »;2° op 1 januari 2006, door het bedrag « 285,00 »;3° op 1 januari 2007, door het bedrag « 320,00 ».

Art. 2.Onze Minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 september 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Maatschappelijke Integratie, Chr. DUPONT

^