Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 juni 2018
gepubliceerd op 04 juli 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon en tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2018031384
pub.
04/07/2018
prom.
22/06/2018
ELI
eli/besluit/2018/06/22/2018031384/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon en tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie, inzonderheid op artikel 40, derde lid, ingevoegd bij de wet van 9 juli 2004, en 50, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon Gelet op het koninklijk besluit van 3 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004002105 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie sluiten tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 15 mei 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 23 mei 2018;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 63.594/1 van de Raad van State, gegeven op 12 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Maatschappelijke Integratie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004002105 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie sluiten tot verhoging van de bedragen van het leefloon, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 maart 2007, 4 mei 2010, 13 augustus 2011,30 augustus 2013, 30 augustus 2015, 1 april 2016 en 30 juni 2017 wordt aangevuld als volgt: « 11° op 1 juli 2018: 5.202,20 7.803,31 10.754,07 ».

Art. 2.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004002105 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie sluiten tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2016, wordt aangevuld met de bepaling onder 5° luidende: « 5° op 1 juli 2018, door het bedrag « 515,00 ». »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018.

Art. 4.De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, D. DUCARME

^