Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/08/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004002104 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot uitbreiding van het personele toepassingsgebied van de installatiepremie type wet prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004003381 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Les Bons(...) « Chemin des Boeufs » nummer 6, boerderij met bijgebouwen, gekadastreerd of het geweest zijnde wijk(...) type wet prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004009617 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2004 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 23 augustus 2004 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van erkenning Bij ministerieel besluit van 14 september 2004, genomen in toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de erkenning nr. 109.2 Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op dit bericht.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot toekenning van een Copernicuspremie aan bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 03/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004002105 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 03/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004002106 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 13, tweede lid, 1°, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 03/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004002107 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. 23/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004002108 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004007207 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. Nationale Orden. - Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 5031 van 8 juli 2004 : Worden bevorderd tot Officier in de ****, zullen het militair ordeteken dragen en als houder van **** **** datum van 8 april 2002. **** ****-kolonel **** **** ****. Op (...) type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004021127 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2003 tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de orthopedisten en de bandagisten betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004201877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2001-2002 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004201907 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de koppeling van het basisloon aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting voor wat het Gentse havengebied betreft, van de bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de invoering van flexibele uurroosters in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de sociale vergoeding voor oudere werknemers die ontslagen zijn type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2002, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de invoering van een recht op outplacement voor sommige oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federale Raad van landmeters-experten en Federale Raad van Beroep van landmeters-experten. - Benoeming van de werkend assessoren en plaatsvervangend assessoren Bij ministerieel besluit van 12 juli 2004, gewijzigd bij ministerieel besluit van 1 s - voor een termijn van zes jaar, tot werkend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federale Raad van landmeters-experten en Federale Raad van Beroep van landmeters-experten. - Benoeming van griffiers Bij ministerieel besluit van 12 juli 2004, gewijzigd bij ministerieel besluit van 1 september 2004, dat in werking treedt op - voor een termijn van zes jaar, tot griffier van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raa(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004202801 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 84/2004 van 12 mei 2004 Rolnummer 2759 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 159, 191 en 212 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof, sameng wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004202804 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 90/2004 van 19 mei 2004 Rolnummer 2702 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3 van de wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben g Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004202829 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 121/2004 van 7 juli 2004 Rolnummer 2661 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 18, eerste lid, 2° en 3°, van de wet van 22 augustus 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, ingesteld door de v. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters R. Henn(...)

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 22/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004036462 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004036459 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202883 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission wallonne de déplacements scolaires" van Namen type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202886 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission wallonne de déplacements scolaires" van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202891 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Commission wallonne de déplacements scolaires » van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202890 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission wallonne de déplacements scolaires" van Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202892 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission wallonne de déplacements scolaires" van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202893 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Commission wallonne de déplacements scolaires' van Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202894 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission wallonne de déplacements scolaires"

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004018128 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Het Waals Gewest heeft de Raad van State om de schorsing verzocht van het ministerieel b Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2004. Deze zaak is ingesc(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004000433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid Bij ministerieel besluit van 5 maart 2004, wordt de onderneming E.M.D. B.V.B.A., gevestigd te 8870 I Bij ministerieel besluit van 23 februari 2004, wordt de onderneming Lares B.V.B.A., gevestigd t(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijziging Bij ministerieel besluit De ***** is gevestigd te 5620 ****, **** **** **** 4, onder het ****. 14.292.12 (geld(...) type vergunning prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wetten van 30 december 1996 en 7 mei 2004. - Vernieuwingen Bij Bij ministerieel besluit van 2 juli 2004, wordt de vergunning om het beroep van privé-detective(...)

document

type document prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004003367 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit. Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeeredering kunnen vermijden en bepaalde belastingplich De derde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moet(...) type document prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004008168 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën - POD Wetenschapsbeleid Deelnemingsvoorwaarden : 1. Belg zijn. 2. De kandidaten dienen te beschikken over een managementservarin(...) 3. Op 11 oktober 2004 tenminste houder zijn van een basisdiploma van de 2e onderwijscyclus van univ(...) type document prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004008169 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal van het Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie - POD Wetenschapsbeleid Deelnemingsvoorwaarden : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte. 2. De ka(...) 3. Op 11 oktober 2004 tenminste houder zijn van een basisdiploma van de 2e onderwijscyclus van univ(...) type document prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004008172 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België POD Wetenschapsbeleid Deelnemingsvoorwaarden : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte. type document prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004008171 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium POD Wetenschapsbeleid Deelnemingsvoorwaarden : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte. type document prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004008170 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal van de Koninklijke Bibliotheek van België POD Wetenschapsbeleid Deelnemingsvoorwaarden : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte. 2. De kandi(...) 3. Op 11 oktober 2004 tenminste houder zijn van een basisdiploma van de 2e onderwijscyclus van univ(...) type document prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004008173 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis POD Wetenschapsbeleid Deelnemingsvoorwaarden : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte. 2.(...) 3. Op 11 oktober 2004 tenminste houder zijn van een basisdiploma van de 2e onderwijscyclus van univ(...) type document prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004008175 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - POD Wetenschapsbeleid Deelnemingsvoorwaarden : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte. (...) 3. Op 11 oktober 2004 tenminste houder zijn van een basisdiploma van de 2 e onderwijscycl(...) type document prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004008176 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal van de Koninklijke Sterrenwacht van België - POD Wetenschapsbeleid Deelnemingsvoorwaarden : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte. 2. De kandida(...) 3. Op 11 oktober 2004 tenminste houder zijn van een basisdiploma van de 2e onderwijscyclus van univ(...) type document prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004008174 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - POD Wetenschapsbeleid Deelnemingsvoorwaarden : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte. 2. De kandi(...) 3. Op 11 oktober 2004 tenminste houder zijn van een basisdiploma van de 2e onderwijscyclus van univ(...) type document prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004008177 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - POD Wetenschapsbeleid Deelnemingsvoorwaarden : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004009664 bron federale overheidsdienst justitie Samenstelling van de Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst Bij ministerieel besluit van 23 september 2004, dat in werking treedt de dag van de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad w a) in hun hoedanigheid van eremagistraat of emeritusmagistraat : - de heer Lucien François, rech(...)

protocol

type protocol prom. 24/05/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004022535 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Interministeriële conferentie. - Protocol gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende het gezondheidsbeleid t.a.v. patiënten in een persisterende vegetatieve status

bijakte

type bijakte prom. 25/05/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004022538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interministeriële conferentie. - Aanhangsel nr. 2 bij het Protocolakkoord nr. 2 gesloten op 1 januari 2003 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de uitvoering van punt 9, van dit protocol : de overdracht en de uitwisseling van gegevens tussen de diensten van de Federale Overheid en de diensten van de Gemeenschappen en Gewesten

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004009657 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 september 2004, wordt Mevr. Florence Lepoivre, met ingang van 1 juni 2004, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004008163 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** gegradueerden voor de **** **** van het **** **** Gewest . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie : 1. ****, ****,(...) 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****. 4. ****, ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004202762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 augustus 2004, dat in werking treedt worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het(...) type document prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004202763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 augustus 2004, dat in werking treedt de d worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebed(...) type document prom. -- pub. 27/09/2004 numac 2004202876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluit betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Vervanging van leden. Bij besluit van de Directeur-generaal va wordt de heer Pascal MELSENS, te Waterloo, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de gro(...)
^