Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juni 2021
gepubliceerd op 08 juli 2021

Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2021202959
pub.
08/07/2021
prom.
03/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/03/2021202959/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 JUNI 2021. - Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 66;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie "mobiele urgentiegroep", artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend;

Gelet op het advies van de Adviescommissie voor de ziekenhuizen, gegeven op 29 oktober 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 februari 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 2 februari 2021;

Gelet op advies 68.906/3 van de Raad van State, gegeven op 16 maart 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het verslag van de algemene vergadering van het Rekenhof, uitgebracht op 21 april 2021;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend, wordt de zin "Het voertuig moet conform zijn aan de door de Minister vastgestelde eigenschappen." vervangen door de volgende zin: "Het voertuig moet conform zijn aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040833 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening sluiten houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening."

Art. 2.In artikel 18 van hetzelfde koninklijk besluit, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Regering van 8 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2 worden de woorden "Tot 31 december 2020" vervangen door de woorden "Tot 31 december 2024";2° in § 3 worden de woorden "Tot 31 december 2020" vervangen door de woorden "Tot 31 december 2024".

Art. 3.Artikel 2 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 4.De minister bevoegd voor Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 3 juni 2021.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, A. ANTONIADIS

^