Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juli 2018
gepubliceerd op 13 juli 2018

Koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolie bestemd voor verwarming

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018012429
pub.
13/07/2018
prom.
03/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/03/2018012429/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 JULI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolie bestemd voor verwarming


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 1° en 3° en § 2, eerste lid, 1° ;

Gelet op het Wetboek van economisch Recht, artikel VI.9;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde mobiele machines sluiten betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde mobiele machines;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juni 2017;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 8 november 2017;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, gegeven op 21 november 2017;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 22 november 2017;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, gegeven op 5 december 2017;

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, gegeven op 7 december 2017;

Gelet op de beslissing van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu van 11 januari 2018;

Gelet op het advies 62.942/1 van de Raad van State, gegeven op 6 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Middenstand en de Minister van Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van het artikel 1, 4) van de Richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van een mechanisme om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG.

Art. 2.De verwarmingsgasolie beantwoordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 1° de verwarmingsgasolie is elke uit aardolie verkregen vloeibare verwarmingsbrandstof die op grond van haar distillatiegrenzen behoort tot de middeldistillaten die bestemd zijn om als verwarmingsbrandstof te worden gebruikt en waarvan minstens 85 volumeprocent (distillatieverliezen inbegrepen) distilleert bij 350 ° C volgens de methode beschreven in de norm NBN EN ISO 3405;2° de verwarmingsgasolie beantwoordt aan de kenmerken van verwarmingsgasolie type B van de norm NBN T52-716 - Aardolieproducten - Verwarmingsgasolie - Specificaties.

Art. 3.Het is verboden een product op de markt te brengen onder de benaming verwarmingsgasolie, indien het niet de kenmerken bezit, bedoeld in artikel 2.

Art. 4.Onverminderd het facultatief gelijktijdig gebruik van merken of alle andere commerciële benamingen, moet de benaming van verwarmingsgasolie aangeduid worden op de documenten betreffende de verkoop en de levering.

Elk tankstation waar de in dit besluit vermelde producten worden verkocht, moet, op een duidelijk zichtbare plaats, uitgerust zijn met een bord voorzien van minstens de volgende onuitwisbare opschriften: 1° de naam of firmanaam van de contactpersoon voor wat betreft de vragen over de conformiteit van de verkochte producten;2° het adres van de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer van deze contactpersoon.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde mobiele machines sluiten betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde mobiele machines wordt opgeheven.

Art. 6.De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Middenstand en de minister bevoegd voor Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Middenstand, D. DUCARME De Minister van Energie, M. C. MARGHEM

^