Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juli 2012
gepubliceerd op 09 juli 2012

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022259
pub.
09/07/2012
prom.
03/07/2012
ELI
eli/besluit/2012/07/03/2012022259/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 JULI 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 1 december 2011;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle gegeven op 1 december 2011;

Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 1 december 2011;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 14 december 2011;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 19 december 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 maart 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 24 april 2012;

Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is vereist.

Gelet op het advies 51.455/2 van de Raad van State, gegeven op 20 juni 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 november 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1, wordt het opschrift « C.NEUROCHIRURGIE : » met de volgende opschriften en de volgende verstrekking aangevuld : « Categorie 4 : Cranioplastie : 703754-703765 Schedelbeenprothese op maat om een deel van het schedelluik te vervangen ten gevolge van een ongeval, een tumor, een infectie of elke andere oorzaak verantwoordelijk voor een bottekort of voor de schedelreconstructie in het kader van vervormingen of craniosynostosen door aangeboren ziekten . . . . . U 8230 »; 2° Er wordt een paragraaf 7quater ingevoegd, luidende : « § 7quater.Toepassingsregel met betrekking tot schedelbeenprothesen op maat (verstrekking 703754-703765) 1) Betreffende de verstrekking : De verstrekking dekt het geheel van het fabrikatieproces van het implantaat (scan,...) evenals het geheel van accessoires met inbegrip van de accessoires voor fixatie (platen, vijzen, cement, lijm...). 2) Betreffende de indicaties De verstrekking 703754-703765 kan enkel in de volgende indicaties aangerekend worden : - Hetzij het bottekort dat door middel van het implantaat moet worden opgevuld groter is dan 35 cm2; - Hetzij de grootste diameter van het bottekort dat moet worden opgevuld groter is dan of gelijk aan 10 cm.

Die grootste diameter kan tot 5 cm worden verkleind als het op te vullen bottekort zich ter hoogte van het gezicht voordoet of als de patiënt nog niet volgroeid is. 3) Betreffende de terugbetalingsmodaliteiten De verstrekking 703754-703765 wordt enkel terugbetaald na voorafgaande goedkeuring van de adviserend geneesheer op basis van een omstandig medisch verslag ingediend door de geneesheer-specialist (aangevuld met elk protocol van het medisch-technisch onderzoek dat noodzakelijk is om aan te tonen welk oppervlak opgevuld moet worden).Dit verslag laat de adviserend geneesheer toe te oordelen of de aanvraag aan de indicaties opgenomen in deze paragraaf beantwoordt, ook wat het botoppervlak betreft. »; 3° In § 16, wordt het opschrift « C.NEUROCHIRURGIE : » met de volgende opschriften en de volgende verstrekking aangevuld : « Categorie 4 : Cranioplastie : 703754-703765"; 3° In § 18, a), opschrift « C.NEUROCHIRURGIE », wordt het opschrift « Cranioplastie « aangevuld met de volgende verstrekking : « 703754-703765 ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 12 juli 2012.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^