Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/07/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012024263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012011270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de werking en de organisatie van de Commissie die de billijke vergoeding bepaalt die verschuldigd is aan de uitvoerende kunstenaars en de producenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen op het vlak van de fondsen voor middellange en lange termijn type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 11/07/2012 numac 2012014253 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs in kaartmodel type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012022259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012024250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden dierenartsen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 11/07/2012 numac 2012203818 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 10/07/2012 numac 2012203819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquĂȘtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 23/09/2013 numac 2013014430 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs in kaartmodel. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012014282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitter van de Sectie luchtvaartgeneeskunde
^