Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 februari 2019
gepubliceerd op 01 maart 2019

Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Twist", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019010401
pub.
01/03/2019
prom.
03/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/03/2019010401/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Twist", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 24 september 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 12 november 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De loterij met biljetten "Twist" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte van "Twist" wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 645.000 of op veelvouden van 645.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 2 euro.

Art. 2.Voor iedere hoeveelheid van 645.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 161.629, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Nombre de lots

Montant des lots (euros)

Montant total des lots (euros)

1 chance de gain sur

Aantal loten

Bedrag van de loten (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro)

1 winstkans op

1

50.000

50.000

645.000

1

5.000

5.000

645.000

1

2.500

2.500

645.000

1

500

500

645.000

125

50

6.250

5.160

3.000

30

90.000

215

4.000

20

80.000

161,25

5.000

15

75.000

129

12.000

10

120.000

53,75

39.000

5

195.000

16,54

98.500

2

197.000

6,55

TOTAL TOTAAL 161.629

TOTAL TOTAAL 821.250

TOTAL TOTAAL 3,99


Art. 3.De voorkant van het biljet bevat twee speelzones, genaamd "UW NUMMERS-VOS NUMEROS-IHRE NUMMERN" en "UW SPELEN-VOS JEUX-IHRE SPIELE".

De speelzone "UW NUMMERS-VOS NUMEROS-IHRE NUMMERN" bestaat uit vijftien vakjes die bedekt zijn met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag, waaronder na het afkrassen vijftien verschillende, omcirkelde nummers verschijnen.

De speelzone "UW SPELEN-VOS JEUX-IHRE SPIELE" bestaat uit vier volledig afzonderlijke spelen die genummerd zijn van 1 tot 4. Elk spel bestaat uit een parcours in een verschillende kleur, bestaande uit vier verschillende nummers die met een lijn van diezelfde kleur verbonden zijn en die bedekt zijn met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag. Elk parcours eindigt met de winstzone "?", waaronder na het afkrassen een in Arabische cijfers uitgedrukte lotenbedrag verschijnt, die werd gekozen uit de in artikel 2 bedoelde lotenbedragen.

De speler dient na het afkrassen de nummers die zich in de speelzone "UW NUMMERS-VOS NUMEROS-IHRE NUMMERN" te vergelijken met de nummers in de speelzone "UW SPELEN-VOS JEUX-IHRE SPIELE" en de overeenstemmende nummers af te krassen in deze laatste speelzone. Na het afkrassen hiervan verschijnt hetzelfde nummer als het nummer dat op de deklaag stond.

Art. 4.§ 1. Een spel is winnend wanneer vier nummers van hetzelfde spel in de speelzone "UW SPELEN-VOS JEUX-IHRE SPIELE" overeenstemmen met vier nummers uit de speelzone "UW NUMMERS-VOS NUMEROS-IHRE NUMMERN". De vier afgekraste nummers van eenzelfde spel in de speelzone "UW SPELEN-VOS JEUX-IHRE SPIELE" vormen daarbij een ononderbroken en volledig parcours. Elk spel dient daarbij volledig afzonderlijk van de andere drie spelen te worden beschouwd.

In het geval van de overeenstemming vermeld in het eerste lid, wordt het lotenbedrag toegekend dat zich bevindt aan het einde van het parcours in de winstzone "?" van het betreffende spel. § 2. Wanneer geen enkele van de vier spelen een parcours bevat waarvan de vier nummers een overeenkomst vertonen zoals vermeld in paragraaf 1, is het biljet altijd verliezend. § 3. Elk nummer vermeld in de speelzones "UW NUMMERS-VOS NUMEROS-IHRE NUMMERN" en "UW SPELEN-VOS JEUX-IHRE SPIELE" bestaat uit twee cijfers tussen 0 en 9. Dit nummer vormt een ondeelbaar geheel, waarvan de cijfers niet afzonderlijk mogen worden beschouwd. § 4. Een biljet waaraan een lotenbedrag wordt toegekend, kan één, twee of drie winnende spelen bevatten. In de twee laatste gevallen worden de lotenbedragen samengeteld.

Wanneer een biljet een lot toekent van : 1° 2 euro, 5 euro, 50 euro, 500 euro, 2.500 euro, 5.000 euro of 50.000 euro, dan is één spel winnend voor het betreffende bedrag; 2° 10 euro, dan is hetzij één spel winnend voor het betreffende bedrag, hetzij twee spelen winnend en dit elk voor een bedrag van 5 euro;3° 15 euro, dan is hetzij één spel winnend voor het betreffende bedrag, hetzij twee spelen winnend en dit voor een bedrag van 10 euro en 5 euro;4° 20 euro, dan is hetzij één spel winnend voor het betreffende bedrag, hetzij twee spelen winnend en dit voor een bedrag van 15 euro en 5 euro, hetzij drie spelen winnend en dit voor een bedrag van 10 euro, 5 euro en 5 euro;5° 30 euro, dan is hetzij één spel winnend voor het betreffende bedrag, hetzij twee spelen winnend en dit voor een bedrag van 20 euro en 10 euro, hetzij drie spelen winnend en dit voor een bedrag van 15 euro, 10 euro en 5 euro.

Art. 5.Voor de toepassing van het procedé dat garandeert dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten, worden de kleine lotenbedragen vastgesteld op een bedrag per lot dat niet hoger is dan 15 euro. De som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet minder mag bedragen dan 17 euro.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 februari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES

^