Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 maart 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019040461 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht type wet prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019040554 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, **** (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019010039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, &****; 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019010401 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Twist", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019010542 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019010977 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de informatiebrochure bedoeld in artikel 135/1, § 3, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019011010 bron federale overheidsdienst justitie Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 februari 2019, wordt mevrouw Sabrina VAN DEN BREMT, administratief deskundige, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Just Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019030187 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 februari 2019, - dat in werking treedt op 31 maart 2019 `s avonds, is de heer De Wolf P., rechter in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij - is aan de heer Agten M., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervang(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019030188 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, dat in werking treedt vanaf heden, is de standplaats van de heer Watillon S., notaris, overgebracht van het eerste kanton Namen naar het tweede kanton Namen. Bij ministerieel besluit Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...) type koninklijk besluit prom. 22/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019040392 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling en de werking van het beheerscomité van de DABS type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019040539 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 17 februari 2019, wordt de heer Philippe Bouvier, auditeur-generaal bij de Raad van State, in ruste gesteld op 1 september 2019. Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt van audi type koninklijk besluit prom. 11/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019200431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019030189 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit waarbij een ambtenaar van rang A3 als lid van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp wordt aangewezen type ministerieel besluit prom. 24/01/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019040383 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de gebieden met natuurlijke beperkingen of specifieke beperkingen overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2019 betreffende de toekenning van de tegemoetkomingen voor gebieden met natuurlijke beperkingen of specifieke beperkingen type ministerieel besluit prom. 26/11/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019040437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019040494 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 31 januari 2019, is Mevr. Di Gesualdo, V., aangewezen als effectief lid in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Vlaams-Brabant, voor de duur van één j Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 21/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019040530 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 1995 tot afwijking van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, voor de transacties van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en het Rentenfonds type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019200796 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10, programma 02 van organisatieafdeling 13 en de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019200799 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019200798 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019200797 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programm's 02, 03, 12, 13, 14 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200576 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 6/2019 van 23 januari 2019 Rolnummer: 6714 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3 van de wet van 27 januari 2017 tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ou Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 19/07/2017 pub. 01/03/2019 numac 2019030181 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 17/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019040546 bron brussels hoofdstedelijk gewest Decreet dat het decreet intrekt van 18 december 1998 betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer tot uitvoering van het beleid inzake de sociale integratie en de inschakeling in het arbeidsleven van mindervaliden en houdende wijziging van diverse andere bepalingen - 3de lezing

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019040495 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 14 februari 2019, werd Mevr. Van Rompay, M., door de eerste voorzitter het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, vanaf 1 maart 2019, het ambt van plaatsvervangend magist Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 18 januari 2019, heeft d(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019040382 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van tegemoetkomingen aan gebieden met natuurlijke beperkingen of specifieke beperkingen type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019040468 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2018 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019040477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijzigingen van artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie en artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019040540 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van een onteigeningsplan op basis van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden om redenen van algemeen nut ten gunste van de gemeente Anderlecht voor de goederen gelegen Scheikundigestraat 24 tot 32, Heyvaertstraat 110-114, Zeemtouwersstraat 30-36 en het ingesloten perceel 21304-B-150B29 in 1070 Anderlecht

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200920 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 januari 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 januari 2019, is beroep tot ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 7098 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200938 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200937 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0452.788.575 INFOWORKS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 11/0(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200936 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadpleg(...) Ond. Nr. 0438.008.448 SOCIETE COOPERATIVE CIVILE DE GESTION DE BIENS FAMILIAUX ambtshalve doo(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200939 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200940 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200974 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project Managers ICT (niveau A2) voor het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18260 Solliciteren kan tot 18/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

erratum

type erratum prom. 03/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019030190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200947 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de OMBUDSMAN PENSIOENEN voor de OMBUDSDIENST PENSIOENEN. - Selectienummer : ANE19701 Solliciteren kan tot en met 22/03/2019 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200983 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Administrateur van de Patrimoniumdiensten voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19705 Solliciteren kan tot en met 22/03/2019 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectiepr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019201050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige medewerker in informatica (niveau B), voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer : AFW18008 Deze selectie werd afgesloten op 25/02/2019. type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200906 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Functioneel analisten (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG19037 Solliciteren kan tot 15/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200933 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van Nederlandstalige Directiesecretarissen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19071 Solliciteren kan tot 18/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200943 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés opleidingen luchtvaart (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG18300 Solliciteren kan tot 15/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200944 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van Franstalige Verantwoordelijken interne controle (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG19054 Solliciteren kan tot 15/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200950 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Veiligheidsexperten (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19069 Solliciteren kan tot 25/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200949 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeemanalysten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG19043 Solliciteren kan tot 25/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200948 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Netwerk- en veiligheidsanalisten (niveau A2) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG19041 Solliciteren kan tot 25/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200952 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseurs Veiligheid niveau 1 (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : AFG19075 Solliciteren kan tot 22/03/2019 via www.selo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200951 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs Veiligheid niveau 1 (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG18242 Solliciteren kan tot 22/03/2019 via www(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200976 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België : Beheerders databanken (m/v/x). - Selectienummer : BNG19010 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsv(...) Solliciteren kan tot 15/03/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200982 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs-juristen beheersvennootschappen van auteursrechten (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG19072 Solliciteren kan tot 15/03/2019 via www.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Experten in productveiligheid (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG19073 Solliciteren kan tot 15/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200980 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technische inspecteurs (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG19074 Solliciteren kan tot 15/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200985 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische Inspecteurs (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19078 Solliciteren kan tot 15/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200986 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs voor de Centrale Controledirecties (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19076 Solliciteren kan tot 15/03/2019 via www.selor.be De g(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200984 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Consultants HR - Selectiedeskundigen (niveau B), voor de Directie Personeel & Organisatie/Logistiek van de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG19065 Solliciteren kan tot 18 maart 2019 (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200988 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridische dossierbeheerders (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18303 Deze selectie werd afgesloten op 21/02/2019. Er zijn 19 laureaten. De lijst is(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200989 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten wettelijke metrologie (niveau A), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19077 Solliciteren kan tot 15/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/03/2019 numac 2019200993 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (niveau B), voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19005 Solliciteren kan tot 15/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorw(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^