Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 april 2013
gepubliceerd op 19 april 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het voorlopig rijbewijs

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014092
pub.
19/04/2013
prom.
03/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/03/2013014092/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het voorlopig rijbewijs


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid, artikel 21, tweede lid, vervangen bij de wet van 9 juli 1976, artikel 26, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en artikel 27, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 11/09/2015 numac 2015014134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het rijbewijs AM, A1, A2 en A. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 15/01/2013 numac 2012014563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 8 JANUARI 2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het rijbewijs AM, A1, A2 en A sluiten tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het rijbewijs AM, A1, A2 en A;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 april 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 20 juli 2012;

Gelet op het advies 51.348/4 van de Raad van State, gegeven op 4 juni 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs

Artikel 1.In artikel 8, § 6, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten, wordt de bepaling onder 2° opgeheven.

Art. 2.In artikel 35, 2°, b), van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten, worden de woorden « vervolledigd met de vermelding » vervangen door de woorden « vergezeld van een getuigschrift van onderricht dat bewijst ».

Art. 3.In artikel 36, 3° b), tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « vervolledigd met de vermelding » vervangen door de woorden « vergezeld van een bewijs ».

Art. 4.In artikel 37, 2°, b), tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « vervolledigd met de vermelding » vervangen door de woorden « vergezeld van een getuigschrift van onderricht dat bewijst ».

Art. 5.In artikel 39, § 7, van hetzelfde besluit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 6.In artikel 50 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september, 10 juli 2007 en 28 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.Een nieuw voorlopig rijbewijs wordt afgegeven voor de redenen bepaald in § 1, eerste lid, 1°, 2° en 3° en voor de verandering van begeleider, nadat de houder een aanvraag om een voorlopig rijbewijs, zoals bedoeld in artikel 7, indient bij de overheid bedoeld in artikel 7 volgens de in § 2, tweede lid, 1° en 3° beschreven procedure.

Op het voorlopig rijbewijs bedoeld in het eerste lid worden, in voorkomend geval, de gegevens betreffende de begeleiders, de uiterste geldigheidsdatum en de opmerkingen en beperkingen overgenomen van het vervangen document. De datum van afgifte van het eerste voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie wordt eveneens als opmerking vermeld.

De voorwaarde bepaald in artikel 6, 1°, b) is niet van toepassing op de afgifte van het voorlopig rijbewijs bedoeld in het eerste lid.

De afgifte van het voorlopig rijbewijs, bedoeld in het eerste lid, geeft geen aanleiding tot het ingaan van een nieuwe stageperiode, zoals bedoeld in artikel 34, tweede lid van dit besluit en in artikel 8, eerste lid van het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B. »; 2° paragraaf 4, eerste lid, wordt vervangen als volgt : « Het rijbewijs of het voorlopig rijbewijs waarvoor een nieuw document werd afgegeven, is niet meer geldig.»; 3° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden « van een duplicaat » vervangen door de woorden « van een nieuw rijbewijs of een nieuw voorlopig rijbewijs ».

Art. 7.In artikel 61 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2005, 20 juli 2007 en 28 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de bepalingen onder 1° en 2° vervangen als volgt : « 1° Afgifte van een voorlopig rijbewijs... [20,00 euro]; 2° Afgifte van een nieuw voorlopig rijbewijs (artikel 50)... [20,00 euro]; »; b) het derde lid wordt vervangen als volgt : « De vernieuwing van een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs geldig voor de categorieën AM, A, B, B+E of G, om redenen van medische of psychische geschiktheid, bedoeld in artikel 21, § 3, geeft geen aanleiding tot de betaling van de retributie bedoeld in het eerste lid;deze bepaling is echter niet van toepassing op de rijbewijzen bedoeld in artikel 21, § 2. ».

Art. 8.In artikel 69, § 7, van hetzelfde besluit wordt het derde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten, opgeheven.

Art. 9.In hetzelfde besluit wordt een artikel 78ter ingevoegd, luidende : «

Art. 78ter.De voorlopige rijbewijzen model 3, conform het model van bijlage 20 en geldig gemaakt voor categorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E, blijven geldig tot de op het document vermelde uiterste geldigheidsdatum. ».

Art. 10.Artikel 85 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 april 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 juli 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Henegouwen, Luik, Namen en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij de hevige winden die op 14 juli 2010 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij de hevige winden die op 14 juli 2010 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 19/05/2011 numac 2011201649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot beëindiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006 betreffende de tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding en in de kosten voor de geneeskundige schifting van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel sluiten, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : « § 4. De personen bedoeld in paragraaf 1, 2°, a) en b) zijn vrijgesteld van het theoretisch en het praktisch examen voor categorie A zolang de in deze paragraaf bedoelde afwijking uitwerking heeft. ».

Art. 11.In hetzelfde besluit wordt bijlage 2, vervangen bij het besluit van 28 april 2011, bijlage 20.

Art. 12.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 2 ingevoegd die als bijlage 1 is gevoegd bij dit besluit. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

Art. 13.Artikel 45 van het koninlijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B wordt vervangen als volgt : «

Art. 45.De voorlopig rijbewijzen, conform het model van bijlage 3 of 4, blijven geldig tot de op het document vermelde uiterste geldigheidsdatum. ».

Art. 14.In hetzelfde besluit wordt bijlage 1 bijlage 3.

Art. 15.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 1 ingevoegd die als bijlage 2 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 16.In hetzelfde besluit wordt bijlage 2 bijlage 4.

Art. 17.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 2 ingevoegd die als bijlage bijlage 3 is gevoegd bij dit besluit. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E

Art. 18.In artikel 40, 2°, b), tweede lid, van het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, worden de woorden « vervolledigd met de vermelding » vervangen door de woorden « vergezeld van een getuigschrift van praktisch onderricht dat bewijst ».

Art. 19.In artikel 42, § 5, van hetzelfde besluit wordt het derde lid opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Allerhande bepalingen

Art. 20.In artikel 25 van het koninklijk besluit van 8 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 11/09/2015 numac 2015014134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het rijbewijs AM, A1, A2 en A. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 15/01/2013 numac 2012014563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 8 JANUARI 2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het rijbewijs AM, A1, A2 en A sluiten tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het rijbewijs AM, A1, A2 en A, worden de woorden « mag niet korter dan veertig minuten zijn » vervangen door de woorden « mag niet korter dan dertig minuten zijn ».

Art. 21.De artikelen 1 tot 9 en 11 tot 19 treden in werking op 1 oktober 2013.

Artikel 10 treedt in werking op 1 mei 2013.

Artikel 20 treedt in werking op 30 april 2013.

Art. 22.De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het voorlopig rijbewijs Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET KAARTMODEL VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 1. De fysieke kenmerken van de kaart van het voorlopig rijbewijs zijn in overeenstemming met ISO-norm 7810. De kaart is gemaakt van polycarbonaat.

De methodes voor toetsing van de kenmerken van de rijbewijzen aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373. 2. Het voor voorlopige rijbewijzen gebruikte materiaal wordt door middel van de volgende technieken tegen vervalsing beveiligd : - de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood; - beveiligingsondergrond in de vorm van een patroon dat zodanig is ontworpen dat het niet kan worden vervalst door scannen, drukken of kopiëren, door middel van irisdruk met meerkleurige veiligheidsinkt en positieve en negatieve guillochedruk. Het patroon bestaat niet uit de primaire kleuren (cyaan/magenta/geel/zwart) en bevat zowel complexe patroonvormen in ten minste twee speciale kleuren als micro-opschriften; - optisch variabele elementen die adequate bescherming bieden tegen kopiëren of vervalsen van de foto; - lasergravure; - in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon); - inkt met kleuromslag; - aangepaste hologrammen; - variabele laserbeelden; - ultraviolette fluorescerende inkt, zichtbaar en transparant; - voelbare karakters, symbolen of patronen. 3. Het voorlopig rijbewijs heeft twee zijden : Bladzijde 1 bevat : a) de vermelding « voorlopig rijbewijs », in hoofdletters;b) de tekst « Enkel geldig in België »;c) het onderscheidingsteken « B » van België;d) het onderscheidingsteken « M3 » van model 3;e) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven voorlopig rijbewijs, met de volgende nummers : 1.de naam van de houder; 2. de voornaam van de houder;3. geboortedatum en -plaats van de houder;4. a.de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs; b. de datum waarop de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs afloopt;c. de naam van de bevoegde instantie die het voorlopig rijbewijs afgeeft;5. nummer van het voorlopig rijbewijs;6. de foto van de houder;7. de handtekening van de houder;8. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen;f) referentiekleur : Pantone hushed violet. Bladzijde 2 bevat : a) naam en voornaam van de eerste en de tweede begeleider;b) de tekst « De houder die geen 24 jaar oud is, mag niet sturen van tweeëntwintig uur tot zes uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.»; c) de tekst « Als de houder twee keer niet geslaagd is voor het praktisch examen moet hij de opgelegde praktische lessen volgen in een rijschool, alvorens aan een nieuw praktisch examen deel te nemen.»; d) de eventuele aanvullende of beperkende gegevens in code, overeenkomstig bijlage 7;e) een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het voorlopig rijbewijs (ten minste voor de rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 en 8). Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het voorlopig rijbewijs.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 00 XXXXXX 2013 tot wijziging van het voorlopig rijbewijs Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET KAARTMODEL VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 36 1. De fysieke kenmerken van de kaart van het voorlopig rijbewijs zijn in overeenstemming met ISO-norm 7810. De kaart is gemaakt van polycarbonaat.

De methodes voor toetsing van de kenmerken van de rijbewijzen aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373. 2. Het voor voorlopige rijbewijzen gebruikte materiaal wordt door middel van de volgende technieken tegen vervalsing beveiligd : - de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood; - beveiligingsondergrond in de vorm van een patroon dat zodanig is ontworpen dat het niet kan worden vervalst door scannen, drukken of kopiëren, door middel van irisdruk met meerkleurige veiligheidsinkt en positieve en negatieve guillochedruk. Het patroon bestaat niet uit de primaire kleuren (cyaan/magenta/geel/zwart) en bevat zowel complexe patroonvormen in ten minste twee speciale kleuren als micro-opschriften; - optisch variabele elementen die adequate bescherming bieden tegen kopiëren of vervalsen van de foto; - lasergravure; - in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon); - inkt met kleuromslag; - aangepaste hologrammen; - variabele laserbeelden; - ultraviolette fluorescerende inkt, zichtbaar en transparant; - voelbare karakters, symbolen of patronen. 3. Het voorlopig rijbewijs heeft twee zijden : Bladzijde 1 bevat : a) de vermelding « voorlopig rijbewijs », in hoofdletters;b) de tekst « Enkel geldig in België »;c) het onderscheidingsteken « B » van België;d) het onderscheidingsteken « M36 » van model 36;e) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven voorlopig rijbewijs, met de volgende nummers : 1.de naam van de houder; 2. de voornaam van de houder;3. geboortedatum en -plaats van de houder;4. a.de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs; b. de datum waarop de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs afloopt;c. de naam van de bevoegde instantie die het voorlopig rijbewijs afgeeft;5. nummer van het voorlopig rijbewijs;6. de foto van de houder;7. de handtekening van de houder;8. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen;f) referentiekleur : Pantone hushed violet. Bladzijde 2 bevat : a) de datum van afgifte van het eerste voorlopig rijbewijs van categorie B.b) de tekst « De houder moet vergezeld zijn van een begeleider die in België woont, sedert minstens 8 jaar houder is van een rijbewijs van categorie B en niet vervallen is van het recht tot sturen gedurende de laatste drie jaar.Naast deze persoon mag hij van nog één andere persoon vergezeld zijn. »; c) de tekst « De houder mag niet sturen van tweeëntwintig uur tot zes uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.»; d) de tekst « Als de houder tweemaal na elkaar niet geslaagd is voor het praktisch examen moet hij zes uren praktische lessen volgen in een rijschool, alvorens aan een nieuw praktisch examen deel te nemen.» ; e) de eventuele aanvullende of beperkende gegevens in code, overeenkomstig bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs;f) een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het voorlopig rijbewijs (ten minste voor de rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 en 8). Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van Y tot wijziging van het voorlopig rijbewijs.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het voorlopig rijbewijs.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het voorlopig rijbewijs Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET KAARTMODEL VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 18 1. De fysieke kenmerken van de kaart van het voorlopig rijbewijs zijn in overeenstemming met ISO-norm 7810. De kaart is gemaakt van polycarbonaat.

De methodes voor toetsing van de kenmerken van de rijbewijzen aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373. 2. Het voor voorlopige rijbewijzen gebruikte materiaal wordt door middel van de volgende technieken tegen vervalsing beveiligd : - de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood; - beveiligingsondergrond in de vorm van een patroon dat zodanig is ontworpen dat het niet kan worden vervalst door scannen, drukken of kopiëren, door middel van irisdruk met meerkleurige veiligheidsinkt en positieve en negatieve guillochedruk. Het patroon bestaat niet uit de primaire kleuren (cyaan/magenta/geel/zwart) en bevat zowel complexe patroonvormen in ten minste twee speciale kleuren als micro-opschriften; - optisch variabele elementen die adequate bescherming bieden tegen kopiëren of vervalsen van de foto; - lasergravure; - in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon); - inkt met kleuromslag; - aangepaste hologrammen; - variabele laserbeelden; - ultraviolette fluorescerende inkt, zichtbaar en transparant; - voelbare karakters, symbolen of patronen. 3. Het voorlopig rijbewijs heeft twee zijden : Bladzijde 1 bevat : a) de vermelding « voorlopig rijbewijs », in hoofdletters;b) de tekst « Enkel geldig in België »;c) het onderscheidingsteken « B » van België;d) het onderscheidingsteken « M18 » van model 18;e) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven voorlopig rijbewijs, met de volgende nummers : 1.de naam van de houder; 2. de voornaam van de houder;3. geboortedatum en -plaats van de houder;4. a.de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs; b. de datum waarop de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs afloopt;c. de naam van de bevoegde instantie die het voorlopig rijbewijs afgeeft;5. nummer van het voorlopig rijbewijs;6. de foto van de houder;7. de handtekening van de houder;8. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen;f) referentiekleur : Pantone hushed violet. Bladzijde 2 bevat : a) de datum van afgifte van het eerste voorlopig rijbewijs van categorie B.b) de tekst « De houder mag vergezeld zijn van één persoon die minstens 24 jaar is en houder is van een rijbewijs categorie B, dat hij bij zich heeft.»; c) de tekst « De houder mag niet sturen van tweeëntwintig uur tot zes uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.»; d) de tekst « Als de houder tweemaal na elkaar niet geslaagd is voor het praktisch examen moet hij zes uren praktische lessen volgen in een rijschool, alvorens aan een nieuw praktisch examen deel te nemen.» ; e) de eventuele aanvullende of beperkende gegevens in code, overeenkomstig bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs;f) een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het voorlopig rijbewijs (ten minste voor de rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 en 8). Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het voorlopig rijbewijs.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 3. April 2013 zur Abänderung des Schulungsführerscheins Anlage 2 zum Königlichen Erlass vom 23. März 1998 über den Führerschein BESTIMMUNGEN ZUM KARTENMODELL DES CHULUNGSFÜHRERSCHEINS MODELL 3 1. Die äusseren Merkmale der Karte für das Schulungsführerscheinmuster entsprechen der ISO-Norm 7810. Die Karte besteht aus Polycarbonat.

Die Verfahren, mit denen die Merkmale der Führerscheine auf Übereinstimmung mit den internationalen Normen geprüft werden, entsprechen der ISO-Norm 10373. 2. Das Trägermaterial für Schulungsführerscheine ist mit folgenden Techniken fälschungssicher zu gestalten: - Kartenträger ohne optische Aufheller; - Sicherheits-Untergrundmuster, das durch die Verwendung von Irisdruck mit Mehrfarben-Sicherheitsdruckfarbe und Positiv- und Negativ-Guillochendruck vor Fälschung durch Scannen, Drucken oder Kopieren geschützt ist. Das Muster darf nicht aus den Primärfarben (CMYK) zusammengesetzt sein; es muss einen komplexen Musteraufbau in mindestens zwei Spezialfarben und Mikroschrift aufweisen; - optisch variable Komponenten, die einen angemessenen Schutz gegen Kopieren und Manipulation des Lichtbilds bieten; - Lasergravur; - im Bereich des Lichtbilds sollten sich der Sicherheitsuntergrund und das Lichtbild mindestens an dessen Rand überlappen (verlaufendes Muster); - vom Blickwinkel abhängige Farben; - spezielle Hologramme; - variable Laserbilder; - sichtbare und transparente UV-Fluoreszenzfarbe; - fühlbare Zeichen, Symbole oder Muster. 3. Der Schulungsführerschein hat zwei Seiten. Seite 1 enthält: a) in Grossbuchstaben die Aufschrift « Schulungsführerschein »;b) den Text Nur gültig in « Belgien »;c) das Unterscheidungszeichen « B » von Belgien;d) das Unterscheidungszeichen « M3 » von Modell 3;e) Angaben, die bei Ausstellung des Schulungsführerscheins unter Verwendung folgender Nummerierung einzutragen sind: 1.Name des Inhabers; 2. Vorname(n) des Inhabers;3. Geburtsdatum und Geburtsort des Inhaber4.a. Ausstellungsdatum des Schulungsführerscheins; b. Datum, an dem der Schulungsführerschein ungültig wird;c. Bezeichnung der Behörde, die den Schulungsführerschein ausstellt;5. Nummer des Schulungsführerscheins;6. Lichtbild des Inhabers;7. Unterschrift des Inhabers;8. Klassen der Fahrzeuge, die der Inhaber zu führen berechtigt ist;f) Referenzfarbe: Pantone hushed violet. Seite 2 enthält a) Name, Vorname und Nationalregisternummer des ersten und zweiten Begleiters;b) den Text « Bis zur Vollendung des 24.Lebensjahrs ist dem Inhaber das Führen eines Fahrzeugs freitags, samstags, sonntags, am Vorabend gesetzlicher Feiertage und an gesetzlichen Feiertagen von zehn Uhr abends bis zum nächsten Morgen sechs Uhr untersagt. »; c) den Text « Nach zwei nicht bestandenen praktischen Fahrprüfungen muss der Inhaber die ihm auferlegten praktischen Unterrichtsstunden in einer Fahrschule ableisten, bevor er erneut an einer praktischen Fahrprüfung teilnehmen darf.»; d) gegebenenfalls Zusatzangaben oder Einschränkungen in kodierter Form, gemäss Anhang 7;e) Erläuterungen zu den auf den Seiten 1 und 2 des Schulungsführerscheins erscheinenden nummerierten Rubriken (zumindest Rubriken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 und 8). Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 3. Avril 2013 zur Abänderung des Schulungsführerscheins beigefügt zu werden.

ALBERT Von Königs wegen: Die Ministerin des Innern, Frau J. MILQUET Der Staatssekretär für Mobilität, M. WATHELET

Anlage 2 zum Königlichen Erlass vom 3. April 2013 zur Abänderung des Schulungsführerscheins Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 10. Juli 2006 über den Führerschein für Fahrzeuge der Klasse B BESTIMMUNGEN ZUM KARTENMODELL DES SCHULUNGSFÜHRERSCHEINS MODELL 36 1. Die äusseren Merkmale der Karte für das Schulungsführerscheinmuster entsprechen der ISO-Norm 7810. Die Karte besteht aus Polycarbonat.

Die Verfahren, mit denen die Merkmale der Führerscheine auf Übereinstimmung mit den internationalen Normen geprüft werden, entsprechen der ISO-Norm 10373. 2. Das Trägermaterial für Schulungsführerscheine ist mit folgenden Techniken fälschungssicher zu gestalten: - Kartenträger ohne optische Aufheller; - Sicherheits-Untergrundmuster, das durch die Verwendung von Irisdruck mit Mehrfarben-Sicherheitsdruckfarbe und Positiv- und Negativ-Guillochendruck vor Fälschung durch Scannen, Drucken oder Kopieren geschützt ist. Das Muster darf nicht aus den Primärfarben (CMYK) zusammengesetzt sein; es muss einen komplexen Musteraufbau in mindestens zwei Spezialfarben und Mikroschrift aufweisen; - optisch variable Komponenten, die einen angemessenen Schutz gegen Kopieren und Manipulation des Lichtbilds bieten; - Lasergravur; - im Bereich des Lichtbilds sollten sich der Sicherheitsuntergrund und das Lichtbild mindestens an dessen Rand überlappen (verlaufendes Muster); - vom Blickwinkel abhängige Farben; - spezielle Hologramme; - variable Laserbilder; - sichtbare und transparente UV-Fluoreszenzfarbe; - fühlbare Zeichen, Symbole oder Muster. 3. Der Schulungsführerschein hat zwei Seiten. Seite 1 enthält: a) in Grossbuchstaben die Aufschrift « Schulungsführerschein »;b) den Text « Nur gültig in Belgien »;c) das Unterscheidungszeichen « B » von Belgien;d) das Unterscheidungszeichen « M36 » von Modell 36;e) Angaben, die bei Ausstellung des Schulungsführerscheins unter Verwendung folgender Nummerierung einzutragen sind: 1.Name des Inhabers; 2. Vorname(n) des Inhabers;3. Geburtsdatum und Geburtsort des Inhabers;4. a.Ausstellungsdatum des Schulungsführerscheins; b. Datum, an dem der Schulungsführerschein ungültig wird;c. Bezeichnung der Behörde, die den Schulungsführerschein ausstellt;5. Nummer des Schulungsführerscheins;6. Lichtbild des Inhabers;7. Unterschrift des Inhabers;8. Klassen der Fahrzeuge, die der Inhaber zu führen berechtigt ist;f) Referenzfarbe: Pantone hushed violet Seite 2 enthält a) das Ausstellungsdatum des ersten Schulungsführerscheins der Klasse B;b) den Text « Der Inhaber muss von einem Schulungsbegleiter begleitet werden, der in Belgien lebt, seit mindestens 8 Jahren Inhaber eines Führerscheins der Klasse B ist und dem die Fahrerlaubnis in den letzten drei Jahren nicht entzogen wurde.Neben dieser Person darf er auch noch von einer anderen Person begleitet werden. »; c) den Text « Dem Inhaber ist das Führen freitags, samstags, sonntags, am Vorabend gesetzlicher Feiertage und an gesetzlichen Feiertagen von zehn Uhr abends bis zum nächsten Morgen sechs Uhr untersagt.»; d) den Text « Nach zwei aufeinanderfolgenden nicht bestandenen praktischen Fahrprüfungen muss der Inhaber sechs praktische Unterrichtsstunden in einer Fahrschule ableisten, bevor er erneut an einer praktischen Fahrprüfung teilnehmen darf.»; e) gegebenenfalls Zusatzangaben oder Einschränkungen in kodierter Form, gemäss Anhang 7 des Königlichen Erlasses vom 23.März 1998 über den Führerschein; f) Erläuterungen zu den auf den Seiten 1 und 2 des Schulungsführerscheins erscheinenden nummerierten Rubriken (zumindest Rubriken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 und 8). Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 3. Avril 2013 zur Abänderung des Schulungsführerscheins beigefügt zu werden.

ALBERT Von Königs wegen: Die Ministerin des Innern, Frau J. MILQUET Der Staatssekretär für Mobilität, M. WATHELET

Anlage 3 zum Königlichen Erlass vom 3. April 2013. zur Abänderung des Schulungsführerscheins Anlage 2 zum Königlichen Erlass vom 10. Juli 2006 über den Führerschein für Fahrzeuge der Klasse B BESTIMMUNGEN ZUM KARTENMODELL DES SCHULUNGSFÜHRERSCHEINS MODELL 18 1. Die äusseren Merkmale der Karte für das Schulungsführerscheinmuster entsprechen der ISO-Norm 7810. Die Karte besteht aus Polycarbonat.

Die Verfahren, mit denen die Merkmale der Führerscheine auf Übereinstimmung mit den internationalen Normen geprüft werden, entsprechen der ISO-Norm 10373. 2. Das Trägermaterial für Schulungsführerscheine ist mit folgenden Techniken fälschungssicher zu gestalten: - Kartenträger ohne optische Aufheller; - Sicherheits-Untergrundmuster, das durch die Verwendung von Irisdruck mit Mehrfarben-Sicherheitsdruckfarbe und Positiv- und Negativ-Guillochendruck vor Fälschung durch Scannen, Drucken oder Kopieren geschützt ist. Das Muster darf nicht aus den Primärfarben (CMYK) zusammengesetzt sein; es muss einen komplexen Musteraufbau in mindestens zwei Spezialfarben und Mikroschrift aufweisen; - optisch variable Komponenten, die einen angemessenen Schutz gegen Kopieren und Manipulation des Lichtbilds bieten; - Lasergravur; - im Bereich des Lichtbilds sollten sich der Sicherheitsuntergrund und das Lichtbild mindestens an dessen Rand überlappen (verlaufendes Muster); - vom Blickwinkel abhängige Farben; - spezielle Hologramme; - variable Laserbilder; - sichtbare und transparente UV-Fluoreszenzfarbe; - fühlbare Zeichen, Symbole oder Muster. 3. Der Schulungsführerschein hat zwei Seiten. Seite 1 enthält: a) in Grossbuchstaben die Aufschrift « Schulungsführerschein »;b) den Text « Nur gültig in Belgien »;c) das Unterscheidungszeichen « B » von Belgien;d) das Unterscheidungszeichen « M18 » von Modell 18;e) Angaben, die bei Ausstellung des Schulungsführerscheins unter Verwendung folgender Nummerierung einzutragen sind: 1.Name des Inhabers; 2. Vorname(n) des Inhabers;3. Geburtsdatum und Geburtsort des Inhabers;4. a.Ausstellungsdatum des Schulungsführerscheins; b. Datum, an dem der Schulungsführerschein ungültig wird;c. Bezeichnung der Behörde, die den Schulungsführerschein ausstellt;5. Nummer des Schulungsführerscheins;6. Lichtbild des Inhabers;7. Unterschrift des Inhabers;8. Klassen der Fahrzeuge, die der Inhaber zu führen berechtigt ist (die nationalen Klassen sind mit anderen Schrifttypen zu drucken als die harmonisierten Klassen);f) Referenzfarbe: Pantone hushed violet. Seite 2 enthält a) das Ausstellungsdatum des ersten Schulungsführerscheins der Klasse B;b) den Text « Der Inhaber darf von einer Person begleitet werden, die mindestens 24 Jahre alt und Inhaber eines Führerscheins der Klasse B ist, den sie bei sich trägt.»; c) den Text « Dem Inhaber ist das Führen eines Fahrzeugs freitags, samstags, sonntags, am Vorabend gesetzlicher Feiertage und an gesetzlichen Feiertagen von zehn Uhr abends bis zum nächsten Morgen sechs Uhr untersagt.»; d) den Text « Nach zwei aufeinanderfolgenden nicht bestandenen praktischen Fahrprüfungen muss der Inhaber sechs praktische Unterrichtsstunden in einer Fahrschule ableisten, bevor er erneut an einer praktischen Fahrprüfung teilnehmen darf.»; e) gegebenenfalls Zusatzangaben oder Einschränkungen in kodierter Form, gemäss Anhang 7 des Königlichen Erlasses vom 23.März 1998 über den Führerschein; f) Erläuterungen zu den auf den Seiten 1 und 2 des Schulungsführerscheins erscheinenden nummerierten Rubriken (zumindest Rubriken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 und 8). Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 3. Avril 2013 zur Abänderung des Schulungsführerscheins beigefügt zu werden.

ALBERT Von Königs wegen: Die Ministerin des Innern, Frau J. MILQUET Der Staatssekretär für Mobilität, M. WATHELET

^