Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 augustus 2002
gepubliceerd op 20 september 2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1987 houdende organisatie en werking van een centrale gegevensbank bij het Fonds voor arbeidsongevallen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022672
pub.
20/09/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/besluit/2002/08/02/2002022672/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AUGUSTUS 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1987 houdende organisatie en werking van een centrale gegevensbank bij het Fonds voor arbeidsongevallen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op artikel 58, § 1, 12°, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1987 houdende organisatie en werking van een centrale gegevensbank bij het Fonds voor arbeidsongevallen, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen, gegeven op 19 november 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 februari 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 28 maart 2002;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 26 april 2002 over het verzoek om advies door de Raad van State binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies 33.383/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juni 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 december 1987 houdende organisatie en werking van een centrale gegevensbank bij het Fonds voor arbeidsongevallen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid, 2°, wordt vervangen als volgt : « 2° overeenkomstig de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, als beheersinstelling van een secundair netwerk instaan voor de leiding en de organisatie van de elektronische uitwisseling van sociale gegevens tussen de arbeidsongevallensector en a) de andere instellingen van sociale zekerheid met het oog op de toepassing van de sociale zekerheid en met het oog op de berekening van de premies;b) de werkgevers met het oog op de aangifte van de arbeidsongevallen en hun verdere regeling;c) andere instellingen en organismen die daartoe gemachtigd zijn op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen » 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : « De uitwisseling van gegevens bedoeld in het eerste lid, 2°, a en c, en de toegang tot het Rijksregister voor de verzekeringsondernemingen, bedoeld in het eerste lid, 3°, geschieden uitsluitend via het Fonds voor arbeidsongevallen.Te dien einde houdt het Fonds twee repertoria bij : a) een bijzonder repertorium van personen zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, dat per persoon aangeeft welke sociale gegevens van persoonlijke aard in de arbeidsongevallensector beschikbaar zijn en waar ze bewaard worden;b) een repertorium van de verzekeringscontracten dat aangeeft welke contracten een werkgever heeft afgesloten bij een toegelaten verzekeringsonderneming.»

Art. 2.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Punat, 2 augustus 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^