Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot aanvulling van artikel 33, § 1, eerste lid van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis type wet prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009811 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 556 en 559 van het Strafwetboek teneinde de gelijkstelling van krankzinnigen of razenden met woeste dieren op te heffen type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002009813 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen type wet prom. 02/08/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002009842 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 02/08/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002009841 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 02/08/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002009843 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 02/08/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002009844 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de artikelen 1 a) , 14 en 14(3) b) van het Europees Verdrag van 30 september 1957 betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ondertekend te Genève op 28 oktober 1993 (1) type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking, en ondertekende Bijlage, gedaan te Boekarest op 14 april 1999 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Washington op 30 september 1996 (2) type wet prom. 02/08/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 type wet prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Wet tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991 type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I type wet prom. 02/08/2002 pub. 12/12/2019 numac 2019015296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II

programmawet

type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 20/09/2016 numac 2016000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels inzake bijhouden van de individuele rekeningen en beroepsinlevingsovereenkomsten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het artikel 2, 2°, van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de voormalige rijkswacht, voor wat de luchtvaartpolitie betreft type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 24/08/2002 numac 2002000606 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 24/08/2002 numac 2002000607 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers over de kieskringen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002000604 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de definitieve federale basistoelage, een toelage uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten, aan sommige politiezones en aan sommige gemeenten voor het jaar 2002, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002000609 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden en de specifieke functies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002000652 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002000653 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Directie Personeelsbeheer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002000654 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het Vlaams Zorgfonds gemachtigd wordt de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen en het identificatienummer ervan te gebruiken en waarbij de erkende zorgkassen gemachtigd worden het bewuste identificatienummer te gebruiken type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 02/01/2003 numac 2002000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de « Association liégeoise du Gaz », afgekort : « A.L.G. », gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002002191 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen die van toepassing zijn op de personeelsleden van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002002197 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002002211 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002000655 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002002233 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002003387 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 10 en 12 van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002007217 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002007215 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal hulpofficieren die kunnen opgenomen worden in de categorieën van de beroeps- en aanvullingsofficieren in 2002 type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002007216 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Koninklijk museum van het leger en van krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009730 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een specificiteitstoelage aan het bewakings- en technisch personeel in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009732 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009731 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1998 houdende toekenning van een forfaitaire toelage aan sommige personeelsleden in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009729 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002009776 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vervanging van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002009789 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury belast met het afnemen van examens over de kennis van het Duits voor referendarissen en kandidaat-referendarissen bij het Hof van Cassatie type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002009845 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit d.d. 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 27/08/2002 numac 2002011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van een voorlopige cel bij de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, K.M.O. en Energie type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002011332 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend lid van de Nationale Commissie voor de distributie type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011331 bron ministerie van economische zaken, van tewerkstelling en arbeid, van verkeer en infrastructuur en van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Sociaal-Economisch Comité voor de distributie type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002011334 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Controledienst voor de Verzekeringen tot uitvoering van overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002012925 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs 's nachts en/of op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 03/09/2002 numac 2002012926 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs 's nachts en/of op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 03/09/2002 numac 2002012928 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de koopvaardij de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs 's nachts en/of op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 03/09/2002 numac 2002012927 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs 's nachts en/of op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 03/09/2002 numac 2002012930 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 03/09/2002 numac 2002012929 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel de toelating wordt verleend om sommige leerlingen-stagiairs op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002012948 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002012949 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002012953 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, houdende sociale voordelen voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002012954 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013095 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002014225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de toekenning van een vergunning aan SpaceChecker N.V. voor het exploiteren van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002014223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 13bis van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 betreffende de voorwaarden inzake aanleg en exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur bij de naamloze vennootschap van publiek recht De Post type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002021350 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002021349 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen in de organieke bepalingen met betrekking tot sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002021348 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende overdracht van de Belgische Geologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002021352 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002022605 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 46, § 1, vijfde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022606 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 43, § 4, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002022633 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002022632 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002022669 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 19, § 4, van de nieuwe gemeentewet en van artikel 37quater van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002022668 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022673 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002022672 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1987 houdende organisatie en werking van een centrale gegevensbank bij het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002022688 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het Federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002022689 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 07/09/2002 numac 2002022690 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002022703 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 60, § 1, derde lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022702 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002022718 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 55bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002022717 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van een sector die het voorwerp van reconversiemaatregelen met toelagen uitmaakt, zoals bedoeld in artikel 74, § 1, 7°, van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022708 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 02/06/2003 numac 2003014147 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende de oprichting van een Regie der Gebouwen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/08/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002016177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juli 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 02/08/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002022653 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 02/08/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002022654 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 02/08/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002022655 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 02/08/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002022719 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 74, § 1, 7°, van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/08/2002 pub. 27/02/2003 numac 2003029084 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het pedagogisch programmatie- en begeleidingscomité

erratum

type erratum prom. 02/08/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002000617 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de definitieve federale basistoelage, een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten, aan sommige politiezones en aan sommige gemeenten voor het jaar 2002, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten. - Erratum type erratum prom. 02/08/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002003425 bron ministerie van financien Programmawet. - Errata type erratum prom. 02/08/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002009974 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Errata type erratum prom. 02/08/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002013157 bron ministerie van financien Programmawet. Errata type erratum prom. 02/08/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002022796 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden. - Erratum type erratum prom. 02/08/2002 pub. 07/04/2003 numac 2003003160 bron federale overheidsdienst financien Programmawet. - Errata type erratum prom. 02/08/2002 pub. 03/06/2004 numac 2004011246 bron federale overheidsdienst financien Programmawet. - Erratum type erratum prom. 02/08/2002 pub. 21/03/2006 numac 2006003184 bron federale overheidsdienst financien Programmawet. - Erratum
^