Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 april 2014
gepubliceerd op 18 april 2014

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk "pediatrie"

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024122
pub.
18/04/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/02/2014024122/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk "pediatrie"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van 10 juli 2008, artikelen 11, 20 en 67;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2014 waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen toepasselijk worden verklaard op het netwerk "pediatrie", artikel 1;

Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Programmatie en Erkenning, van 14 juni 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juli 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 februari 2014;

Gelet op het advies nr. 55.348/3 van de Raad van State gegeven op 17 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van de State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het netwerk "pediatrie" is gericht op het aanbieden van zorgcircuits, zoals omschreven in artikel 11, § 1, 2°, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van 10 juli 2008, binnen een bepaald gebied aan kinderen die de leeftijd van 15 jaar niet hebben bereikt, in het kader van een juridisch geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst.

Art. 2.Het netwerk "pediatrie" biedt minstens volgende zorgcircuits aan : 1° Zorgcircuit ernstig trauma;2° Zorgcircuit acuut nierfalen;3° Zorgcircuit acuut leverfalen;4° Zorgcircuit cardiorespiratoir falen;5° Zorgcircuit intracraniële hypertensie.

Art. 3.§ 1. Voor zover ze binnen het gebied van het netwerk voorkomen, dienen minstens volgende zorgaanbieders deel uit te maken van het netwerk : 1° ziekenhuizen met een basiszorgprogramma voor kinderen;2° ziekenhuizen met een gespecialiseerd zorgprogramma voor kinderen;3° ziekenhuizen met een tertiair zorgprogramma voor kinderen;4° ziekenhuizen die niet beschikken over een zorgprogramma voor kinderen;5° ziekenhuizen die beschikken over een functie lokale neonatale zorg (N*) alsook over een dienst intensieve neonatologie (NIC); Voor zover beschikbaar binnen de gebiedsomschrijving zoals bedoeld in artikel 11, 1°, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, moet in elk netwerk minstens één zorgaanbieder van elk van voornoemde categorieën vertegenwoordigd zijn. Indien in het gebied dat door het netwerk wordt bestreken één van voornoemde zorgaanbieders zich niet bevindt, dan moet het netwerk een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met één of meerdere van deze zorgaanbieders.

Voor ieder ziekenhuis met een basiszorgprogramma of een gespecialiseerd zorgprogramma behorende tot het netwerk maakt minstens ook het dichtstbijzijnde tertiair zorgprogramma deel uit van hetzelfde netwerk met het oog op een snel en efficiënt transport van kritiek zieke kinderen.

Alle in het eerste lid van deze paragraaf bedoelde zorgaanbieders die zich in het gebied dat door het netwerk wordt bestreken bevinden, moeten de mogelijkheid hebben zich bij het netwerk aan te sluiten. § 2. Onverminderd de verplichting voor het netwerk om over de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde zorgaanbieders te beschikken, kunnen ook volgende categorieën van zorgaanbieders toetreden tot het netwerk : 1° pediaters die niet verbonden zijn aan een ziekenhuis;2° huisartsenkringen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 november 1967Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/1967 pub. 24/03/2009 numac 2009000190 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 10/11/1967 pub. 19/09/2013 numac 2013000584 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Officieuze coördinatie in het Duits van het hoofdstuk IVbis type koninklijk besluit prom. 10/11/1967 pub. 21/10/2014 numac 2014000786 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 10/11/1967 pub. 11/12/2017 numac 2017031766 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 4, § 3quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies sluiten betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Alle in het eerste lid van deze paragraaf bedoelde zorgaanbieders die zich in het gebied dat door het netwerk wordt bestreken bevinden, moeten de mogelijkheid hebben zich bij het netwerk aan te sluiten. § 3. Elke zorgaanbieder als bedoeld in paragrafen 1 en 2 mag deel uitmaken van meerdere netwerken.

Art. 4.§ 1. In elk netwerk "pediatrie" wordt een coördinator aangeduid volgens de modaliteiten bepaald in de juridisch geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst. § 2. De coördinator wordt belast met de organisatie en de coördinatie van de activiteiten van het netwerk "pediatrie" in samenspraak met de deelnemende zorgaanbieders zoals nader uitgewerkt in de juridisch geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst. § 3. Tussen de coördinatoren van de verschillende netwerken heeft periodiek een overkoepelend overleg plaats.

Art. 5.§ 1. Het netwerk "pediatrie" moet beschikken over een overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van elk van de deelnemende zorgaanbieders zoals bedoeld in artikel 3, paragrafen 1 en 2, die worden aangeduid volgens de modaliteiten opgenomen in de juridisch geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst. § 2. Het overlegorgaan heeft als opdrachten : 1° waken over de uitvoering van de instellingsoverschrijdende juridisch geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst;2° nemen van initiatieven met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening.Meer bepaald dienen er afspraken te worden gemaakt in verband met het verwijzen en terugverwijzen van patiënten, in het bijzonder van en naar een tertiair zorgprogramma, rekening houdend met de aard en urgentie van de pathologie; 3° maatregelen nemen ter bevordering van de veiligheid van de zorg;4° criteria uitwerken die betrekking hebben op de pediatrische intensieve zorgen enerzijds en reanimatie bij kinderen anderzijds;5° uitwerken van modaliteiten van gemeenschappelijke procesbewaking en kwaliteitsopvolging van doorverwezen en terugverwezen patiënten;6° uitwerken van criteria voor opname in een afdeling pediatrische intensieve zorg;7° voorwaarden en criteria vaststellen voor het gemedicaliseerd transport van kritisch zieke kinderen;8° afspraken maken omtrent nazorg;9° overleg plegen over het uitwerken van bijkomende zorgcircuits;10° overleg plegen met zorgaanbieders op het vlak van pediatrie die geen deel uitmaken van het netwerk;11° de zorgaanbieders bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, 1° tot 3°, ondersteunen bij het opstellen van het multidisciplinair handboek zoals bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 2 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om te worden erkend, dat minstens de zorgcircuits bedoeld in artikel 2 bevat;12° afspraken maken over de organisatie en het financieel ten laste nemen door het netwerk van de kosten van het vervoer van de patiënten tussen de ziekenhuizen die deel uitmaken van het netwerk;13° organiseren van bijscholing en vorming voor de zorgverleners;14° organiseren van een telefonische adviesfunctie voor pediatrische urgenties;15° organiseren van een jaarlijks gestructureerd overleg met het oog op audit en feedback over de uitgevoerde gemedicaliseerde transporten. § 3. Het overlegorgaan komt minstens 1 maal per jaar samen voor het uitvoeren van haar opdrachten. Het overlegorgaan stelt een huishoudelijk reglement in verband met haar organisatie en werking op.

Art. 6.Het netwerk "pediatrie" registreert kwaliteitsindicatoren die het hanteert om de kwaliteit van het zorgproces en het resultaat van de aangeboden zorg te meten. De minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, kan minimaal te registeren kwaliteitsindicatoren vaststellen.

Art. 7.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^