Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/08/2012 pub. 18/04/2014 numac 2012015168 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Dawhaw 6 november 2007 (2) (3) type wet prom. 04/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014014248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende bescherming van het cultureel erfgoed onder water type wet prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014202385 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. De heer Boucquey, J., ereondervoorzitter van de rechtbank van eerst

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014009180 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014009189 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt moet voldoen om te worden erkend en, anderdeels, van bijzondere aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de artikelen van de wet op de ziekenhuizen die op hen van toepassing zijn type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk "pediatrie" type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen toepasselijk worden verklaard op het netwerk `pediatrie' type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan een brandwondencentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de te volgen procedure voor het opstellen en het wijzigen van het arbeidsreglement dat van toepassing is op de personen die door het Rekenhof worden tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014202354 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, is de heer Weber A., erevrederechter van het kanton Sankt Vith, benoemd tot voorzitter van de Franstalige kamer van de Nationale Administratieve Commissie voor één termijn van tien jaar Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2012 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de non-profitsector type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014202387 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 4 juni 2013, dat in werking treedt op 22 april 2014, is aan de heer Michaux, B., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Etterbeek. Het is hem vergund de titel van zijn amb Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013, dat in werking treedt op 28 april 2014, is aan de (...) type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2013 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017 type ministerieel besluit prom. 19/12/2013 pub. 18/04/2014 numac 2014011248 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de deontologische code voor de personeelsleden van de opvangstructuren voor asielzoekers. - Addendum type ministerieel besluit prom. 15/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de experten van de Hoge Gezondheidsraad type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014035365 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202283 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2013 houdende bepaling van de gevallen waarin de diensten Ondersteuningsplan begeleiding mogen verstrekken aan personen met een handicap die al ondersteuning krijgen van voorzieningen en diensten, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type ministerieel besluit prom. 19/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202404 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 1/1 van het ministerieel besluit van 13 augustus 2009 betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014201082 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 19/2014 van 29 januari 2014 Rolnummer : 5699 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2009 « ter bekrachtiging van de vergunning afgeleverd voor de aanleg van een we Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters J.-(...) type arrest prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014201084 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 21/2014 van 29 januari 2014 Rolnummer : 5753 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 19 juli 2013 « tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van mind Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit emeritus voorzitter M. Bossuyt, overeen(...) type arrest prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014201083 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 20/2014 van 29 januari 2014 Rolnummer : 5713 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 104/1 en artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rec Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. (...) type arrest prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014201081 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 13/2014 van 29 januari 2014 Rolnummers : 5457 en 5462 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 16 december 2011 houdende de algemene uitgave Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. (...) type arrest prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014201085 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 22/2014 van 29 januari 2014 Rolnummer : 5770 In zake : het beroep tot vernietiging gericht tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, tegen het bericht van de Vice-eerste Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit emeritus voorzitter M. Bossuyt, overeen(...) type arrest prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014201648 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 14/2014 van 29 januari 2014 Rolnummer : 5547 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 37, derde lid, 285 en 292 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. (...) type arrest prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014201732 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 15/2014 van 29 januari 2014 Rolnummer : 5551 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 12 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. (...) type arrest prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014201734 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 17/2014 van 29 januari 2014 Rolnummer : 5602 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 6.1.7 en 6.1.46 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters J.-(...) type arrest prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014201733 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 16/2014 van 29 januari 2014 Rolnummer : 5565 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Het Grondwettel samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P(...) type arrest prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014201735 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 18/2014 van 29 januari 2014 Rolnummer : 5635 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 21, § 6, 2°, juncto artikel 9, en artikel 40bis Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters L. (...) type arrest prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014202104 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 34/2014 van 27 februari 2014 Rolnummer : 5613 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 22 van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, de overname en de overdr Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. (...) type arrest prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014202103 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 33/2014 van 27 februari 2014 Rolnummer : 5612 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 56ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014202286 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 226.631 van 7 maart 2014 in zake de cvba-so « Merelbeekse Sociale Woningen » tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 1. « Schendt artikel 40, en meer in het bijzonder de daarin vervatte paragrafen 1, 3 en 5 van de Vl(...)

decreet

type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek **** van het **** **** van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/01/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 2010 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep voor het administratief personeel van de gesubsidieerde officiële Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Architectuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Centre Audiovisuel de Liège ASBL » als Documentatiecentrum voor opvoeding tot de media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014029232 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Centre d'Autoformation et de Formation continuée » van de Federatie Wallonië-Brussel als Documentatiecentrum voor opvoeding tot de media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de « Media Animation ASBL » als Documentatiecentrum voor opvoeding tot de media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanstelling van de « Association des Journalistes professionnels » als operator belast met een initiatief inzake opvoeding tot de media dat betrekking heeft op het kosteloze bezoek van beroepsjournalisten in de schoolinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2013 pub. 18/04/2014 numac 2014029253 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het ambtsgebied van de vastbenoemde regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014031266 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014035321 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kapper-salonverantwoordelijke

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanstelling van het Cultureel Centrum « Les Grignoux ASBL » als operator met een initiatief inzake opvoeding tot de media in verband met de programmering, tegen verminderde prijzen, van films in bioscoopzalen voor de leerlingen van de schoolinrichtingen van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs dat door de Franse Gemeenschap wordt georganiseerd of gesubsidieerd en op de verwezenlijking van pedagogische instrumenten die gepaard gaan met die films

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014035322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kapper type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202409 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202429 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de diensten met afzonderlijk beheer van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi " (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling) type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202437 bron waalse overheidsdienst 3 APRIL 2014 - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 november 2013 tot toekenning van een verlenging van de erkenning voor de centra voor de validering van de vaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202438 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van de erkenning voor het centrum voor de validering van de vaardigheden van het Onderwijs voor sociale promotie van Sambreville voor het beroep industriële plaatwerker type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202440 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een erkenning voor een centrum voor de validering van de vaardigheden van het Onderwijs voor sociale promotie van Sambreville voor het beroep PC technicus & Netwerken

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014202566 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs met twee jaar ervaring (m/v) (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) (ANG14187) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014202621 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige douaniers (niveau C) voor de FOD Financiën (ANG14203) Na de selectie wordt een lijst met maximum 120 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt e(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Get(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014202493 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2014 wordt besloten het gewestplan Verviers-Eupen aan herziening te onderwerpen om de aardgasleiding RTR Raeren - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrug(...)

erratum

type erratum prom. 28/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014000305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtsplegingvergoeding bedoeld in artikel 30/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973. - Erratum

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014042004 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014043004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indexcijfers april 2014 Voort(...)

document

type document prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014202610 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés budget en beheerscontrole (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG14196) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, d(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type document prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014202619 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors douane & accijnzen (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG14200) Na de selectie wordt een lijst met maximum 160 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Dip(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 april 2014, dat uitwerking hee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014202386 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Sint-Katelijne-Waver : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2014 - Brussel : 1 (in as(...) - Tervuren : 1 (in associatie) - Malmedy : 1 (vanaf 28/06/2014) Deze plaats vervangt deze(...)

document

type document prom. -- pub. 18/04/2014 numac 2014014233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wegvervoer en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het ko De examenzittijd begint op 1 mei 2014. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt gesloten (...)
^