Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 april 2016
gepubliceerd op 25 april 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022158
pub.
25/04/2016
prom.
01/04/2016
ELI
eli/besluit/2016/04/01/2016022158/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005, 27 december 2005, 27 december 2012, 19 maart 2013 en 26 december 2013, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens de elektronische procedure afgesloten op 3 oktober 2014;

Overwegende dat de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering geen advies heeft uitgebracht binnen de termijn van vijf dagen gesteld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en dat het betreffende advies overeenkomstig deze bepaling van de wet bijgevolg geacht wordt gegeven te zijn;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 2 december 2014;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 2 december 2014;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 23 maart 2015;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 27 mei 2015;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 1 juni 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 november 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 januari 2016;

Gelet op advies 58.942/2 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 34 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, in de bepaling onder a), a) wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekking 589050-589061 door "I 750" vervangen;b) wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekking 589116-589120 door "I 1850" vervangen;c) in de verstrekking 589433-589444 worden de woorden "of percutaan verwijderen van een intracardiaal vrijzittend vreemd lichaam" opgeheven;d) wordt de volgende verstrekking na de verstrekking 589433-589444 ingevoegd : "589816-589820 Percutane extractie van een intravasculair of intracardiaal vrijzittend vreemd lichaam, met uitsluiting van de farmaceutische producten, de contrastmiddelen, de extractiecatheter en het wegwerpmateriaal .. . . . I 800"; e) wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekking 589595-589606 door "I 1850" vervangen;f) wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekking 589610-589621 door "I 750" vervangen;g) wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekking 589632-589643 door "I 1850" vervangen;2° wordt artikel 34 door paragrafen 3, 4, 5, 6 en 7 aangevuld : a) wordt paragraaf 3 door de vierde, vijfde en zesde leden van paragraaf 2 gevormd;b) paragrafen 4, 5, 6 en 7, luidende : " § 4.Met de term `percutaan' in de omschrijving van de verstrekkingen in dit artikel, wordt bedoeld dat het noch een open, noch een endoscopische ingreep met rechtstreeks zicht betreft. Het percutaan karakter van de ingreep blijft behouden ook als men om de toegang tot het bloedvat en de manipulatie van de katheters te vergemakkelijken, een kleine huidincisie maakt.

Voor de verstrekking 589094-589105 is het toegestaan dat de slagader via het open opereerveld benaderd wordt. § 5. Alle slagaders waarbij de te behandelen letsels, gezien vanuit de aorta, met één vloeiende lijn verbonden kunnen worden, behoren tot dezelfde arteriële as. Letsels op een tweede lijn behoren tot een andere arteriële as.

De verstrekking 589072-589083 mag ook aangerekend worden als de dwarsdoorsnede van de slagader zodanig verschilt dat de voerdraad vervangen moet worden door een dunnere. § 6. De belangrijkste angiografiebeelden die gemaakt worden tijdens de endovasculaire angioplastieën van andere bloedvaten dan de coronaire, dienen in het patiëntendossier bewaard te worden, samen met een schematische voorstelling van de vaatboom, waarop de stenosen en behandelde letsels aangeduid zijn. § 7. De bepalingen van artikel 17, § 11, zijn ook van toepassing op de verstrekkingen binnen artikel 34.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 april 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^