Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 april 2016
gepubliceerd op 27 juli 2016

Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2016003257
pub.
27/07/2016
prom.
01/04/2016
ELI
eli/besluit/2016/04/01/2016003257/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2016. - Koninklijk besluit houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions";

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013 houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "Euro Millions" en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 2015 houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 20 juli 2010 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, een gunstig advies heeft gegeven op 19 oktober 2015;

Gelet op het advies 58.958/4 van de Raad van State, gegeven op 9 maart 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de organisatie door de Nationale Loterij van de openbare loterij genaamd "EuroMillions".

Art. 2.« EuroMillions » is een op een trekking gebaseerde loterij, waarbij aan elke winstrang een percentage van de ingezette bedragen wordt toegekend, dat vervolgens onder de winnaars van de betreffende rang wordt verdeeld. Het bedrag van de winst verschilt naargelang de grootte van voormeld percentage, de ingezette bedragen, het aantal winnaars per winstrang, gebeurlijke toewijzingen uit het « Reservefonds » en gebeurlijke overgedragen bedragen. HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijk spel en lokaal spel

Art. 3.Het specifieke concept van "EuroMillions" berust op de gelijktijdige en gecoördineerde organisatie van een soortgelijke loterij door verschillende Europese loterijen, "Deelnemende Loterijen" genaamd, ieder op hun eigen grondgebied en in overeenstemming met hun eigen nationale wetgeving, waarbij er een gemeenschappelijke prijzenpot is en er gemeenschappelijke spelregels moeten worden nageleefd, met dien verstande: 1° dat op elk grondgebied van een "Deelnemende Loterij" de toegangsvoorwaarden, deelnemingsregels en exacte winstbedragen kunnen variëren;2° dat de deelnemingsregels van "EuroMillions" die van toepassing zijn op het eigen grondgebied van een Deelnemende Loterij, enkel gelden voor de spelers die hun deelneming ook op het eigen grondgebied van deze Deelnemende Loterij hebben laten registreren;3° dat er geen grensoverschrijdende inning van inzetten of betaling van loten is toegestaan.De loten worden betaald door de Deelnemende Loterij die het deelnemingsticket, ook spelticket genaamd, heeft afgeleverd; 4° dat de Nationale Loterij, als organisator van "EuroMillions", als enige en enkel aansprakelijk is tegenover de spelers die hebben meegespeeld op het grondgebied waarop de Nationale Loterij haar producten uitbaat.Een speler mag enkel een lot opeisen of een vordering instellen tegen de Nationale Loterij of het online centrum die het relevante deelnemingsticket heeft verkocht; 5° dat deelneming van een speler in een trekking van het spel afhankelijk is van het nakomen door de Nationale Loterij van haar betalingsverplichtingen ten aanzien van de andere Deelnemende Loterijen;6° dat de Deelnemende Loterijen gebeurlijk andere passende voorzieningen kunnen overeenkomen betreffende de beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid van een Deelnemende Loterij ten aanzien van haar spelers.De spelers zullen van deze voorzieningen op de hoogte worden gebracht met de middelen die de Nationale Loterij nodig acht; 7° dat de Nationale Loterij elk van de andere Deelnemende Loterijen zal informeren over de juiste uitvoering van de gemeenschappelijke spelregels op haar grondgebied.

Art. 4.§ 1. De regels van het gemeenschappelijke spel bedoeld in artikel 3 zijn de volgende: 1° een gecombineerde spelmatrix van 5 op 50 nummers en 2 op 12 sterren, met in totaal 139.838.160 combinaties; 2° een basiskost, ook inzet genaamd, van 2,20 euro per deelnemende spelcombinatie, zoals bedoeld in artikel 8, § 1, tweede lid, en artikel 14, § 2, tweede lid, voor de gebieden in de eurozone en alle deelnemende Franse overzeese gebieden, of het benaderende equivalent in de gebieden buiten de Eurozone.Alle Deelnemende Loterijen dragen bij elke trekking van het spel 1,10 euro per spelcombinatie over aan een gemeenschappelijke prijzenpot; 3° een prijsstructuur bestaande uit 13 winstrangen van de aard "pari-mutuel", wat betekent dat het bedrag dat aan een bepaalde winstrang wordt toegekend, in gelijke delen wordt verdeeld onder de winnaars van de betrokken rang;4° de toekenning, in overeenstemming met 5°, aan alle winnaars in de landen die aan EuroMillions deelnemen, van 50% van de totale deelnemende inzetbedragen van iedere trekking van het spel, die voor de winnaars in België vrij zijn van om het even welke heffing op de winsten;5° het in 2° vermelde bedrag van 1,10 euro per spelcombinatie die door de Deelnemende Loterijen wordt overgedragen aan een gemeenschappelijk prijzenpot, wordt aan de winstrangen toegewezen in overeenstemming met de percentages die in volgende tabel worden vermeld:

Winstrangen

% gemeenschappelijke prijzenpot

Rangs de gain

% de la cagnotte commune de prix

Rang 1 (5 nummers + 2 sterren)

43,20% of 27% (zie onderstaande tabel)

Rang 1 (5 numéros +2 étoiles)

43,20% ou 27% (voir tableau ci-dessous)

Rang 2 (5 nummers + 1 ster)

3,95%

Rang 2 (5 numéros +1 étoile)

3,95%

Rang 3 (5 nummers + 0 sterren)

0,92%

Rang 3 (5 numéros +0 étoiles)

0,92%

Rang 4 (4 nummers + 2 sterren)

0,45%

Rang 4 (4 numéros +2 étoiles)

0,45%

Rang 5 (4 nummers + 1 ster)

0,48%

Rang 5 (4 numéros +1 étoile)

0,48%

Rang 6 (3 nummers + 2 sterren)

0,67%

Rang 6 (3 numéros +2 étoiles)

0,67%

Rang 7 (4 nummers + 0 sterren)

0,38%

Rang 7 (4 numéros +0 étoiles)

0,38%

Rang 8 (2 nummers + 2 sterren)

1,75%

Rang 8 (2 numéros +2 étoiles)

1,75%

Rang 9 (3 nummers + 1 ster)

1,85%

Rang 9 (3 numéros +1 étoile)

1,85%

Rang 10 (3 nummers + 0 sterren)

3,50%

Rang 10 (3 numéros +0 étoiles)

3,50%

Rang 11 (1 nummer + 2 sterren)

4,95%

Rang 11 (1 numéro +2 étoiles)

4,95%

Rang 12 (2 nummers + 1 ster)

14,85%

Rang 12 (2 numéros +1 étoile)

14,85%

Rang 13 (2 nummers + 0 sterren)

18,25%

Rang 13 (2 numéros +0 étoiles)

18,25%

Reservefonds

4,8% of 21% (zie onderstaande tabel)

Fonds de réserve

4,8% ou 21% (voir tableau ci-dessous)

Totaal

100,00%

Total

100,00%


De eerste winstrang wordt ook « Jackpot » genoemd.Onderstaande tabel verduidelijkt hoe de variabele verdeling over rang 1 en over het Reservefonds wordt bepaald:

Aantal trekkingen in de cyclus

% toegekend aan rang 1

% toegekend aan het Reservefonds

Nombre de tirages dans le cycle

% attribué au rang 1

% attribué au Fonds de Réserve

Van trekking 1 tot en met trekking 6, behalve indien er een "Super MJG-trekking" (artikel 18, § 4) of een "Super-trekking" (artikel 18, § 3) tussenkomt (zie uitzondering hieronder)

43,20%

4,8%

Du tirage 1 au 6 inclus, sauf en cas de « Super tirage avec JMG » (article 18, § 4) ou de « Super tirage » (article 18, § 3) (voir l'exception à ce sujet ci-dessous)

43,20%

4,8%

Vanaf trekking 7 tot de laatste trekking van die cyclus

27%

21%

Du tirage 7 au dernier tirage de ce cycle

27%

21%

Uitzondering: 1) bij een "Super MJG-trekking" (artikel 18, § 4) en de daaropvolgende trekkingen in de cyclus waarin de "Super MJG-trekking" heeft plaatsgevonden 2) bij een "Super- trekking" (artikel 18, § 3)

27%

21%

Exception : 1) lors d'un « Super tirage avec JMG » (article 18, § 4) et des tirages qui suivent dans le cycle au cours duquel le « Super tirage avec JMG » a eu lieu 2) lors d'un « Super tirage » (article 18, § 3)

27%

21%


Een cyclus eindigt wanneer de "Jackpot" werd gewonnen of ingeval van een "Roll Down", zoals bedoeld in artikel 18, § 2. Het Reservefonds is uniek en gemeenschappelijk voor alle Deelnemende Loterijen. 6° wanneer er in een bepaalde trekking van het spel geen winnaar is van de hoogste winstrang (5 nummers + 2 sterren) dan wordt, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 18, het bedrag voor die winstrang overgedragen naar de hoogste rang van de volgende trekking;7° een door de Deelnemende Loterijen vastgelegd plafond voor de hoogste winstrang (5 nummers + 2 sterren).Tijdens een cyclus kan de hoogste winstrang stijgen tot dit plafond, dat is vastgesteld op een vast bedrag van 190 miljoen euro. Dit plafond kan door de Deelnemende Loterijen gewijzigd worden, in welk geval de Nationale Loterij de spelers hierover informeert met de middelen die zij nodig acht; 8° een « Flow down » cascadesysteem en « Roll down » systeem, zoals bedoeld in artikel 18, § 2;9° een « Super-trekking », zoals bedoeld in artikel 18, § 3;10° een "Super Minimum Jackpot Garantie-trekking" of "Super MJG-trekking", zoals bedoeld in artikel 18, § 4 ;11° een "Event-trekking", zoals bedoeld in artikel 18, § 5 ;12° een "Uitzonderlijke Promotionele Trekking" zoals bepaald in artikel 18, § 6.Een trekking wordt "Uitzonderlijke Promotionele Trekking" genoemd wanneer aan een EuroMillions-trekking een elektronische trekking wordt toegevoegd. De Nationale Loterij kan aan deze trekking een andere commerciële naam geven die zij nuttig acht.

De elektronische trekking voorziet loten waarvan de Nationale Loterij garandeert dat ze zullen worden gewonnen, naast de loten voorzien voor de EuroMillions-trekkingen. Het aantal en het bedrag van de loten worden door de Deelnemende Loterijen in onderling overleg vastgelegd, wat op voorhand door de Nationale Loterij wordt meegedeeld met de middelen die zij nuttig acht. De kostprijs voor deelneming aan deze trekking is inbegrepen in de basiskost voorzien in 2° ; 13° 4,80% of 21% van de gemeenschappelijke prijzenpot voor elke trekking van het spel, wordt toegewezen aan een « Reservefonds » en deels of geheel gebruikt bij sommige trekkingen voor het verhogen van de winstbedragen van gelijk welke rang of om eender welk soort lot toe te voegen, zoals gebeurlijk wordt overeengekomen door de Deelnemende Loterijen;14° wanneer er bij een bepaalde trekking van het spel geen winnaar is bij een rang die verschillend is van rang 1, dan wordt, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 18, het voor de betrokken rang bestemde bedrag overgedragen op de onmiddellijk daaropvolgende lagere rang van dezelfde trekking.Indien er echter geen winnaar is in de laagste rang (2 nummers + 0 sterren), dan wordt het totale voor deze rang bestemde bedrag toegevoegd aan de hoogste rang van de volgende trekking; 15° er zijn voor alle Deelnemende Loterijen twee gemeenschappelijke EuroMillions- trekkingen per week, één op dinsdagavond en één op vrijdagavond, onder voorwaarde dat aan de betreffende deelnemingscriteria werd voldaan en tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen. § 2. Naast het gemeenschappelijk spel voorzien in de eerste paragraaf, organiseert de Nationale Loterij bij elke EuroMillions-trekking een lokaal spel via een "lokale elektronische trekking", zoals bepaald in artikel 18, § 7, waarvan de deelneming verplicht en automatisch is bij deelneming aan het gemeenschappelijk spel. Aan deze "lokale elektronische trekking" geeft de Nationale Loterij al dan niet een commerciële naam indien zij het nodig acht. De "lokale elektronische trekking" wordt enkel op het Belgisch grondgebied georganiseerd.

De kostprijs voor deelneming aan de "lokale elektronische trekking" is 0,30 EUR per verworven spelcombinatie aan het gemeenschappelijke spel.

Gelet op paragraaf 1, 2°, betekent dit dat één spelcombinatie aan een EuroMillions-trekking, waaraan automatisch één deelnemingscode voor de "lokale elektronische trekking" wordt toegekend, in totaal 2,50 euro kost.

De loten van de "lokale elektronische trekking" worden gefinancierd door een Fonds van de Nationale Loterij specifiek opgericht voor deze lokale elektronische trekking, dat een ander fonds is dan het Reservefonds. 50% van de kostprijs van elke deelneming aan de "lokale elektronische trekking" vloeit naar dit fonds.

De Nationale Loterij garandeert dat de loten zullen worden gewonnen.

Ze bestaan uit een bedrag of verschillende bedragen door de Nationale Loterij nader te bepalen, waarvan het aantal door de Nationale Loterij vóór de betreffende trekking wordt bepaald en meegedeeld met alle middelen die zij nuttig acht. Het bedrag van een lot mag niet minder bedragen dan 1 EUR, en het aantal loten mag niet minder bedragen dan 1 lot. Het gezamenlijk bedrag aan loten zal niet minder bedragen dan 20.000 EUR per "lokale elektronische trekking".

Indien zij het nodig acht, kan de Nationale loterij bij bepaalde EuroMillions-trekkingen van haar keuze, bij wijze van promotie bijkomende loten voorzien, die bestaan uit een bedrag of verschillende bedragen door de Nationale Loterij nader te bepalen, waarvan het aantal door de Nationale Loterij vóór de betreffende trekking wordt bepaald en meegedeeld met alle middelen die zij nuttig acht. De Nationale Loterij garandeert ook voor deze loten dat ze zullen worden gewonnen. HOOFDSTUK II. - Deelneming

Art. 5.Voor de speler betekent deelneming aan « EuroMillions » dat hij één of meer spelcombinaties moet kiezen, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 8 tot 14. De geregistreerde spelcombinaties nemen deel aan een trekking. Met deze trekking wordt de winnende combinatie vastgesteld, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 15. De winsten worden vastgelegd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 16 tot 21.

Art. 6.De deelnemingsverwerving kan gebeuren volgens de online-verwerkingsmethode, zijnde realtime via een netwerk van terminals en automaten die rechtstreeks verbonden zijn met een informaticasysteem beheerd door de Nationale Loterij waaraan ze voor registratie de deelnemingsgegevens doorgeven die op de in artikel 7 bedoelde formulieren voorkomen of die voortvloeien uit de in de artikel 11 bedoelde bijzondere procedure. Op de automaten is evenwel alleen de in artikel 11 bedoelde bijzondere procedure van toepassing.

De Nationale Loterij plaatst de terminals en automaten in de online-centra waarmee ze hierover een overeenkomst heeft afgesloten.

Art. 7.§ 1. Onverminderd artikel 11 kiezen de spelers hun spelcombinaties door middel van formulieren bij deelnemingsverwerving volgens de online-verwerkingsmethode.

De gegevens die door de spelers op de formulieren worden aangebracht, hebben een louter indicatieve waarde en vormen geen bewijs van deelneming.

De spelers kunnen beschikken over twee types van formulieren: `enkelvoudige formulieren' en `meervoudige formulieren'. § 2. De soorten van formulieren bedoeld in § 1 kunnen, naar keuze van de speler, worden gebruikt voor een deelnemingsverwerving voor 1, 2, 4, 6, 8 of 10 trekkingen. De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om de toekomstige trekking(en) te kiezen waaraan hij wenst deel te nemen. De Nationale Loterij bepaalt dan het aantal toekomstige trekkingen waaraan kan worden deelgenomen en de laatste trekking waaraan kan worden deelgenomen.

De deelnemingsverwerving voor een bepaalde trekking betreft de trekking waarvan de datum wordt vermeld op het deelnemingsticket bedoeld in artikel 12.

De deelnemingsverwerving voor 2, 4, 6, 8 of 10 trekkingen betreft de 2, 4, 6, 8 of 10 opeenvolgende trekkingen waarvan de data worden vermeld op het deelnemingsticket bedoeld in artikel 12. § 3. De formulieren kunnen een voorgedrukt nummer dragen dat bestaat uit 2 groepen van 3 wisselende cijfers en dat uitsluitend dient voor het beheer van de formulieren. § 4. Uitsluitend de door de Nationale Loterij uitgegeven formulieren zijn geldig voor een deelnemingsverwerving. Ze liggen ter beschikking van de spelers in de on line-centra. De Nationale Loterij kan de verkoop van deze formulieren toestaan tegen de door haar vastgelegde prijs.

Art. 8.§ 1. Een enkelvoudig formulier bestaat uit 6 roosterkoppels.

Elk koppel is opgebouwd uit een rooster bovenaan, "nummerrooster" genaamd, en een rooster onderaan, "sterrenrooster" genaamd. Elk nummerrooster telt 50 vakjes, genummerd van 1 tot 50. Elk sterrenrooster bestaat uit 12 vakjes waarin sterren worden weergegeven, genummerd van 1 tot 12.

Een "spelcombinatie" wordt gevormd door 5 nummers uit het nummerrooster en 2 sterren uit het sterrenrooster.

Om een spelcombinatie te krijgen, vult de speler als volgt een roosterkoppel in: hij kiest 5 nummers uit het nummerrooster door een kruisje te zetten in 5 van de 50 vakjes van dit rooster, en hij kiest 2 sterren uit het sterrenrooster door een kruisje te zetten in 2 van de 12 sterren van dit rooster.

Naargelang het bedrag van zijn inzet vult de speler 1, 2, 3, 4, 5 of 6 roosterkoppels in.

Op het formulier staan er daarenboven 6 aparte vakjes die respectievelijk de cijfers 1, 2, 4, 6, 8 of 10 bevatten. Met behulp van deze vakjes kan de speler opteren voor deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8 of 10 trekkingen. Hij maakt zijn keuze kenbaar door in het passende vakje een kruisje te zetten. § 2. Het totale, door de speler per formulier verschuldigde inzetbedrag wordt berekend door de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters: de inzet van 2,50 euro rekening houdend met artikel 4, § 1, 2° en artikel 4, § 2, het aantal ingevulde roosterkoppels en het aantal gekozen trekkingen.

Dit totale inzetbedrag is als volgt vastgelegd: 1° ten minste 2,50 euro voor deelneming aan één trekking van één roosterkoppel;2° ten hoogste 150 euro voor deelneming aan 10 trekkingen van 6 roosterkoppels.

Art. 9.§ 1. Een meervoudig formulier bestaat uit één enkel roosterkoppel, waarvan de samenstelling identiek is aan die van het roosterkoppel bedoeld in artikel 8, § 1, eerste lid.

Binnen de mogelijkheden die worden bepaald in § 2, tweede lid, vult de speler als volgt dat ene roosterkoppel in: hij kiest 5 tot 10 nummers uit het nummerrooster door een kruisje te zetten in 5 tot 10 van de 50 vakjes van dit rooster, en hij kiest 2 tot 12 sterren uit het sterrenrooster door een kruisje te zetten in 2 tot 12 sterren van dit rooster. Met het oog op deze keuzes vermeldt het formulier de volgende aparte vakjes: 1° naast het nummerrooster staan 6 aparte vakjes waarin respectievelijk de cijfers 5, 6, 7, 8, 9 of 10 worden vermeld: dit is telkens het aantal nummers dat uit het nummerrooster kan worden gekozen;2° naast het sterrenrooster staan 11 aparte vakjes waarin respectievelijk de cijfers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 of 12 worden vermeld : dit is telkens het aantal sterren dat uit het sterrenrooster kan worden gekozen. § 2. Wie het meervoudig formulier gebruikt, past alle spelcombinaties toe, vertrekkende van 5 nummers uit het nummerrooster en 2 sterren uit het sterrenrooster, die rekenkundig mogelijk zijn volgens het aantal gekozen nummers en sterren.

In overeenstemming met de hierna uiteengezette mogelijkheden wordt het aantal spelcombinaties waarmee men deelneemt als volgt vastgelegd: 1° voor een nummerrooster waarin 5 nummers werden aangekruist: 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55 of 66 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 of 12 sterren werden aangekruist;2° voor een nummerrooster waarin 6 nummers werden aangekruist: 6, 18, 36, 60, 90, 126, 168, 216, 270, 330 of 396 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 of 12 sterren werden aangekruist; 3° voor een nummerrooster waarin 7 nummers werden aangekruist: 21, 63, 126, 210, 315, 441, 588, 756, 945 of 1.155 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of 11 sterren werden aangekruist; 4° voor een nummerrooster waarin 8 nummers werden aangekruist: 56, 168, 336, 560, 840 of 1.176 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2, 3, 4, 5, 6 of 7 sterren werden aangekruist; 5° voor een nummerrooster waarin 9 nummers werden aangekruist: 126, 378, 756 of 1.260 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2, 3, 4 of 5 sterren werden aangekruist; 6° voor een nummerrooster waarin 10 nummers werden aangekruist: 252 of 756 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2 of 3 sterren werden aangekruist. Op het formulier staan er daarenboven 6 aparte vakjes die respectievelijk de cijfers 1, 2, 4, 6, 8 of 10 bevatten. Met behulp van deze vakjes kan de speler opteren voor 1, 2, 4, 6, 8 of 10 trekkingen. Hij maakt zijn keuze kenbaar door in het passende vakje een kruisje te zetten. § 3. Het totale, door de speler per formulier verschuldigde inzetbedrag wordt berekend door de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters: de inzet van 2,50 euro rekening houdend met artikel 4, § 1, 2° en artikel 4, § 2, het aantal spelcombinaties dat wordt gevormd naargelang het aantal gekozen nummers uit het nummerrooster en het aantal gekozen sterren uit het sterrenrooster, en het aantal gekozen trekkingen.

Dit totale inzetbedrag is als volgt vastgelegd: 1° ten minste 7,50 euro voor deelneming aan één trekking van een nummerrooster dat bestaat uit 5 aangekruiste nummers, terwijl er in het sterrenrooster 3 sterren werden aangekruist; 2° ten hoogste 31.500 euro voor deelneming aan 10 trekkingen van een nummerrooster dat bestaat uit 9 aangekruiste nummers, terwijl er in het sterrenrooster 5 sterren werden aangekruist.

Het formulier vermeldt de 43 mogelijke inzetbedragen die de spelers kunnen kiezen om aan een trekking deel te nemen.

Art. 10.Alle op de formulieren aangebrachte "x"-vormige kruisen moeten binnen de betrokken vakjes geplaatst zijn. Ze moeten aangebracht zijn in het zwart of het blauw, met een balpen.

De formulieren die voor registratie worden aangeboden, mogen niet geplooid zijn, noch bevlekt, noch gekreukt, noch gescheurd.

Art. 11.De deelnemingsverwerving voor EuroMillions volgens de online-verwerkingsmethode kan gebeuren zonder gebruik te maken van een formulier, middels de formule "Quick Pick" genoemd.

Als de deelnemer opteert voor deze formule, ziet hij af van de mogelijkheid om zelf zijn EuroMillions-spelcombinaties te kiezen en aanvaardt hij dat het informaticasysteem beheerd door de Nationale Loterij ze hem willekeurig toekent.

De speelmogelijkheden waaruit de deelnemer kan kiezen voor EuroMillions zijn die van de formulieren bedoeld in artikel 7. De Nationale Loterij kan evenwel de door de in artikel 7 bedoelde formulieren geboden mogelijkheden uitbreiden door toe te staan dat met een enkelvoudig formulier wordt deelgenomen aan een aantal spelcombinaties dat het maximum van 20 niet mag overschrijden.

De "Quick Pick"-formule is ook van toepassing op de speltickets die door automaten worden afgeleverd. De geboden mogelijkheden blijven evenwel binnen de in het derde lid bedoelde grenzen en worden bekendgemaakt met alle middelen die de Nationale Loterij nuttig acht.

Behalve met de in het eerste lid bedoelde "Quick Pick"-formule kan de deelnemingsverwerving ook tot stand komen middels een formule, "Replay" genoemd, waarmee de deelnemer aan EuroMillions kan deelnemen met dezelfde spelparameters als die welke op zijn spelticket zijn afgedrukt. De "Replay"-formule berust op de volgende voorwaarden: 1° het gebruik van deze formule betreft uitsluitend de speltickets die worden afgeleverd onder gelding van dit reglement ;2° onmiddellijk na de lezing door de terminal van een winnend of verliezend spelticket, heeft de deelnemer de mogelijkheid om aflevering te vragen van een "Replay"-spelticket.Als hij geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, is het betreffende spelticket niet langer bruikbaar voor een dergelijke aflevering; 3° eenzelfde spelticket, al dan niet afgeleverd middels de "Replay"-formule, kan slechts een maal aanleiding geven tot een "Replay" ;4° een door de "Replay"-formule afgeleverd spelticket kan gebruikt worden voor de aflevering van een nieuw "Replay"-spelticket;5° de aflevering van een "Replay"-spelticket is enkel mogelijk na afloop van alle EuroMillions-trekkingen die vermeld zijn op het spelticket dat als basis dient voor die aflevering;6° de op het "Replay"-spelticket staande spelparameters die identiek moeten zijn, zijn die betreffende het aantal EuroMillions-trekkingen waaraan wordt deelgenomen, de verschuldigde inzet voor EuroMillions en de deelnemende EuroMillions-spelcombinaties.Bij een "Replay" worden evenwel nieuwe codes toegekend ten opzichte van die welke op het spelticket zijn afgedrukt, voor de deelneming aan de elektronische trekking van de "Uitzonderlijke Promotionele Trekking", overeenkomstig artikel 4, § 1, 12° en artikel 18, § 6, en voor de deelneming aan de "lokale elektronische trekking" overeenkomstig artikel 4, § 2 en artikel 18, § 7. De speler kan bijgevolg niet kiezen om de codes op het spelticket opnieuw te bekomen bij een "Replay"; 7° onder voorbehoud van de bepalingen van 2°, is een spelticket op basis waarvan de aflevering van een "Replay"-spelticket wordt gevraagd niet meer bruikbaar na een termijn die de Nationale Loterij bepaalt en bekendmaakt en die niet langer mag zijn dan 20 weken te rekenen vanaf de datum van de laatste EuroMillions-trekking waaraan het heeft deelgenomen;8° op een "Replay"-spelticket kan de onderscheidende vermelding "Replay" staan.

Art. 12.Na betaling van de inzet bij deelnemingsverwerving volgens de online-verwerkingsmethode, in speciën of met eender welk ander door de Nationale Loterij aanvaard betaalmiddel, krijgt de deelnemer een spelticket dat wordt afgeleverd door de printer verbonden aan de terminal of geïntegreerd in de automaat.

Dat spelticket vermeldt : 1° het EuroMillions-logo;2° datum en uur van de deelnemingsverwerving;3° de datum van de trekking wanneer het gaat om deelneming aan één trekking of de data van de trekkingen als het gaat om deelneming aan meerdere trekkingen;4° de geregistreerde nummers van het nummerrooster en de geregistreerde nummers van het sterrenrooster, voorgesteld in overeenstemming met de door de deelnemer gekozen deelnemingsformule;5° de vermelding "Quick Pick" in geval van deze deelnemingsformule gebruik is gemaakt;6° een reeks codenummers, of een andere vermelding, bestemd voor controle, identificatie en beheer ;7° een aantal codes, overeenkomstig het aantal spelcombinaties verworven voor de EuroMillions-trekking, voor deelneming aan de "lokale elektronische trekking", zoals voorzien in artikel 4, § 2 en artikel 18, § 7, die tevens dient of dienen voor deelneming aan de elektronische trekking van een "Uitzonderlijke Promotionele Trekking", zoals voorzien in artikel 4, § 1, 12° en artikel 18, § 6.Deze codes worden automatisch toegekend en de speler kan de codes niet kiezen; 8° het totaalbedrag van de betaalde inzet;9° een streepjescode; Door het spelticket te aanvaarden, stemt de deelnemer in met alle erop voorkomende deelnemingsgegevens.

Art. 13.De deelnemingsgegevens vermeld op het deelnemingsticket bedoeld in artikel 12 worden vóór de betrokken trekking overgeschreven op een niet-overschrijfbare gegevensdrager. Pas na deze overschrijving is de deelneming geldig. De waarborg van integriteit en onveranderlijkheid van de overgeschreven gegevens op de drager maakt het voorwerp uit van een vaststelling door een gerechtsdeurwaarder na de sluiting van de periode gedurende dewelke de voormelde overschrijvingen hebben plaatsgevonden, wat ook de aard is van de gegevensdrager gekozen door de Nationale Loterij. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt voormelde vaststelling door de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. De trekking kan slechts plaatsvinden na deze vaststelling.

Indien, om welke reden ook, de overschrijving bedoeld in het eerste lid niet is verricht volgens de voorwaarden vastgesteld in het eerste lid, worden de inzetten teruggegeven tegen afgifte van het deelnemingsticket.

Art. 14.§ 1. De deelneming aan EuroMillions kan ook gebeuren volgens de deelnemingsverwerving door middel van het instrument van de informatiemaatschappij dat "het Internet" wordt genoemd. De regels beschreven in dit artikel zijn van toepassing ongeacht het type apparatuur dat door de speler wordt gebruikt. Niettemin, kunnen de aan de speler krachtens dit artikel geboden mogelijkheden worden beperkt door de Nationale Loterij, in functie van de technologie en/of de technische eigenschappen van het type apparatuur dat de speler gebruikt. De beperkingen in kwestie betreffen de bepalingen die worden bedoeld in de paragrafen 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 en 11.

De deelneming, bedoeld in het eerste lid, is voorbehouden aan personen die titularis zijn van een "spelersrekening" bij de Nationale Loterij en dit onder voorbehoud van de bepalingen die door Ons werden bepaald in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° en 3° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en die de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen. De deelneming berust op het gebruik door de speler van virtuele documenten, respectievelijk "enkelvoudig formulier" en "meervoudig formulier" genaamd. § 2. Onder voorbehoud van de bepalingen van het derde lid, bestaat het enkelvoudig formulier uit meerdere roosterkoppels, waarvan het aantal kan oplopen tot 10 in totaal. Elk koppel is opgebouwd uit een rooster bovenaan, "nummerrooster" genaamd, en een rooster onderaan, "sterrenrooster" genaamd. Elk nummerrooster telt 50 vakjes, genummerd van 1 tot 50. Elk sterrenrooster bestaat uit 12 vakjes waarin sterren worden weergegeven, genummerd van 1 tot 12.

Eén "spelcombinatie" wordt gevormd door 5 nummers uit het nummerrooster en 2 sterren uit het sterrenrooster.

Het aantal roosterkoppels bedoeld in het eerste lid kan door de Nationale Loterij gewijzigd worden.

De speler vult een aantal roosterkoppels naar keuze in.

Per roosterkoppel duidt de speler 5 nummers uit het nummerrooster aan en 2 sterren uit het sterrenrooster. De aanduiding van deze nummers en sterren gebeurt, naar keuze van de speler, middels één van de volgende mogelijkheden: 1° ofwel duidt hij de 5 nummers van zijn keuze in het nummerrooster en de 2 sterren van zijn keuze in het sterrenrooster aan;2° ofwel opteert hij voor de "Quick Pick"-formule en duidt hij minder dan 5 nummers in het nummerrooster en minder dan 2 sterren in het sterrenrooster aan of duidt hij zelfs geen enkel nummer in het nummerrooster en geen enkele ster in het sterrenrooster aan.Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem beheerd door de Nationale Loterij hem de nummers en sterren willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel nummer en geen enkele ster aanduidt, de 5 nummers en 2 sterren hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder dan 5 nummers of minder dan 2 sterren aanduidt, worden hem één of meerdere bijkomende nummers, alsook één of twee bijkomende sterren willekeurig toegekend teneinde 5 nummers en 2 sterren te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere nummers in het nummerrooster of om één of twee sterren in het sterrenrooster, die willekeurig toegekend werden, te wijzigen. Deze formule kan worden toegepast op één of meerdere roosterkoppels waarvan de samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij.

De speler vult de roosterkoppels van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosterkoppels levert voor de speler geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Wanneer men gebruik maakt van het enkelvoudig formulier, maakt men per roosterkoppel één enkele spelcombinatie. § 3. Onder voorbehoud van de bepalingen van het vierde lid, bestaat het meervoudig formulier uit 6 roosterkoppels. Elk koppel is opgebouwd uit een rooster bovenaan, "nummerrooster" genaamd, en een rooster onderaan, "sterrenrooster" genaamd. Elk nummerrooster telt 50 vakjes, genummerd van 1 tot 50. Elk sterrenrooster bestaat uit 12 vakjes waarin sterren worden weergegeven, genummerd van 1 tot 12.

De speler vult 1, 2, 3, 4, 5 of 6 roosterkoppels in.

Per roosterkoppel duidt de speler, naar zijn keuze, respectievelijk in het nummerrooster en in het sterrenrooster: 1° hetzij 5 nummers en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 of 12 sterren aan;2° hetzij 6 nummers en 2, 3, 4, 5 of 6 sterren aan;3° hetzij 7 nummers en 2 of 3 sterren aan;4° hetzij 8 nummers en 2 sterren aan. Het aantal roosterkoppels bedoeld in het eerste lid en de combinaties van het aantal nummers en sterren bedoeld in het tweede lid kunnen door de Nationale Loterij gewijzigd worden.

De speler beschikt over de mogelijkheid te opteren voor de "Quick Pick"-formule om de roosterkoppels in te vullen. Als de speler opteert voor deze formule, aanvaardt hij dat het informaticasysteem beheerd door de Nationale Loterij hem de nummers en sterren willekeurig toekent. In voorkomend geval zullen, wanneer de speler geen enkel nummer in het nummerrooster en geen enkele ster in het sterrenrooster aanduidt, de nummers en sterren, waarvan het aantal overeenstemt met de keuze van de speler, hem alle willekeurig worden toegekend; wanneer de speler minder nummers of minder sterren aanduidt dan het gekozen aantal, worden hem één of meerdere bijkomende nummers en één of meerdere bijkomende sterren willekeurig toegekend teneinde het gekozen aantal nummers en sterren te bekomen. De speler beschikt evenwel over de mogelijkheid om één of meerdere nummers in het nummerrooster of om één of meerdere sterren in het sterrenrooster, die willekeurig toegekend werden, te wijzigen. Deze formule kan worden toegepast op één of meerdere roosterkoppels waarvan de samenstelling werd bepaald door de Nationale Loterij.

Het gekozen aantal nummers en het gekozen aantal sterren kan, binnen de grenzen bedoeld in het derde lid, van roosterkoppel tot roosterkoppel verschillen.

De speler vult de roosterkoppels van zijn keuze in, zonder daarbij gebonden te zijn door de positionering ervan. De volgorde van het invullen van de roosterkoppels levert voor de speler geen enkel voordeel van om het even welke aard op.

Wanneer men gebruik maakt van het meervoudig formulier wordt, in overeenstemming met de hierna uiteengezette mogelijkheden, het aantal spelcombinaties waarmee men deelneemt als volgt vastgelegd: 1° voor een nummerrooster waarin 5 nummers werden aangeduid: 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55 of 66 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 of 12sterren werden aangeduid;2° voor een nummerrooster waarin 6 nummers werden aangeduid: 6, 18, 36, 60 of 90 wanneer er in het sterrenrooster 2, 3, 4, 5 of 6 sterren werden aangeduid;3° voor een nummerrooster waarin 7 nummers werden aangeduid: 21 of 63 wanneer er in het sterrenrooster respectievelijk 2 of 3 sterren werden aangeduid;4° voor een nummerrooster waarin 8 nummers werden aangeduid: 56 wanneer er in het sterrenrooster 2 sterren werden aangeduid. § 4. Gebruik makend van het enkelvoudig formulier kiest de speler het aantal opeenvolgende trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen. Dit aantal wordt bepaald op 1, 2, 4, 6, 8 of 10.

Gebruik makend van het meervoudig formulier kiest de speler het aantal opeenvolgende trekkingen waaraan hij wenst deel te nemen. Dit aantal wordt bepaald op 1, 2, 4, 6, 8 of 10.

De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om de toekomstige trekking(en) te kiezen waaraan hij wenst deel te nemen. De Nationale Loterij bepaalt dan het aantal toekomstige trekkingen waaraan kan worden deelgenomen en de laatste trekking waaraan kan worden deelgenomen.

Naast de mogelijkheden bedoeld in lid 1 en 2, beschikt de speler over de mogelijkheid te opteren voor een voortdurende deelneming aan opeenvolgende trekkingen, waarbij het aantal trekkingen niet op voorhand vast te leggen valt. § 5. Het verschuldigde inzetbedrag voor een enkelvoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters: het inzetbedrag van 2,50 euro rekening houdend met artikel 4, § 1, 2° en artikel 4, § 2, het aantal ingevulde roosterkoppels en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van voornoemde eerste twee parameters.

Het verschuldigde inzetbedrag voor een meervoudig formulier is gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters: het inzetbedrag van 2,50 euro rekening houdend met artikel 4, § 1, 2° en artikel 4, § 2, de som van het aantal spelcombinaties dat wordt verkregen per ingevuld roosterkoppel en het gekozen aantal trekkingen. Wanneer de deelneming voortdurend is, wordt het inzetbedrag steeds berekend voor één trekking en is het gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van het inzetbedrag van 2,50 euro, rekening houdend met artikel 4, § 1, 2° en artikel 4, § 2, en de som van het aantal spelcombinaties dat wordt verkregen per ingevuld roosterkoppel . § 6. Aan de speler wordt in een samenvattend schermbeeld een vooruitblik van de deelnemings-verwerving gegeven, meer bepaald de gekozen spelparameters en het daarbij horend inzetbedrag, en wordt hij uitgenodigd deze te controleren alvorens ze te bevestigen. Indien hij dat wenst, beschikt de speler op dat ogenblik nog steeds over de mogelijkheid hetzij af te zien van de deelneming aan het spel, hetzij de gekozen spelparameters te wijzigen. Wanneer hij op de knop "bevestigen" klikt, worden de spelparameters van zijn deelnemingsverwerving geacht overeen te komen met zijn voorkeur, worden zij definitief en kunnen zij niet langer gewijzigd worden.

Na de bevestiging bedoeld in het eerste lid, wordt de speler door een schermbeeld geïnformeerd dat zijn deelnemingsverwerving: 1° hetzij geweigerd wordt, wanneer zij aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van § 8.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm; 2° hetzij aanvaard wordt, wanneer zij geen aanleiding geeft tot de toepassing van de bepalingen van § 8.De speler wordt hiervan verwittigd door een boodschap op het beeldscherm die de registratie van zijn deelnemingsverwerving bevestigt en die de gekozen spelparameters, een transactienummer en een aantal codes, overeenkomstig het aantal spelcombinaties verworven voor de EuroMillions-trekking, voor deelneming aan de "lokale elektronische trekking", zoals voorzien in artikel 4, § 2 en artikel 18, § 7, die tevens dient voor deelneming aan een "Uitzonderlijke Promotionele Trekking", zoals voorzien in artikel 4, § 1, 12° en artikel 18, § 6, vermeldt. Deze codes worden automatisch toegekend en de speler kan de codes niet kiezen. Door de Nationale Loterij wordt tevens een elektronische boodschap die deze gegevens herneemt, verzonden aan de speler. Tegelijkertijd wordt het inzetbedrag onherroepelijk gedebiteerd van de beschikbare tegoeden op zijn "spelersrekening". § 7. Onder voorbehoud van de bepalingen van § 8, berust het debiteren van een "spelersrekening" met het inzetbedrag dat verschuldigd is voor een deelnemingsverwerving op volgende modaliteiten: 1° bij een deelnemingsverwerving betreffende een enkelvoudig formulier en betrekking hebbend op een deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8 of 10 trekkingen, stemt het gedebiteerd inzetbedrag overeen met datgene dat verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen.Het debiteren wordt in één keer uitgevoerd op het ogenblik van de bevestiging van de deelnemingsverwerving bedoeld in § 6, tweede lid, 2° ; 2° bij een deelnemingsverwerving betreffende een meervoudig formulier en betrekking hebbend op een deelneming aan 1, 2, 4, 6, 8 of 10 trekkingen, stemt het gedebiteerd inzetbedrag overeen met datgene dat verschuldigd is voor het geheel van die trekkingen.Het debiteren wordt in één keer uitgevoerd op het ogenblik van de bevestiging van de deelnemingsverwerving bedoeld in § 6, tweede lid, 2° ; 3° bij een deelnemingsverwerving betreffende een voortdurende deelneming, wordt het inzetbedrag trekking per trekking gedebiteerd. Wanneer de bepalingen van § 8 voor een bepaalde trekking van toepassing zijn, wordt de speler hiervan verwittigd door een elektronische boodschap die hem wordt toegestuurd door de Nationale Loterij en waarin wordt gepreciseerd dat hij niet aan de bewuste trekking zal deelnemen. Wanneer de bepalingen van § 8 voor drie opeenvolgende trekkingen van toepassing zijn, schorst de Nationale Loterij de voortdurende deelneming van de betreffende speler. Deze deelneming zal, onder voorbehoud van de bepalingen van § 8, enkel terug geactiveerd worden mits een tussenkomst van de speler via zijn "spelersrekening". § 8. Onder voorbehoud van de bepalingen die Wij hebben bepaald in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en die de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij vastleggen, wordt elke deelnemingsverwerving geweigerd door de Nationale Loterij, wanneer de speler wenst deel te nemen aan een trekking waarvoor de registratie van deelnemings-verwervingen afgesloten is. § 9. De speler die voortdurend deelneemt, beschikt op elk ogenblik over de mogelijkheid hieraan een einde te stellen mits een wijziging door hemzelf van de passende parameter van zijn "spelersrekening".

In geval van wijziging van bepaalde deelnemingsregels van de loterij EuroMillions, te weten diegene die betrekking hebben op de vier spelparameters, zijnde de spelmatrix, het verschuldigde inzetbedrag, de verdeling en het bedrag van de winsten en het aantal trekkingen per week, zal er slechts continuïteit van deelneming aan deze openbare loterijen onder de gelding van de nieuwe regels zijn mits het voorafgaand akkoord van de speler. De afwezigheid van zijn instemming stelt automatisch een einde aan zijn voortdurende deelneming. § 10. De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om een eerder door hem bevestigde deelnemingsverwerving op identieke wijze te herspelen. § 11. Voorafgaand aan elke deelnemingsverwerving heeft de speler de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie die de kenmerken en de modaliteiten uiteenzet van de verschillende spelmogelijkheden die geboden worden. § 12. De deelnemingsgegevens van de bevestigde deelnemingsverwervingen worden vóór de betrokken trekking overgeschreven op een niet-overschrijfbare gegevensdrager. Pas na deze overschrijving is de deelneming geldig. De waarborg van integriteit en onveranderlijkheid van de overgeschreven gegevens op de drager maakt het voorwerp uit van een vaststelling door een gerechtsdeurwaarder na de sluiting van de periode gedurende dewelke de voormelde overschrijvingen hebben plaatsgevonden, wat ook de aard is van de gegevensdrager gekozen door de Nationale Loterij. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt voormelde vaststelling door de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. De trekking kan slechts plaatsvinden na deze vaststelling.

Indien, om welke reden ook, de overschrijving bedoeld in het eerste lid niet is verricht volgens de voorwaarden vastgesteld in het eerste lid, worden de inzetten teruggegeven. HOOFDSTUK III. - Trekkingen

Art. 15.De trekkingen van het spel EuroMillions zijn gemeenschappelijk voor de Nationale Loterij en voor de andere Deelnemende Loterijen die een soortgelijke loterij organiseren. De trekkingen vinden elke dinsdagavond en elke vrijdagavond plaats, onder voorwaarde dat aan de betreffende deelnemingscriteria werd voldaan en tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen, onder de verantwoordelijkheid van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Services aux Loteries en Europe", afgekort "SLE", die onder meer ten doel heeft de trekkingen te organiseren en te beheren.

Alleen de spelcombinaties die op het nationale grondgebied werden geregistreerd in overeenstemming met de bepalingen van dit besluit nemen aan de trekkingen deel, alsook de spelcombinaties die werden geregistreerd op het grondgebied van de Deelnemende Loterijen, in overeenstemming met de bepalingen van de in deze landen toepasselijke reglementen en voor zover de betrokken spelcombinaties door de CVBA "SLE" in aanmerking worden genomen om aan de trekkingen deel te nemen.

Iedere trekking heeft ten doel de winnende spelcombinatie vast te leggen, die is opgebouwd uit 5 nummers en 2 sterren voor alle Loterijen die aan het spel deelnemen.

Iedere trekking van het spel EuroMillions gebeurt door middel van één of twee trekkingstrommels. Ze wordt gehouden onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder of van een onafhankelijke auditor die er, uit hoofde van zijn statuut, de regelmatigheid van kan waarborgen. Iedere trekking wordt opgesplitst in een "trekking van de nummers" of "trekking A" die bestaat in de willekeurige verwijdering van 5 ballen uit een toestel waarin, vóór de verwijdering van de eerste bal, 50 van 1 tot 50 genummerde ballen zaten, en in een "trekking van de sterren" of "trekking B" die bestaat in de willekeurige verwijdering van 2 ballen uit een toestel waarin, vóór de verwijdering van de eerste bal, 12 van 1 tot 12 genummerde ballen zaten. Alvorens er een bal wordt verwijderd, worden de ballen door elkaar gemengd. Een verwijderde bal wordt niet meer in zijn trekkingstrommel teruggelegd.

Wanneer een trekking bij wijze van uitzondering niet op de geplande datum kan worden verricht of afgewerkt, wordt ze uitgevoerd op een latere, door de c.v.b.a. "SLE" vastgestelde datum die door de Nationale Loterij wordt bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen.

Wanneer hetzij een volledige trekking, hetzij enkel een « trekking A » of « trekking B » tijdens de uitvoering ervan wordt onderbroken om redenen buiten de wil van de verantwoordelijke voor de trekking, stellen de gerechtsdeurwaarder of de onafhankelijke auditor de lijst op met de nummers van de ballen die reeds op geldige wijze werden verwijderd. Vervolgens laat hij een overeenkomstige aanvullende trekking verrichten in omstandigheden die analoog zijn met degene die worden beschreven in het derde lid. Bij een dergelijke aanvullende trekking worden de ballen waarvan de verwijdering reeds door de gerechtsdeurwaarder of de onafhankelijke auditor werd vastgesteld, niet opnieuw in de trekkingstrommel gelegd. De aanvullende trekking geldt uitsluitend voor het aantal ballen dat vereist is om te komen tot een totaal van 5 verwijderde ballen voor "trekking A" en 2 verwijderde ballen voor "trekking B". Na afloop van de aanvullende trekking bekrachtigen de gerechtsdeurwaarder of de onafhankelijke auditor de nummers van alle ballen waarvan zij de trekking hebben vastgesteld.

Wanneer het resultaat van een trekking niet strookt met dit besluit, wordt de bewuste trekking geannuleerd en overgedaan.

De enige geldige trekkingsresultaten zijn de resultaten die werden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of door de onafhankelijke auditor en die worden vermeld in het door hen opgestelde proces-verbaal.

Art. 16.Elke winstrang wordt bepaald op basis van de spelcombinaties van 5 nummers uit het nummerrooster en 2 sterren uit het sterrenrooster.

Zodra het resultaat bekend is van de trekking waaraan deze spelcombinaties deelnemen, worden ze ingedeeld in rangen, zoals uiteengezet in het derde lid, en worden deze gegevens meegedeeld met alle middelen die de Nationale Loterij nuttig acht.

De speler maakt kans om te winnen in één van de 13 rangen die met elke deelnemende spelcombinatie overeenstemmen. Naargelang de winstkans worden deze rangen ingedeeld van hoog tot laag: aldus is rang 1 de hoogste rang en rang 13 de laagste rang. In onderstaande tabel worden de 13 bestaande rangen bepaald:

DE SPELER WINT IN:

WANNEER HIJ BIJ DE TREKKING VAN DE NUMMERS HET VOLGENDE HEEFT GEKOZEN ONDER DE 5 GETROKKEN NUMMERS:

EN

WANNEER HIJ BIJ DE TREKKING VAN DE STERREN HET VOLGENDE HEEFT GEKOZEN ONDER DE TWEE GE-TROKKEN STERREN:

DE WINST-KANS IN DEZE RANG BEDRAAGT EEN OP:

LE JOUEUR GAGNE AU:

S'IL A CHOISI, AU TIRAGE DES NUMEROS, PARMI LES 5 NUMEROS EXTRAITS:

ET

S'IL A CHOISI, AU TIRAGE DES ETOILES, PARMI LES 2 NUMEROS EXTRAITS:

LA PROBABILITE DE GAIN A CE RANG EST D'UNE CHANCE SUR:

RANG 1

5 NUMMERS

EN

2 NUMMERS

139.838.160,00

RANG 1

5 NUMEROS

ET

2 NUMEROS

139.838.160,00

RANG 2

5 NUMMERS

EN

1 NUMMER

6.991.908,00

RANG 2

5 NUMEROS

ET

1 NUMERO

6.991.908,00

RANG 3

5 NUMMERS

EN

0 NUMMERS

3.107.514,67

RANG 3

5 NUMEROS

ET

0 NUMERO

3.107.514,67

RANG 4

4 NUMMERS

EN

2 NUMMERS

621.502,93

RANG 4

4 NUMEROS

ET

2 NUMEROS

621.502,93

RANG 5

4 NUMMERS

EN

1 NUMMER

31.075,15

RANG 5

4 NUMEROS

ET

1 NUMERO

31.075,15

RANG 6

3 NUMMERS

EN

2 NUMMERS

14.125,07

RANG 6

3 NUMEROS

ET

2 NUMEROS

14.125,07

RANG 7

4 NUMMERS

EN

0 NUMMERS

13.811,18

RANG 7

4 NUMEROS

ET

0 NUMERO

13.811,18

RANG 8

2 NUMMERS

EN

2 NUMMERS

985,47

RANG 8

2 NUMEROS

ET

2 NUMEROS

985,47

RANG 9

3 NUMMERS

EN

1 NUMMER

706,25

RANG 9

3 NUMEROS

ET

1 NUMERO

706,25

RANG 10

3 NUMMERS

EN

0 NUMMERS

313,89

RANG 10

3 NUMEROS

ET

0 NUMERO

313,89

RANG 11

1 NUMMER

EN

2 NUMMERS

187,71

RANG 11

1 NUMERO

ET

2 NUMEROS

187,71

RANG 12

2 NUMMERS

EN

1 NUMMER

49,27

RANG 12

2 NUMEROS

ET

1 NUMERO

49,27

RANG 13

2 NUMMERS

EN

0 NUMMERS

21,90

RANG 13

2 NUMEROS

ET

0 NUMERO

21,90


Voor alle rangen samen bedraagt de winstkans één op 12,97.

De winstbedragen van de verschillende, in bovenstaande tabel vermelde rangen zijn niet cumuleerbaar: elke spelcombinatie kan uitsluitend in de hoogst mogelijke winstrang worden ingedeeld, ongeacht het winstbedrag dat aan die rang wordt gekoppeld.

Art. 17.Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 4, § 1, 13°, vloeit 50% van de ingezette bedragen die voor iedere trekking door alle Deelnemende Loterijen worden geregistreerd, d.w.z. 1,10 euro per spelcombinatie, vrij van om het even welke heffing op de winsten, terug naar de winstuitkering van deze trekking en naar een fonds dat "Reservefonds" wordt genoemd, krachtens de verdeling bepaald in artikel 4, § 1, 5°.

Voor sommige trekkingen moeten de bedragen, die in toepassing van het eerste lid bestemd zijn voor de winstuitkering, worden vermeerderd met de bedragen die resulteren uit de toepassing van de artikelen 4, § 1, 13° en 18. Het in het eerste lid bedoelde deel van de ingezette bedragen dat bestemd is voor de winnaars van een trekking van het spel "EuroMillions" en voor het "Reservefonds", wordt toegewezen in overeenstemming met de percentages die in de tabel weergegeven in artikel 4, § 1, 5° worden vermeld.

Art. 18.§ 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van § 2 worden, wanneer er bij een bepaalde trekking geen winnaar is van rang 1, de bedragen, bestemd voor de winnaars van deze rang 1 toegevoegd aan de bedragen bestemd voor rang 1 van de volgende trekking.

Wanneer er uit een bepaalde trekking geen winnaar te voorschijn komt van een rang verschillend van rang 1, worden de voor de betrokken rang bestemde bedragen overgedragen op de onmiddellijk daaropvolgende lagere rang van dezelfde trekking. Wanneer een bepaalde trekking geen enkele winnaar van rang 13 oplevert, wordt het totale voor deze rang bestemde bedrag toegevoegd aan het deel van de ingezette bedragen dat is bestemd voor de winnaars van rang 1 van de volgende trekking.

Wanneer er in geen enkele rang een winnaar is, worden de voor al deze rangen bestemde bedragen toegevoegd aan het deel van de ingezette bedragen dat is bestemd voor de winnaars van rang 1 van de volgende trekking. § 2. In afwijking op de bepalingen van § 1, eerste lid wordt, wanneer bij een bepaalde trekking de sommen die globaal bestemd zijn voor rang 1 hoger zijn dan het door de Deelnemende Loterijen vastgelegde plafond van 190.000.000 EUR, enkel het geplafonneerd bedrag in gelijke delen verdeeld onder de winnaars van rang 1 van die trekking. Het bedrag dat het plafond overschrijdt, wordt overgedragen naar de onmiddellijk lagere rang van deze trekking die minstens één winnaar bevat, en dit volgens het zogeheten "Flow down" cascadesysteem.

Bij gebrek aan een winnaar in rang 1 waaraan een geplafonneerd bedrag is toegekend, wordt dit bedrag overgedragen naar rang 1 van de volgende trekking. Indien vijf opeenvolgende trekkingen met een geplafonneerd bedrag in rang 1 niet minstens één winnaar in rang 1 aanwijzen, wordt het geplafonneerd bedrag van die vijfde trekking overgedragen naar de onmiddellijk lagere rang van diezelfde trekking met minstens één winnaar, en dit volgens het zogeheten "Roll down" systeem. Het voor een cyclus vastgelegde, geplafonneerde bedrag blijft onveranderd gedurende de volledige duur ervan. Voor de daaropvolgende cycli kan het geplafonneerd bedrag wijzigen van cyclus tot cyclus en wordt het vastgelegd door de Deelnemende Loterijen. § 3. Een trekking is een "Super-trekking" onder de volgende voorwaarden : a) wanneer de som, die globaal bestemd is voor rang 1, overeenstemt met een door de Deelnemende Loterijen in onderling overleg vastgelegd minimaal gegarandeerd bedrag, én b) indien de betreffende trekking geen winnaar in rang 1 heeft aangeduid, deze som overgedragen wordt op de onmiddellijk daaropvolgende lagere rang met winnaars van deze trekking, volgens het zogeheten "Roll down" systeem.

Wanneer, in voorkomend geval, de som die globaal bestemd is voor de winnaars van rang 1 in toepassing van artikel 17 en van § 1, lager is dan het minimaal gegarandeerde bedrag, wordt de aanvulling die nodig is om dit bedrag te bereiken, afgenomen van het "Reservefonds" bedoeld in artikel 4, § 1, 13°.

Enkel die trekkingen die als dusdanig in onderling overleg tussen de Deelnemende Loterijen werden aangeduid en als dusdanig werden aangekondigd aan het publiek, vormen "Super-trekkingen". De Nationale Loterij zal de data van de « Super-trekkingen », alsook de daarmee gepaard gaande bijzondere modaliteiten bekend maken met alle door haar nuttig geachte middelen. § 4. Een trekking wordt "Super Minimum Jackpot Garantie-trekking" of "Super MJG-trekking" genoemd wanneer de som, die globaal bestemd is voor de winnaars van rang 1, overeenstemt met een "Minimum Jackpot Garantie" die door de Deelnemende Loterijen in onderling overleg werd vastgelegd. Wanneer, in voorkomend geval, de som die globaal bestemd is voor de winnaars van rang 1 in toepassing van artikel 17 en van § 1, lager is dan het minimaal gegarandeerde bedrag, wordt de aanvulling die nodig is om dit bedrag te bereiken, afgenomen van het "Reservefonds" bedoeld in artikel 4, § 1, 13°.

Wanneer een "Super MJG-trekking" geen winnaar van rang 1 aanduidt, wordt de som die globaal bestemd is voor de winnaars van deze rang toegevoegd aan het deel van de ingezette bedragen dat is bestemd voor de winnaars van rang 1 van de volgende trekking. De betrokken bedragen worden vervolgens gecumuleerd totdat er, bij een bepaalde trekking, een winnaar van rang 1 uit de bus komt.

Enkel die trekkingen die als dusdanig in onderling overleg tussen de Deelnemende Loterijen werden aangeduid en als dusdanig werden aangekondigd aan het publiek, vormen "Super MJG-trekkingen".

De regels bedoeld in § 2 zijn van toepassing op deze trekkingen. § 5. Voor het houden van een "Event-trekking" moeten volgende voorwaarden worden voldaan: - de trekking moet in onderling overleg tussen de Deelnemende Loterijen worden aangeduid als een "Event-trekking"; - de bijzondere spelregels en spelmechanismes die van toepassing zijn op de "Event-trekking", alsook de beschikbare bedragen voor elk van de winstrangen voor deze trekking, moeten tussen de Deelnemende Loterijen schriftelijk worden vastgelegd; - de "Event-trekking" moet worden aangekondigd aan het publiek op een wijze dat de aard ervan duidelijk is; - de "Event-trekking" zal worden onderworpen aan het bepaalde in paragraaf 2. § 6. Een trekking wordt ook "Uitzonderlijke Promotionele Trekking" genoemd, zoals bedoeld in artikel 4, § 1, 12°, wanneer aan een EuroMillions-trekking een elektronische trekking wordt toegevoegd.

Enkel die trekkingen die als dusdanig in onderling overleg tussen de Deelnemende Loterijen werden aangeduid en als dusdanig werden aangekondigd aan het publiek, vormen "Uitzonderlijke Promotionele Trekkingen". De regels bedoeld in § 2 zijn van toepassing op deze trekkingen.

Aan elke spelcombinatie voor de betreffende EuroMillions-trekking wordt automatisch één code voor de elektronische trekking toegekend.

De code bestaat uit vier letters, waarvan de eerste steeds een "B" is, en vijf cijfers. Deze code wordt meegedeeld op het deelnemingsticket na deelneming volgens de online-verwerkingsmethode, of wordt meegedeeld via een communicatiedrager die de Nationale Loterij nuttig acht na deelneming via internet of na deelneming per abonnement verbonden aan een bankdomiciliëring. Deze code is dezelfde code die wordt gebruikt bij een "lokale elektronische trekking" zoals bepaald in paragraaf 7. Indien er meerdere spelcombinaties worden verworven, kunnen meerdere codes meegedeeld worden als een reeks. Een deelneming per abonnement, een deelneming aan meerdere trekkingen of een voortdurende deelneming bekomt gedurende alle betrokken trekkingen dezelfde code per spelcombinatie.

De deelnemende codes van de bevestigde deelnemingsverwervingen worden vóór de betrokken trekking overgeschreven op een niet-overschrijfbare gegevensdrager. Pas na deze overschrijving is de deelneming geldig. De waarborg van integriteit en onveranderlijkheid van de overgeschreven gegevens op de drager maakt het voorwerp uit van een vaststelling door een gerechtsdeurwaarder na de sluiting van de periode gedurende dewelke de voormelde overschrijvingen hebben plaatsgevonden, wat ook de aard is van de gegevensdrager gekozen door de Nationale Loterij.

Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt voormelde vaststelling door de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. De trekking kan slechts plaatsvinden na deze vaststelling. Indien, om welke reden ook, de overschrijving niet is verricht volgens de voorwaarden vastgesteld in dit lid, worden de inzetten teruggegeven.

De elektronische trekking wordt zo snel mogelijk na de EuroMillions-trekking gehouden. De winnende codes van de elektronische trekking worden geheel bij toeval geselecteerd uit de deelnemende codes bekomen via een deelneming aan de EuroMillions-trekking.

De elektronische trekking wordt gehouden onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder of van een onafhankelijke auditor die er, uit hoofde van zijn statuut, de regelmatigheid van kan waarborgen. De enige geldige trekkingsresultaten zijn de resultaten die werden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of door de onafhankelijke auditor en die worden vermeld in het door hen opgestelde proces-verbaal.

De winnende codes van de elektronische trekking van de "Uitzonderlijke Promotionele Trekking" worden bekendgemaakt naar keuze van de Nationale Loterij, via een daartoe bestemde internetsite, dan wel via eender welk fysiek, informatica- of elektronisch communicatiemiddel, of een ander middel dat door de Nationale Loterij wordt bepaald.

Per elektronische trekking van de "Uitzonderlijke Promotionele Trekking" kan een code slechts éénmaal een lot winnen. § 7. Bij elke EuroMillions-trekking wordt een aparte "lokale elektronische trekking" gehouden door de Nationale Loterij, zoals bedoeld in artikel 4, § 2.

Aan elke spelcombinatie voor de betreffende EuroMillions-trekking wordt automatisch één code toegekend voor deelneming aan de "lokale elektronische trekking". De code bestaat uit vier letters, waarvan de eerste steeds een "B" is, en vijf cijfers. Deze code wordt meegedeeld op het deelnemingsticket na deelneming volgens de online-verwerkingsmethode, of wordt meegedeeld via een communicatiedrager die de Nationale Loterij nuttig acht na deelneming via internet of na deelneming per abonnement verbonden aan een bankdomiciliëring. Deze code is dezelfde code die wordt gebruikt bij een "Uitzonderlijke Promotionele Trekking" zoals bepaald in paragraaf 6. Indien er meerdere spelcombinaties worden verworven, kunnen meerdere codes vermeld of meegedeeld worden als een reeks.Een deelneming per abonnement, een deelneming aan meerdere trekkingen of een voortdurende deelneming bekomt gedurende alle betrokken trekkingen dezelfde code per spelcombinatie.

De lokale elektronische trekkingen mogen slechts plaatshebben nadat de deelnemende codes van de bevestigde deelnemingsverwervingen zijn overgeschreven op een niet-overschrijfbare gegevensdrager. Pas na deze overschrijving is de deelneming geldig. De waarborg van integriteit en onveranderlijkheid van de overgeschreven gegevens op de drager maakt het voorwerp uit van een vaststelling door een gerechtsdeurwaarder na de sluiting van de periode gedurende dewelke de voormelde overschrijvingen hebben plaatsgevonden, wat ook de aard is van de gegevensdrager gekozen door de Nationale Loterij. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder gebeurt voormelde vaststelling door de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens vertegenwoordiger. De trekking kan slechts plaatsvinden na deze vaststelling. Indien, om welke reden ook, de overschrijving niet is verricht volgens de voorwaarden vastgesteld in dit lid, worden de inzetten voor de "lokale elektronische trekking" teruggegeven.

De winnende codes van de "lokale elektronische trekking" worden geheel bij toeval geselecteerd uit de deelnemende codes bekomen via een deelneming aan de EuroMillions-trekking en uitgegeven door de Nationale Loterij. Ingeval van overmacht kan de "lokale elektronische trekking" ook manueel of via fysieke middelen gebeuren, naar keuze van de Nationale Loterij. In dat geval kan afstand worden gedaan van de overschrijving van de deelnemende codes op een niet-overschrijfbare gegevensdrager. Ongeacht het gebruikte middel, zal de "lokale elektronische trekking" steeds gebaseerd zijn op een proces waarbij gegarandeerd wordt dat enkel het toeval instaat voor de bepaling van de winnende codes.

De "lokale elektronische trekkingen" verlopen onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder of van een daartoe door de Nationale Loterij aangewezen competent persoon, en onder de leiding van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

De toevallige afwezigheid op het geplande uur van de gerechtsdeurwaarder of de door de Nationale Loterij aangewezen persoon, vormt geen beletsel voor de trekking, die dan uitzonderlijk doorgaat onder het toezicht van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde. Naar keuze van de Nationale Loterij, is de trekking al dan niet publiek. De gedelegeerd bestuurder of diens afgevaardigde regelen elk incident in verband met de trekking.

De trekkingsresultaten worden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of een door de Nationale Loterij aangewezen competent persoon, in een door hem opgesteld proces-verbaal. Bij onverwachte afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder of de door de Nationale Loterij aangewezen persoon, wordt het proces-verbaal opgesteld door de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens afgevaardigde.

De winnende codes van de "lokale elektronische trekking" worden bekendgemaakt naar keuze van de Nationale Loterij, via een daartoe bestemde internetsite, dan wel via eender welk fysiek, informatica- of elektronisch communicatiemiddel, of een ander middel dat door de Nationale Loterij wordt bepaald.

Per "lokale elektronische trekking" kan een code slechts éénmaal een lot winnen.

Art. 19.De Deelnemende Loterijen komen onderling overeen waaraan de aan het Overdrachtsfonds en aan het Reservefonds toegewezen bedragen besteed zullen worden bij de beëindiging van de organisatie van EuroMillions.

Art. 20.De eenheidswinsten van rang 1 worden op een hele euro naar boven afgerond. De eenheidswinsten van de overige rangen worden op een tiende van een euro naar beneden afgerond.

Art. 21.Wanneer, om welke reden ook, de op het Belgische grondgebied geregistreerde spel- combinaties niet door de c.v.b.a. "SLE" in aanmerking worden genomen voor de trekking van "EuroMillions" waarmee ze verband houden, dan nemen ze deel aan een loterij met verdeling, in de zin van artikel 2, die "nationaal spel" wordt genoemd en gebaseerd is op de volgende voorwaarden: 1° de enige inzetbedragen die in aanmerking worden genomen zijn degene die op het Belgische grondgebied werden geregistreerd en die betrekking hebben op de spelcombinaties die verband houden met de trekking van « EuroMillions » waaraan deze spelcombinaties niet kunnen deelnemen;2° bij de bepaling van de winnende spelcombinaties geldt het resultaat van de in 1° bedoelde trekking van "EuroMillions";3° de regels voor deze bepaling van de winnende spelcombinaties zijn identiek aan de regels die worden vastgelegd in artikel 16; 4° 50% van de ingezette bedragen bedoeld in 1°, d.w.z. 1,10 euro per spelcombinatie, vrij van om het even welke heffing op de winsten, vloeit terug naar de winstuitkering. Dat deel van de inzetbedragen is bestemd voor de 13 bestaande winstrangen volgens percentages die identiek zijn aan degene die worden bepaald in de tabel bedoeld in artikel 4, § 1, 5°, eerste lid, met uitzondering van het voor rang 1 bestemde percentage, dat naargelang de trekking in de cyclus zoals vermeld in de tabel bedoeld in artikel 4, § 1, 5°, tweede lid, van 43,20% op 48% of van 27% op 48% wordt gebracht door de toevoeging van respectievelijk de 4,8% of de 21% die bestemd zijn voor het "Reservefonds", aangezien dat fonds in dit geval niet van toepassing is. Het bedrag dat aan een bepaalde winstrang wordt toegekend, wordt in gelijke delen verdeeld onder de winnende spelcombinaties van deze rang; 5° wanneer er door de in 1° bedoelde trekking in een bepaalde rang geen enkele winnende spelcombinatie wordt bepaald, wordt het percentage van het deel van de voor de betrokken rang bestemde inzetbedragen overgedragen op de onmiddellijk daaropvolgende lagere rang, met dien verstande dat een dergelijk systeem van opeenvolgende overdrachten ook betrekking heeft op het overgedragen bedrag dat eventueel voor een bepaalde rang bestemd is.Wanneer er geen enkele winnende combinatie is in de 13e winstrang, verblijft het voor deze rang bestemde bedrag aan de Nationale Loterij; 6° de regels voor de afronding van de winsten zijn identiek aan degene die worden vastgelegd in artikel 20. HOOFDSTUK IV. - Uitbetaling van winsten

Art. 22.Ongeacht hun bedrag zijn de winsten betaalbaar tegen afgifte van een winnend deelnemingsticket gedurende een periode van 20 weken, te rekenen vanaf de dag van de betrokken trekking.

Wanneer een trekking niet werd verricht op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd verschoven naar een latere datum, begint de termijn bedoeld in het eerste lid te lopen vanaf de oorspronkelijk vastgelegde datum, zonder dat deze termijn korter kan zijn dan 13 weken, te rekenen vanaf de dag waarop de trekking werkelijk plaats vond.

Na het verstrijken van deze termijnen verblijven de loten aan de Nationale Loterij.

Een winnend deelnemingsticket voor deelneming aan meer dan één trekking, dat ter inning wordt aangeboden vóór de laatste van de trekkingen waaraan dat ticket deelneemt, wordt vervangen door een nieuw deelnemingsticket dat kan worden gebruikt voor de overblijvende trekking(en).

De uitbetaling van de loten verbonden aan een deelnemingsverwerving per abonnement en de klachten hierover gebeuren overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 juli 2013 houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "Euro Millions" en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions".

De uitbetaling van de loten verbonden aan een deelnemingsverwerving via internet en de klachten hierover gebeuren overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 november 2009 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij.

Art. 23.De loten worden contant betaald en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bank-verrichtingen, en onder de voorwaarden die door de Nationale Loterij werden vastgelegd.

Naargelang de grootte van het totale winstbedrag, dewelke wordt bepaald door de Nationale Loterij, moet een winnend deelnemingsticket ter inning worden aangeboden hetzij in een door de deelnemer te kiezen online-centrum, hetzij in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij, hetzij ten zetel van de Nationale Loterij. De automaten betalen geen winsten uit.

Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere gegevens van haar hoofdkantoor, van haar regionale kantoren en van de online-centra. Op die internetsite worden eveneens de maximale winstbedragen vermeld die de online-centra en de regionale kantoren mogen uitkeren. De winstbedragen die hoger liggen dan het vastgestelde maximum worden uitsluitend uitbetaald ten zetel van de Nationale Loterij. Al die informatie kan overigens ook op eenvoudig verzoek bij de Nationale Loterij worden verkregen.

Art. 24.Onder voorbehoud van rechterlijk beroep moeten klachten over de uitbetaling van de loten, op straffe van verval, uiterlijk worden ingediend binnen een termijn van 20 weken, te rekenen vanaf de dag van de bewuste trekking.

Wanneer een trekking niet werd verricht op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd verschoven naar een latere datum, begint de termijn bedoeld in het eerste lid te lopen vanaf de oorspronkelijk vastgelegde datum, zonder dat deze termijn korter kan zijn dan 13 weken, te rekenen vanaf de dag waarop de trekking werkelijk plaatsvond.

Wanneer het winstbedrag lager is dan of gelijk aan 2.000 euro, moeten de klachten in een on line-centrum worden ingediend tegen ontvangstbewijs, dat geldt als bewijs van afgifte van het biljet.

Wanneer het winstbedrag hoger is dan 2.000 euro, moeten de klachten per aangetekende brief aan de Nationale Loterij worden gericht of bij de Nationale Loterij worden afgegeven tegen ontvangstbewijs, dat geldt als bewijs van afgifte van het biljet.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken deelnemingsticket.

Op de keerzijde van het deelnemingsticket moet de deelnemer zijn naam, voornaam en adres vermelden. Wanneer een spelticket, dat het voorwerp uitmaakt van een klacht, door de klager zelf wordt afgegeven ten zetel van de Nationale Loterij of bij een van haar regionale kantoren, ontvangt de klager een bewijs van afgifte. HOOFDSTUK V. - Algemene bepalingen

Art. 25.De dag- en uurlimieten voor de deelnemingsverwervingen met het oog op een trekking, zijn verkrijgbaar in alle online-centra en kunnen worden geraadpleegd op de internetsite van de Nationale Loterij.

Art. 26.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een deelnemingsticket, namelijk de houder ervan.

De staving van de identiteit wordt evenwel geëist: 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het deelnemingsticket, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het deelnemingsticket door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het deelnemingsticket een bewijs van afgifte; 2° als dat noodzakelijk is voor de door de Nationale Loterij vastgelegde betalingswijze van de loten;3° als het vermoeden bestaat dat de houder van het spelticket minderjarig is;4° als het vermoeden bestaat dat de houder het spelticket op onrechtmatige wijze heeft verkregen;5° als eender welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 27.Onder voorbehoud van rechterlijk beroep wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een deelnemingsticket of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Onder voorbehoud van rechterlijk beroep en ongeacht wie een gemeenschappelijke deelneming organiseert, komt de Nationale Loterij op geen enkele manier tussenbeide in geschillen die kunnen ontstaan tussen de leden van een groep of tussen de leden van een groep en de organisator ervan.

Art. 28.Het is alle minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 29.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de spelers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 30.Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. HOOFDSTUK VI. - Wijzigingsbepalingen

Art. 31.§ 1. In het koninklijk besluit van 17 juli 2013 houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "Euro Millions" en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° artikel 1, 3°, vervangen door het koninklijk besluit van 4 maart 2015, wordt vervangen als volgt: "het koninklijk besluit van 1 april 2016: het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij";2° in artikel 1, 4°, vervangen door het koninklijk besluit van 4 maart 2015, worden de woorden "het koninklijk besluit van 7 september 2004" vervangen door de woorden "het koninklijk besluit van 1 april 2016";3° in artikel 3, derde lid, vervangen door het koninklijk besluit van 4 maart 2015, worden de woorden "26 euro" vervangen door de woorden "30 euro".4° in artikel 17 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste en derde lid worden de cijfers "11" vervangen door de cijfers "12";b) in het zesde lid worden de woorden "de inzet van 2 euro bedoeld in artikel 8, § 1, vierde lid van het koninklijk besluit van 7 september 2004 en het aantal ingevulde roosterkoppels" vervangen door de woorden "de inzet van 2,50 euro bedoeld in artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 1 april 2016 en het aantal ingevulde roosterkoppels.De inzet van 2,50 euro houdt ook de kost van één verplichte en automatische deelnemingscode in van 0,30 euro voor de "lokale elektronische trekking" zoals bedoeld in artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 1 april 2016."; c) in het zevende lid wordt het cijfer "2" vervangen door de cijfers "2,50" en de cijfers "12" vervangen door de cijfers "15";5° in artikel 18 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het tweede lid worden de cijfers "11" vervangen door de cijfers "12";b) in het vierde lid worden de woorden "Naast het sterrenrooster staan 10 aparte vakjes waarin respectievelijk de cijfers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of 11 worden vermeld" vervangen door de woorden "Naast het sterrenrooster staan 11 aparte vakjes waarin respectievelijk de cijfers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 of 12 worden vermeld;c) in het zesde lid worden de woorden "de inzet van 2 euro bedoeld in artikel 8, § 1, vierde lid van het koninklijk besluit van 7 september 2004 en het aantal spelcombinaties dat wordt gevormd in functie van het aantal in het nummerrooster gekozen nummers en het aantal in het sterrenrooster gekozen sterren" vervangen door de woorden "de inzet van 2,50 euro bedoeld in artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 1 april 2016 en het aantal spelcombinaties dat wordt gevormd in functie van het aantal in het nummerrooster gekozen nummers en het aantal in het sterrenrooster gekozen sterren.De inzet van 2,50 euro houdt ook de kost van één verplichte en automatische deelnemingscode in van 0,30 euro voor de "lokale elektronische trekking" zoals bedoeld in artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 1 april 2016. " d) in het zevende lid wordt het cijfer "6" vervangen door de cijfers "7,50" en de cijfers "2.520" vervangen door de cijfers "3.150"; § 2. In artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit van 4 maart 2015 houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd, worden de woorden "het koninklijk besluit van 7 september 2004" vervangen door de woorden "het koninklijk besluit van 1 april 2016". HOOFDSTUK VII. - Opheffingsbepaling

Art. 32.Het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions", gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juni 2005, 5 oktober 2005, 19 juni 2006, 21 december 2006, 23 december 2008, 6 december 2009, 9 januari 2011, 21 januari 2011, 14 juli 2011, 11 januari 2012, 26 januari 2014 en 4 maart 2015, wordt opgeheven. HOOFDSTUK VIII. - Overgangsbepalingen

Art. 33.Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder : 1° EuroMillions 50/11: de openbare loterij georganiseerd krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit bedoeld in artikel 32;2° EuroMillions 50/12: de openbare loterij georganiseerd krachtens de bepalingen van de artikelen 1 tot 30 van dit besluit; De eerste trekking onder de regels vermeld in dit besluit zal plaatshebben op dinsdag 27 september 2016.

In afwijking van de bepalingen van het in artikel 32 bedoelde koninklijk besluit en indien de trekking van EuroMillions 50/11 die op vrijdag 23 september 2016 wordt georganiseerd, geen enkele in rang 1 winnende spelcombinatie aanwijst, wordt de globaal aan deze rang toegekende som overgedragen naar rang 1 van de trekking van EuroMillions 50/12 van dinsdag 27 september 2016, onafhankelijk van het aantal trekkingen in de cyclus.

De variabele verdeling over rang 1 en over het Reservefonds zoals voorzien in de tabel van artikel 4, § 1, 5°, tweede lid, is van toepassing vanaf de trekking van dinsdag 27 september 2016, rekening houdend met het aantal trekkingen in de cyclus vóór de trekking van dinsdag 27 september 2016.

In het geval de trekking van dinsdag 27 september 2016 een trekking met een geplafonneerd bedrag van 190.000.000 euro voor rang 1 is, dan zijn op deze trekking en de daaropvolgende trekkingen de bepalingen van artikel 18, § 2 van toepassing. Indien bijgevolg de trekking van dinsdag 27 september 2016 de eerste trekking is met een geplafonneerd bedrag van 190.000.000 euro voor rang 1, is dit de eerste trekking in de reeks van vijf, zoals voorzien in artikel 18, § 2, tweede lid.

Indien de trekking van dinsdag 27 september 2016 de tweede trekking is met een geplafonneerd bedrag van 190.000.000 euro voor rang 1, is dit de tweede trekking in de reeks van vijf, zoals voorzien in artikel 18, § 2, tweede lid.

Voor de abonnementen, de deelnemingen aan meerdere trekkingen en de voortdurende deelnemingen kunnen geen deelnemingen bekomen worden die tegelijk vallen onder de regels van EuroMillions 50/11 en onder de regels van EuroMillions 50/12. De Nationale Loterij neemt daartoe de noodzakelijke maatregelen.

De deelneming aan opeenvolgende EuroMillions-trekkingen wordt beperkt tot diegene die worden georganiseerd tot en met 23 september 2016.

Deelnames aan trekkingen vanaf 27 september 2016 kunnen pas gekocht worden na de trekking van vrijdag 23 september 2016.

De beschikbare tegoeden van het "Boosterfonds", bedoeld in het in artikel 32 bedoelde koninklijk besluit, en waarvan de benaming wordt gewijzigd in het Reservefonds, blijven behouden in dat Reservefonds. HOOFDSTUK IX. - Slotbepaling

Art. 34.Dit besluit treedt in werking op 23 september 2016 om 20.30u., met uitzondering van artikel 33, dat in werking treedt de dag waarop dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 35.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 april 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

^