Etaamb.openjustice.be
Internationale Overeenkomst
gepubliceerd op 01 juli 2021

Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen betreffende de voorrechten en hypotheken op zeeschepen en protocol van ondertekening, ondertekend op 10 april 1926, te Brussel . - Toetreding van de Republiek San Marino Op 6 m(...) Overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 van bovenvermeld verdrag treedt deze toetreding ten aan(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2021031675
pub.
01/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen betreffende de voorrechten en hypotheken op zeeschepen en protocol van ondertekening, ondertekend op 10 april 1926, te Brussel (1). - Toetreding van de Republiek San Marino Op 6 mei 2021 werd het toetredingsinstrument van de Republiek San Marino met betrekking tot voornoemde Akte in ontvangst genomen bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van België (FOD).

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 van bovenvermeld verdrag treedt deze toetreding ten aanzien van de Republiek San Marino in werking op 6 november 2021, dit wil zeggen zes maanden nadat de Belgische regering de in artikel 18, lid 2, bedoelde kennisgeving heeft ontvangen. _______ Nota (1) Zie Belgisch Staatsblad van 1-2 juni 1931

^