Etaamb.openjustice.be
Erratum van 22 mei 2014
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de programmawet van 28 juni 2013. - Erratum

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022397
pub.
04/08/2014
prom.
22/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de programmawet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2014, nr. 1, akte nr. 2014/22327, bladzijde 48521, moeten de volgende correcties worden aangebracht : In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, worden de woorden "vanaf 1 juli 2014" vervangen door de woorden "vanaf 1 januari 2015"; 2° in het vierde lid, worden de woorden "artikel 9, tweede lid, tweede zin" vervangen door de woorden "artikel 9, § 1, derde lid, tweede zin".

^