Etaamb.openjustice.be
Erratum van 21 februari 2011
gepubliceerd op 08 september 2011

Ministerieel besluit betreffende de erkenningsaanvraag voor afdelingen Medisch Toezicht en departementen Medisch Toezicht. - Erratum

bron
vlaamse overheid
numac
2011035721
pub.
08/09/2011
prom.
21/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


21 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de erkenningsaanvraag voor afdelingen Medisch Toezicht en departementen Medisch Toezicht. - Erratum


In het bovengenoemde ministerieel besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2011, op blz. 30665 en volgende, werd een verkeerde vertaling gebruikt voor de termen « afdelingen en departementen Medisch Toezicht ». Deze moeten namelijk vertaald worden als « sections et départements chargés de la Surveillance médicale » i.p.v. « divisions et départements de Contrôle médicale ».

Hieronder vindt u de Nederlandse tekst en de correcte Franse vertaling.

21 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de erkenningsaanvraag voor afdelingen Medisch Toezicht en departementen Medisch Toezicht De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het Wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992 type wet prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992. - Addendum sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 40, § 3, vierde lid;

Gelet op het decreet van 17 oktober 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201693 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen sluiten betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, artikel 5, § 4, artikel 6 en artikel 14;

Gelet op het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid sluiten betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 20, artikel 21 tot en met 25, artikel 75bis ingevoegd bij het decreet van 20 maart 2009 en artikel 80, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 20 maart 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997036091 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen sluiten houdende uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen, artikel 6, § 2 tot en met § 3, en artikel 7, § 1.

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk sluiten betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, artikel 36, tweede lid, 3°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk sluiten wat betreft de verplichte forfaitaire minimumbijdragen uit hoofde van de prestaties van de preventieadviseurs van die diensten, en wat betreft de erkenning van die diensten, en tot wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk sluiten betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, artikel 13, § 2, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010 en 19 november 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203630 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht sluiten betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht en departementen Medisch Toezicht;

Gelet op het advies van Inspectie van Financiën, gegeven op 3 februari 2011, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities en toepassingsgebied Article 1er. In dit besluit wordt verstaan onder : besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203630 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht sluiten : het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203630 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht sluiten betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht en departementen Medisch Toezicht;2° dienst : een interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het Wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992 type wet prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992. - Addendum sluiten : wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het Wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992 type wet prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992. - Addendum sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;4° effectief gepresteerde uren : het aantal gepresteerde uren in het jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag op basis van de loonstaten of op basis van staten voor geleverde uren;5° werkgeversgroepen : de groepen A, B, C en D zoals bepaald in artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk sluiten betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;6° comité : comité voor preventie en bescherming op het werk of een comité in de publieke sector met dezelfde bevoegdheid als een comité voor preventie en bescherming op het werk;Koninklijk besluit van 28 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003012303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers sluiten : koninklijk besluit van 28 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003012303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers sluiten betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers;8° NACE-code : de meest recente Belgische uitwerking van de NACE-activiteitennomenclatuur.

Art. 2.Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203630 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht sluiten. HOOFDSTUK II. - De aanvraag tot erkenning als afdeling Medisch Toezicht

Art. 3.Ter uitvoering van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203630 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht sluiten bevat een aanvraag tot erkenning als afdeling Medisch Toezicht minstens gegevens over : 1° de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in het algemeen;2° de individuele personeelsleden van de afdeling Medisch Toezicht;3° de onderzoekseenheden waarop de afdeling Medisch Toezicht beroep doet;4° organisaties die beroep doen op de afdeling Medisch Toezicht;5° de activiteiten van de afdeling Medisch Toezicht;6° de organisatie en het beleid van de afdeling Medisch Toezicht.

Art. 4.De gegevens, vermeld in artikel 3, 1° omvatten minstens : 1° de naam van de dienst;2° het adres en de contactgegevens van de maatschappelijke zetel;3° ondernemingsnummer;4° een aanduiding van de gewenste territoriale of sectorspecifieke bevoegdheid;5° de statuten van de dienst;6° een organigram van de dienst en van de afdeling Medisch Toezicht;7° het strategisch plan van de externe dienst en de afdeling Medisch Toezicht.

Art. 5.De gegevens, vermeld in artikel 3, 2° bevatten voor elk personeelslid minstens : 1° de naam;2° de voornamen;3° een beschrijving van de diploma's;4° een aanduiding van het type contract en de duur van de verbintenis ervan;5° het aantal effectief gepresteerde uren;6° de datum van indiensttreding.

Art. 6.De gegevens, vermeld in artikel 3, 3° bevatten minstens : 1° het aantal onderzoekslokalen per type;2° het aantal exploitatiezetels dat beroep doet op elk type onderzoekslokaal;3° het hoofdstuk uit het kwaliteitshandboek, dat betrekking heeft op de onderzoekslokalen.

Art. 7.De gegevens, vermeld in artikel 3, 4° bevatten minstens : 1° het aantal aangesloten organisaties en exploitatiezetels ingedeeld volgens NACE-code en volgens de werkgeversgroepen;2° het aantal risico's waaraan werknemers in de aangesloten organisaties worden blootgesteld, per type risico en ingedeeld volgens de NACE-code;3° het aantal werknemers onderworpen aan het verplichte medisch toezicht in de aangesloten organisaties, met aanduiding van de periodiciteit van het gezondheidstoezicht, met indeling volgens de NACE-code;

Art. 8.De gegevens, vermeld in artikel 3, 5° bevatten minstens : 1° het aantal gezondheidsbeoordelingen, per type gezondheidsbeoordeling zoals bepaald in artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003012303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers sluiten ingedeeld volgens de NACE-code;2° het aantal periodieke onderzoeken, ingedeeld volgens de NACE-code en volgens de periodiciteit;3° het aantal beslissingen van arbeidsgeneesheren, met aanduiding van de sector per NACE-code, met minstens de beslissingen aangaande : a) werk(post)aanpassing;b) tijdelijke en definitieve arbeidsongeschiktheid;c) de aangifte van beroepsziekten;d) de werkaanpassing tijdens zwangerschappen en lactatie;e) arbeidsongeschiktheid tijdens de lactatieperiode.4° het aantal vaccinaties, ingedeeld volgens de NACE-code, met betrekking tot : a) tetanus;b) tuberculose;c) hepatitis A;d) hepatitis B;e) adviezen in het kader van buitenlandse dienstreizen;5° het aantal te bezoeken werkplaatsen, opgesplitst per vereiste uitvoerder en ingedeeld volgens de NACE-code;6° het aantal werkplaatsbezoeken, met aanduiding van de uitvoerder en ingedeeld volgens de NACE-code, met ten minste het aantal bezoeken in het kader van : a) de oprichting van nieuwe werkposten;b) de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen;c) klachten of vragen;d) werkaanpassing;e) wettelijk verplichte bezoeken.7° het aantal metingen aangevraagd of uitgevoerd door de arbeidsgeneesheer, ingedeeld volgens de NACE-code, met aanduiding van het aantal : a) geluidsmetingen;b) klimaatsmetingen;c) trillingsmetingen;d) verlichtingsmetingen;e) metingen van de atmosfeer.8° het aantal exploitatiezetels met een comité volgens de indeling van de NACE-code;9° het aantal deelnames aan comités voor preventie en bescherming op het werk, ingedeeld volgens het type uitvoerder en de NACE-code;10° een beschrijving van de taken die afdeling Medisch Toezicht uitvoert of zal uitvoeren binnen de aangesloten ondernemingen in het kader van EHBO;11° een beschrijving van de taken die afdeling Medisch Toezicht uitvoert of zal uitvoeren binnen de aangesloten ondernemingen in het kader van medische check-ups;12° een beschrijving van de initiatieven van de afdeling Medisch Toezicht inzake gezondheidsbevordering, met aandacht voor de samenwerking met externe partners;13° een beschrijving van de onderzoeksprojecten waaraan de afdeling medisch toezicht meewerkt of zal meewerken, met aanduiding van het aantal personeelsleden dat aan deze projecten meewerkt.

Art. 9.De gegevens, vermeld in artikel 3, 6° bevatten minstens : 1° het kwaliteitshandboek, zoals vermeld in artikel 6, § 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203630 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht sluiten;2° een beschrijving van de interne kwaliteitssystemen;3° de geplande verbeteracties op het vlak van kwaliteit;4° een beschrijving van de organisatie van de medische onderzoeken, inclusief de planningswijze en de strategie naar werknemers en werkgevers;5° de organisatie, de frequentie en de finaliteit van het multidisciplinair overleg met de departementen risicobeheersing van de aangesloten ondernemingen en de eigen afdeling risicobeheer;6° samenwerkingsinitiatieven tussen de afdeling en externe partners;7° het beleid betreffende het beheer van medische gegevens;8° een beschrijving van de toegang tot wetenschappelijke documentatie. HOOFDSTUK III. - De aanvraag tot erkenning als departement Medisch Toezicht

Art. 10.Een aanvraag tot erkenning als departement Medisch Toezicht bevat minstens gegevens over : 1° de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk in het algemeen en de organisaties waarbinnen het departement Medisch Toezicht werkzaam is;2° de personeelsleden op individuele basis;3° de infrastructuur;4° de activiteiten van het departement Medisch Toezicht;5° het beleid en de organisatie.

Art. 11.De gegevens, vermeld in artikel 10, 1° bevatten ten minste : 1° de identificatie van de organisatie(s) en de interne dienst in het algemeen;2° het ondernemingsnummer van de organisatie;3° een organigram van de interne dienst;4° een beschrijving van de exploitatiezetels van de organisatie waarbinnen het departement Medisch Toezicht werkzaam zal zijn, met aanduiding van de aanwezigheid van een comité voor preventie en bescherming op het werk.

Art. 12.De gegevens, vermeld in artikel 10, 2° bevatten tenminste : 1° de naam;2° de voornamen;3° een beschrijving van de diploma's;4° een aanduiding van het type contract en de duur van de verbintenis ervan;5° het aantal effectief gepresteerde uren;6° de datum van indiensttreding.

Art. 13.De gegevens, vermeld in artikel 10, 3° bevatten tenminste : 1° het aantal onderzoekslokalen per type;2° het aantal exploitatiezetels dat beroep doet op elk type onderzoekslokaal;3° de interne kwaliteitsvereisten voor onderzoekseenheden.

Art. 14.De gegevens, vermeld in artikel 10, 4° bevatten ten minste : 1° het aantal risico's op het werk waaraan werknemers in de betrokken exploitatiezetels zijn blootsgesteld op basis van een risicoanalyse;2° het totaal aantal werknemers waarvoor het departement bevoegd is;3° het aantal werknemers dat onderworpen is aan het medisch toezicht volgens frequentie van de periodieke onderzoeken;4° het aantal onderzochte werknemers volgens frequentie van de periodieke onderzoeken;5° het aantal gezondheidsbeoordelingen, per type gezondheidsbeoordeling zoals bepaald in artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003012303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers sluiten;6° het aantal beslissingen van arbeidsgeneesheren, met minstens het aantal beslissingen aangaande : a) werk(post)aanpassing;b) tijdelijke en definitieve arbeidsongeschiktheid;c) de aangifte van beroepsziekten;d) de werkaanpassing tijdens zwangerschappen en lactatie;e) arbeidsongeschiktheid tijdens de lactatieperiode.7° het aantal vaccinaties, met betrekking tot : a) tetanus;b) tuberculose;c) hepatitis A;d) hepatitis B;e) adviezen in het kader van buitenlandse dienstreizen;8° het aantal te bezoeken werkplaatsen, opgesplitst per vereiste uitvoerder;9° het aantal werkplaatsbezoeken, met aanduiding van de uitvoerder, in het kader van : a) de oprichting van nieuwe werkposten;b) de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen;c) klachten of vragen;d) werkaanpassing;e) wettelijk verplichte bezoeken.10° het aantal metingen aangevraagd of uitgevoerd door de arbeidsgeneesheer, ingedeeld volgens de NACE-code, met aanduiding van het aantal : a) geluidsmetingen;b) klimaatsmetingen;c) trillingsmetingen;d) verlichtingsmetingen;e) metingen van de atmosfeer.11° het aantal deelnames aan comités voor preventie en bescherming op het werk, ingedeeld volgens het type uitvoerder;12° een beschrijving van de taken die het departement Medisch Toezicht uitvoert of zal uitvoeren binnen de aangesloten ondernemingen in het kader van EHBO;13° een beschrijving van de taken die het departement Medisch Toezicht uitvoert of zal uitvoeren binnen de aangesloten ondernemingen in het kader van medische check-up onderzoeken;14° een beschrijving van de initiatieven van het departement Medisch Toezicht inzake gezondheidsbevordering, met aandacht voor de samenwerking met externe partners;15° een beschrijving van de onderzoeksprojecten waaraan het departement Medisch Toezicht meewerkt of zal meewerken, met aanduiding van het aantal personeelsleden dat aan deze projecten meewerkt.

Art. 15.De gegevens, vermeld in artikel 10, 5° bevatten ten minste : 1° een beschrijving van de rol van het departement Medisch Toezicht binnen het globale preventieplan van de organisatie;2° de geplande verbeteracties op het vlak van kwaliteit;3° het specifieke hoofdstuk, dat over het departement Medisch Toezicht handelt, van het kwaliteitshandboek van de organisatie.4° een beschrijving van interne kwaliteitssystemen en het laatste auditverslag;5° de organisatie van de medische onderzoeken;6° een beschrijving van de organisatie van de medische onderzoeken, inclusief de planningswijze en de strategie naar werknemers en werkgevers;7° de organisatie, de frequentie en de finaliteit van het multidisciplinair met het departement risicobeheer;8° een verduidelijking van de samenwerking met andere organisaties;9° het beleid betreffende het beheer van medische gegevens;10° een beschrijving van de toegang tot wetenschappelijke documentatie. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 16.Het agentschap bepaalt de vorm van de aanvragen tot erkenning van een afdeling en departement Medisch Toezicht.

Het agentschap kan, ter controle van de aangeleverde gegevens, alle informatie opvragen die het daartoe nodig acht.

Art. 17.Dit besluit heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2011.

Brussel, 21 februari 2011.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin J. VANDEURZEN

21 FEVRIER 2011. - Arrêté ministériel relatif à la demande d'agrément en tant que sections et départements chargés de la Surveillance médicale Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, article 40, § 3, alinéa quatre;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 5, § 4, et articles 6 et 14;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 20, les articles 21 à 25 inclus, article 75bis, inséré par le décret du 20 mars 2009, et article 80, § 1er, alinéa deux, inséré par le décret du 20 mars 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, article 6, §§ 2 à 3 inclus, et article 7, § 1er.

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, article 36, alinéa deux, 3°, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2002 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 pour ce qui concerne les contributions minimales forfaitaires obligatoires du chef des prestations des conseillers en prévention de ces services, et pour ce qui concerne l'agrément de ces services, et modifiant différentes dispositions réglementaires;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, article 13, § 2, alinéa premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010 et 19 novembre 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément des sections et départements chargés de la Surveillance médicale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2011, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément des sections et départements chargés de la Surveillance médicale;2° un service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail;3° loi du 4 août 1996 : loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;4° heures effectivement prestées : le nombre d'heures prestées dans l'année précédant la demande d'agrément sur la base des bordereaux de salaire ou de bordereaux d'heures prestées;5° groupes d'employeurs : les groupes A, B, C et D tels que fixés à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail;6° comité : comité pour la prévention et la protection au travail ou un comité dans le secteur public ayant la même compétence qu'un comité pour la prévention et la protection au travail;7° L'arrête royal du 28 mai 2003 : L'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs;8° NACE-code : la conversion la plus récente en Belgique de la nomenclature d'activités NACE.

Art. 2.Le présent arrêté donne exécution à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009.

CHAPITRE II. - La demande d'agrément en tant que section chargée de la Surveillance Médicale

Art. 3.En exécution de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, une demande d'agrément en tant que section chargée de la Surveillance médicale comprend au moins des données sur : 1° le service externe pour la prévention et la protection au travail en général;2° les membres du personnel individuels de la section chargée de la Surveillance médicale;3° les unités d'examen auxquelles la section chargée de la Surveillance médicale fait appel;4° les organisations faisant appel à la section chargée de la Surveillance médicale;5° les activités de la section chargée de la Surveillance médicale;6° l'organisation et la politique de la section chargée de la Surveillance médicale.

Art. 4.Les données visées à l'article 3, 1° comprennent au moins : 1° le nom du service;2° l'adresse et les données de contact du siège social;3° numéro d'entreprise;4° une indication de la compétence territoriale ou sectorielle souhaitée;5° les statuts du service;6° un organigramme du service et de la section chargée de la Surveillance médicale;7° le plan stratégique du service externe et de la section chargée de la Surveillance médicale.

Art. 5.Les données visées à l'article 3, 2° comprennent au moins pour chaque membre du personnel : 1° le nom;2° les prénoms;3° une description des diplômes;4° une indication du type de contrat et la durée de l'engagement;5° le nombre d'heures effectivement prestées;6° la date d'entrée en service.

Art. 6.Les données visées à l'article 3, 3° comprennent au moins : 1° le nombre de salles d'examen par type;2° le nombre de sièges d'exploitation faisant appel à chacun des types de salles d'examen;3° le chapitre du manuel de qualité ayant trait aux salles d'examen.

Art. 7.Les données visées à l'article 3, 4° comprennent au moins : 1° le nombre d'organisations et sièges d'exploitation affiliés, classés par code NACE et par groupe d'employeurs;2° le nombre de risques auxquels les employés dans les organisations affiliées sont exposés, par type de risque et classés par code NACE;3° le nombre d'employés soumis à la surveillance médicale obligatoire dans les organisations affiliées, avec indication de la périodicité de la surveillance de santé, avec classification par code NACE;

Art. 8.Les données visées à l'article 3, 5° comprennent au moins : 1° le nombre d'évaluations de santé, par type d'évaluation de santé comme prévu à l'article 16 de l'arrêté royal du 28 mai 2003, classé par code NACE;2° le nombre d'examens périodiques, classés par code NACE et par périodicité;3° le nombre de décisions de médecins du travail, avec indication du secteur par code NACE, avec au moins les décisions concernant : a) adaptation du (poste de) travail;b) incapacité de travail temporaire et définitive;c) la déclaration de maladies professionnelles;d) l'adaptation du travail pendant les grossesses et l'allaitement;e) incapacité de travail pendant la période d'allaitement;4° le nombre de vaccinations, classées par code NACE, concernant : a) le tétanos;b) la tuberculose;c) l'hépatite A;d) l'hépatite B;e) les avis dans le cadre de voyages de service à l'étranger;5° le nombre de lieux de travail à visiter, classés par exécuteur exigé et par code NACE;6° le nombre de visites de lieux de travail, avec indication de l'exécuteur et classées par code NACE, avec au moins le nombre de visites dans le cadre de : a) la création de nouveaux postes de travail;b) l'achat de moyens de protection personnelle;c) réclamations ou questions;d) l'adaptation du travail;e) visites légalement obligatoires.7° le nombre de mesures demandées ou exécutées par le médecin du travail, classées par code NACE, avec indication du nombre de : a) mesures du bruit;b) mesures climatiques;c) mesures de vibration;d) mesures d'éclairage;e) mesures atmosphériques.8° le nombre de sièges d'exploitation disposant d'un comité selon la classification du code NACE;9° le nombre de participations à des comités pour la prévention et la protection au travail, classées par type d'exécuteur et par code NACE;10° une description des tâches exécutées ou à exécuter par la section chargée de la Surveillance médicale au sein des entreprises affiliées dans le cadre du secourisme;11° une description des tâches exécutées ou à exécuter par la section chargée de la Surveillance médicale au sein des entreprises affiliées dans le cadre des bilans de santé;12° une description des initiatives de la section chargée de la Surveillance médicale en matière de promotion de la santé, avec attention à la coopération avec des partenaires externes;13° une description des projets d'examen auxquels collabore ou collaborera la section chargée de la Surveillance médicale, avec indication du nombre de membres du personnel collaborant à ces projets.

Art. 9.Les données visées à l'article 3, 6° comprennent au moins : 1° le manuel de qualité, tel que visé à l'article 6, § 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009;2° une description des systèmes de qualité internes;3° les actions d'amélioration en matière de qualité envisagées;4° une description de l'organisation des examens médicaux, y compris du mode de planification et de la stratégie à l'égard des employés et des employeurs;5° l'organisation, la fréquence et la finalité de la concertation multidisciplinaire avec les départements de gestion du risque des entreprises affiliées et la propre division de gestion du risque;6° les initiatives de coopération entre la division et les partenaires externes;7° la politique en matière de gestion des données médicales;8° une description de l'accès à la documentation scientifique. CHAPITRE III. - La demande d'agrément en tant que département chargé de la Surveillance médicale

Art. 10.Une demande d'agrément en tant que département chargé de la Surveillance médicale comprend au moins des données concernant : 1° le service interne pour la prévention et la protection au travail en général et les organisations au sein desquelles le département chargé de la Surveillance médicale;2° les membres du personnel individuels;3° l'infrastructure;4° les activités du département de la Surveillance médicale;5° la politique et l'organisation.

Art. 11.Les données, visées à l'article 10, 1°, comprennent au moins : 1° l'identification de ou des organisations et du service interne en général;2° le numéro d'entreprise de l'organisation;3° un organigramme du service interne;4° une description des sièges d'exploitation de l'organisation au sein desquels le département chargé de la Surveillance médicale sera actif, avec indication de la présence d'un comité pour la prévention et la protection au travail.

Art. 12.Les données, visées à l'article 10, 2°, comprennent au moins : 1° le nom;2° les prénoms;3° une description des diplômes;4° une indication du type de contrat et la durée de l'engagement;5° le nombre d'heures effectivement prestées;6° la date d'entrée en service.

Art. 13.Les données, visées à l'article 10, 3°, comprennent au moins : 1° le nombre de salles d'examen par type;2° le nombre de sièges d'exploitation faisant appel à chacun des types de salles d'examen;3° les exigences de qualité internes pour les unités d'examen.

Art. 14.Les données, visées à l'article 10, 4°, comprennent au moins : 1° le nombre de risques relatifs au travail auxquels les employés dans les sièges d'exploitation concernés sont exposés, sur la base d'une analyse des risques;2° le nombre total d'employés relevant du département;3° le nombre d'employés soumis au contrôle médical par fréquence des examens périodiques;4° le nombre d'employés examinés par fréquence des examens périodiques;5° le nombre d'évaluations de santé, par type d'évaluation de santé comme prévu à l'article 16 de l'arrêté royal du 28 mai 2003;6° le nombre de décisions de médecins du travail, avec au moins le nombre de décisions concernant : a) adaptation du (poste de) travail;b) incapacité de travail temporaire et définitive;c) la déclaration de maladies professionnelles;d) l'adaptation du travail pendant les grossesses et l'allaitement;e) incapacité de travail pendant la période d'allaitement;7° le nombre de vaccinations, concernant : a) le tétanos;b) la tuberculose;c) l'hépatite A;d) l'hépatite B;e) les avis dans le cadre de voyages de service à l'étranger;8° le nombre de lieux de travail à visiter, classés par exécuteur exigé;9° le nombre de visites de lieux de travail, avec indication de l'exécuteur, dans le cadre de : a) la création de nouveaux postes de travail;b) l'achat de moyens de protection personnelle;c) réclamations ou questions;d) l'adaptation du travail;e) visites légalement obligatoires.10° le nombre de mesures demandées ou exécutées par le médecin du travail, classées par code NACE, avec indication du nombre de : a) mesures du bruit;b) mesures climatiques;c) mesures de vibration;d) mesures d'éclairage;e) mesures atmosphériques.11° le nombre de participations à des comités pour la prévention et la protection au travail, classées par type d'exécuteur;12° une description des tâches exécutées ou à exécuter par le département du chargé de la Surveillance médicale au sein des entreprises affiliées dans le cadre du secourisme;13° une description des tâches exécutées ou à exécuter par le département chargé de la Surveillance médicale au sein des entreprises affiliées dans le cadre des bilans de santé;14° une description des initiatives du département chargé de la Surveillance médicale en matière de promotion de la santé, avec attention à la coopération avec des partenaires externes;15° une description des projets d'examen auxquels collabore ou collaborera le département chargé de la Surveillance médicale, avec indication du nombre de membres du personnel collaborant à ces projets.

Art. 15.Les données, visées à l'article 10, 5°, comprennent au moins : 1° une description du rôle du département chargé de la Surveillance médicale au sein du plan global de prévention de l'organisation;2° les actions d'amélioration en matière de qualité envisagées;3° le chapitre spécifique, ayant trait au département chargé de la Surveillance médicale, du manuel de qualité de l'organisation.4° une description des systèmes de qualité internes et le dernier rapport d'audit;5° l'organisation des examens médicaux;6° une description de l'organisation des examens médicaux, y compris du mode de planification et de la stratégie à l'égard des employés et des employeurs;7° l'organisation, la fréquence et la finalité de la concertation multidisciplinaire avec le département de gestion du risque;8° une clarification de la coopération avec d'autres organisations;9° la politique en matière de gestion des données médicales;10° une description de l'accès à la documentation scientifique. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 16.L'agence détermine la forme des demandes d'agrément en tant que section ou département chargés de la Surveillance médicale.

L'agence peut demander, à titre de contrôle des données fournies, toute information qu'elle juge nécessaire à cet effet.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 21 février 2011.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^