Etaamb.openjustice.be
Erratum van 19 juni 2007
gepubliceerd op 09 augustus 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007023211
pub.
09/08/2007
prom.
19/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


19 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 196, van 28 juni 2007, op bladzijde 35437, dient men volgende wijzigingen aan artikel 7 aan te brengen : 1° in punt 1°, tweede lid, dient men te lezen « 30 juni 2007 » in plaats van « 30 juni 2006 »;2° in punt 5°, eerste lid, dient men te lezen « A + (0,05 * J1) + (0,1* J2) + 43 * P » in plaats van « A + (0,05 * J1) + (0,01* J2) + 43 * P ». In het Belgisch Staatsblad nr. 196, van 28 juni 2007, op bladzijde 35440, dient men volgende wijzigingen aan artikel 13 aan te brengen : 1° in punt 1°, eerste lid, dient men te lezen « met uitzondering van de geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en -diensten met minder dan 150 bedden, de geïsoleerde G-ziekenhuizen en -diensten met minder dan 150 bedden en de ziekenhuizen en Sp-diensten voor palliatieve zorg, » in plaats van « met uitzondering van de ziekenhuizen en Sp-diensten en geïsoleerde G-diensten met minder dan 150 bedden en de ziekenhuizen en Sp-diensten voor palliatieve zorg, »;2° in punt 1°, derde lid, dient de tabel door de volgende tabel te vervangen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3° in punt 1°, vijfde lid, dient men te lezen, in § 1bis, « van de geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en -diensten met minder dan 150 bedden en de geïsoleerde G-ziekenhuizen en -diensten met minder dan 150 bedden » in plaats van « van de ziekenhuizen en van de Sp-diensten en geïsoleerde G-diensten met minder dan 150 bedden, ». In het Belgisch Staatsblad nr. 196, van 28 juni 2007, op bladzijde 35441, in artikel 13, dertiende lid, in § 2, dient men te lezen « met uitzondering van de geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en -diensten met minder dan 150 bedden en de geïsoleerde G-ziekenhuizen en -diensten met minder dan 150 bedden, de ziekenhuizen en Sp-diensten voor palliatieve zorg en de eenheden voor de behandeling van zware brandwonden » in plaats van « met uitzondering van de ziekenhuizen en Sp-diensten en geïsoleerde G-diensten met minder dan 150 bedden, de ziekenhuizen en Sp-diensten voor palliatieve zorg en de eenheden voor de behandeling van zware brandwonden ».

In het Belgisch Staatsblad nr. 196, van 28 juni 2007, op bladzijde 35443, dient men volgende wijzigingen aan artikel 15 aan te brengen : 1° in het eerste lid, artikel 65, 1°, dient men te lezen « a) algemene ziekenhuizen, met uitzondering van de geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en -diensten met minder dan 200 bedden en de geïsoleerde G-ziekenhuizen en -diensten met minder dan 200 bedden, de ziekenhuizen en Sp-diensten voor palliatieve zorg en de eenheden voor de behandeling van zware brandwonden : » in plaats van « a) algemene ziekenhuizen, met uitzondering van de ziekenhuizen en Sp-diensten en geïsoleerde G-diensten met minder dan 200 bedden, de ziekenhuizen en Sp-diensten voor palliatieve zorg en de eenheden voor de behandeling van zware brandwonden : »;2° in het derde lid, artikel 65, 1°, dient men te lezen « b) geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en -diensten met minder dan 200 bedden, geïsoleerde G-ziekenhuizen en -diensten met minder dan 200 bedden met uitzondering van de Sp-bedden voor palliatieve zorg en ziekenhuizen die een financiering toegekend krijgen volgens de modaliteiten bedoeld in punt a) : » in plaats van « b) Geïsoleerde Sp- en G-diensten en geïsoleerde Sp- en G-ziekenhuizen met minder dan 200 bedden, met uitzondering van de Sp-bedden voor palliatieve zorg en ziekenhuizen die een financiering toegekend krijgen volgens de modaliteiten bedoeld in punt a) : »;3° in het zesde lid, artikel 65, 2°, dient men te lezen « en de verblijven met ernstgraad 3 of 4 en mortaliteit risico 3 of 4 » in plaats van « en de verblijven met ernstgraad 3 of 4 ». In het Belgisch Staatsblad nr. 196, van 28 juni 2007, op bladzijde 35444, in artikel 17 dient men de woorden « RVA-stagiairs » weg te laten in het eerste lid en in punt B van het tweede lid.

In het Belgisch Staatsblad nr. 196, van 28 juni 2007, op bladzijde 35444, in artikel 19, punt 4°, dient men te lezen « met uitzondering van de geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en -diensten met minder dan 150 bedden, de geïsoleerde G-ziekenhuizen en -diensten met minder dan 150 bedden en de ziekenhuizen en Sp-diensten voor palliatieve zorg » in plaats van « met uitzondering van de ziekenhuizen en Sp-diensten en geïsoleerde G-diensten met minder dan 150 bedden en de ziekenhuizen en Sp-diensten voor palliatieve zorg ».

In het Belgisch Staatsblad nr. 196, van 28 juni 2007, op bladzijden 35454 en 35455, in bijlage 3, punt 1.3., dient men te lezen « aantal opnamen voor de patiënten die in een statistische buurt wonen waarvan het percentage eigenaars lager ligt dan het gemiddelde voor die buurt en » in plaats van « die in een statistische buurt wonen waarvan de waarde voor de variabele percentage inkomensaangiften van minder dan 20.000 EUR hoger ligt dan het gemiddelde voor die buurt en » na elk eerste streepje van de variabelen % eigenaar*leeftijd, % eigenaar*rvv, % eigenaar*ihand en % eigenaar*alleenstaand.

^