Etaamb.openjustice.be
Erratum van 19 juni 2007
gepubliceerd op 04 juli 2007

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007023094
pub.
04/07/2007
prom.
19/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


19 JUNI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata


In het Belgisch Staatsblad nr. 188 van 20 juni 2007, vierde editie, moeten de volgende wijzigingen aangebracht worden : Op pagina 34206, de specialiteiten MERCK-ALENDRONAAT 10 mg Merck en MERCK-ALENDRONAAT 70 mg Merck schrappen.

Op pagina 34214 : Je soussigné, docteur en médecine, certifie que le patient mentionné ci-dessus est atteint de -( mésothéliome pleural malin inopérable, qu'il na pas reçu de chimiothérapie antérieure et qu'il remplit toutes les conditions figurant au § 3780000 du chapitre IV de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 : Condition relative au type histologique : tumeur de type épithélial.

Condition relative à l'absence d'un traitement antérieur par chimiothérapie.

Condition relative à l'état du patient : Karnofsky performance status => 80.

Condition relative à l'association du traitement par ALIMTA avec du cisplatine -( de cancer bronchique non à petites cellules, localement avancé ou métastatique, qui ont reçu une chimiothérapie antérieure et qu'il remplit toutes les conditions figurant au § 3780000 du chapitre IV de l'AR du 21 décembre 2001.

Condition relative au traitement antérieur par chimiothérapie. lezen in plaats van : « Je soussigné, docteur en médecine, certifie que le patient mentionné ci-dessus est atteint de mésothéliome pleural malin inopérable, qu'il na pas reçu de chimiothérapie antérieure et qu'il remplit toutes les conditions figurant au § 3780000 du chapitre IV de l'AR du 21 décembre 2001 : Condition relative au type histologique : tumeur de type épithélial.

Condition relative à l'absence d'un traitement antérieur par chimiothérapie.

Condition relative à l'état du patient : Karnofsky performance status = 80.

Condition relative à l'association du traitement par ALIMTA avec du cisplatine ».

Op pagina 34215 : « Ik ondergetekende, doctor in de geneeskunde, verklaar dat de hierboven vermelde patiënt lijdt -( aan een inoperabel maligne mesothelioom van de pleura en aan alle voorwaarden gesteld in § 3780000 van hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 21 december 2001 voldoet : Voorwaarde met betrekking de histologie: tumor van het epitheliaal type.

Voorwaarde met betrekking tot de afwezigheid van een eerdere behandeling met chemotherapie.

Voorwaarde betreffende de toestand van de patiënt: Karnofsky Performance Status => 80.

Voorwaarde met betrekking tot de associatie van de behandeling met ALIMTA aan cisplatine -( aan een lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet kleincellig bronchuscarcinoom en aan alle voorwaarden gesteld in § 3780000 van hoofdstuk IV van het KB van 21 december 2001 voldoet : Voorwaarde met betrekking tot voorafgaande behandeling met chemotherapie ». lezen in plaats van : « Ik ondergetekende, doctor in de geneeskunde, verklaar dat de hierboven vermelde patiënt aan inoperabel maligne mesothelioom van de pleura lijdt en aan alle voorwaarden gesteld in § 3780000 van hoofdstuk IV van het KB van 21 december 2001 voldoet : Voorwaarde met betrekking de histologie: tumor van het epitheliaal type.

Voorwaarde met betrekking tot de afwezigheid van een eerdere behandeling met chemotherapie.

Voorwaarde betreffende de toestand van de patiënt: Karnofsky Performance Status = 80.

Voorwaarde met betrekking tot de associatie van de behandeling aan cisplatine ».

^