Etaamb.openjustice.be
Erratum van 19 december 2017
gepubliceerd op 15 januari 2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van het referentiebedrag bij ongewijzigd beleid als bedoeld in artikel 35decies, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Erratum

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018030174
pub.
15/01/2018
prom.
19/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


19 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het referentiebedrag bij ongewijzigd beleid als bedoeld in artikel 35decies, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 309 van 22 december 2017, bladzijde 114235, dient het advies van de Raad van State nr. 62.503/4 van 13 december 2017 te worden ingevoegd na het Verslag van de Koning.

ADVIES 62.503/4 VAN 13 DECEMBER 2017 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT VASTSTELLING VAN HET REFERENTIEBEDRAG BIJ ONGEWIJZIGD BELEID ALS BEDOELD IN ARTIKEL 35DECIES, TWEEDE LID, VAN DE BIJZONDERE WET VAN 16 JANUARI 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten BETREFFENDE DE FINANCIERING VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN" Op 17 november 2017 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot vaststelling van het referentiebedrag bij ongewijzigd beleid als bedoeld in artikel 35decies, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten".

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 13 december 2017 .

De kamer was samengesteld uit Pierre Liénardy, kamervoorzitter, Martine Baguet en Bernard Blero, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck, assessor, en Anne-Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Patrick Ronvaux, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Liénardy.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 13 december 2017.

Bevoegdheid van de afdeling Wetgeving Een koninklijk besluit dat, na overleg met de gewestregeringen en op basis van een verslag van het Rekenhof (1), vastgesteld is na overleg in de Ministerraad en waarin, enerzijds, definitief vastgesteld wordt wat het referentiebedrag bij ongewijzigd beleid is van de naar het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over te dragen financiële middelen, ter uitvoering van de berekeningscriteria vastgesteld bij de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten "betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten" en waarin, anderzijds, diezelfde middelen over de drie gewesten verdeeld worden, is geen "reglementair" besluit in de zin van de artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Een dergelijk besluit formuleert immers niet in abstracte en niet-persoonsgerichte bewoordingen een nieuwe en algemene rechtsregel die voor een onbepaald aantal gevallen kan gelden.

Aangezien het besluit in kwestie niet van reglementaire aard is, behoort het niet tot die welke om advies aan de Raad van State voorgelegd dienen te worden overeenkomstig artikel 3, § 1, eerste lid, van de voornoemde gecoördineerde wetten.

De afdeling Wetgeving is bijgevolg niet bevoegd om over dit ontwerp advies uit te brengen.

De griffier, A.-C. Van Geersdaele De voorzitter, P. Liénardy _______ Nota (1) Zie https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id =bdb653a5-74ab-4e76-bf0d-db283726b2e2.

^