Etaamb.openjustice.be
Erratum van 14 februari 2022
gepubliceerd op 21 april 2022

Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. - Erratum

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022031687
pub.
21/04/2022
prom.
14/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


14 FEBRUARI 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 47 van 16 februari 2022 moeten de volgende verbeteringen worden aangebracht: Op bladzijde 13065, wordt het opschrift vervangen als volgt "Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen".

In de Franse tekst op bladzijde 13066, moet men de bepaling onder artikel 4, 5°, lezen als volgt: « 5° au paragraphe 2, 3°, les mots "la capacité de production" sont remplacés chaque fois par les mots "l'installation comme visée au paragraphe 1er"; » in de plaats van: « 5° in paragraaf 2, 3°, worden de woorden "de productiecapaciteit" telkens vervangen door de woorden "de installatie bedoeld in paragraaf 1"; ».

In de Franse tekst op bladzijde 13066, moet men de bepaling onder artikel 4, 6°, lezen als volgt: « 6° le paragraphe 2 est complété par le 8°, rédigé comme suit: "8° exclusivement en ce qui concerne les autorisations d'installations de production: les solutions alternatives à la construction de nouvelles capacités de production, telles que des solutions pour une participation active à la demande et au stockage d'énergie."; », in de plaats van: "6° paragraaf 2 wordt aangevuld met de bepaling onder 8°, luidende: "8° uitsluitend wat betreft vergunningen voor productie-installaties: alternatieven voor de bouw van nieuwe productiecapaciteiten, zoals oplossingen voor actieve deelname aan vraagresponsoplossingen en energieopslag."; ».

^