Etaamb.openjustice.be
Erratum van 09 april 2010
gepubliceerd op 07 mei 2010

Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel aan de secretaris-generaal van het departement internationaal Vlaanderen. - Erratum

bron
vlaamse overheid
numac
2010035322
pub.
07/05/2010
prom.
09/04/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen


9 APRIL 2010. - Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel aan de secretaris-generaal van het departement internationaal Vlaanderen. - Erratum


Op 26 april 2010 werd in het Belgisch Staatsblad op blz. 23016 bovenvermeld ministerieel besluit gepubliceerd evenwel zonder vertaling.

Gelieve hieronder het ministerieel besluit te willen vinden met de Franse vertaling.

9 APRIL 2010. - Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel aan de secretaris-generaal van het departement internationaal Vlaanderen De Vlaamse Minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 4°, gewijzigd bij de bijzondere wet van 12 augustus 2003;

Gelet op de wet van 5 augustus 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, gewijzigd bij de wetten van 25 maart 2003 en 26 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 4 december 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid sluiten tot regeling van de beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008, artikelen 17 en 18 en 22 tot en met 26;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering, raadzaam is sommige bevoegdheden te delegeren aan de secretaris-generaal van het departement internationaal Vlaanderen, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° minister : Vlaams minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;2° secretaris-generaal : de secretaris-generaal die aan het hoofd staat van het departement internationaal Vlaanderen;3° vergunning : de vergunning die verleend wordt voor de in-, uit- en doorvoer of voor de overbrenging van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. HOOFDSTUK 2. - Bevoegdheden van de secretaris-generaal

Art. 2.De secretaris-generaal is gemachtigd om de vergunningen te verlenen voor de volgende types van aanvragen : 1° aanvragen voor het verkrijgen van een invoervergunning;2° aanvragen voor het verkrijgen van een internationaal invoercertificaat;3° aanvragen die een verlenging inhouden van een eerder vergunde in-, uit- of doorvoer;4° aanvragen in het kader van de Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens;5° aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor de uit- of doorvoer naar een lidstaat van de Europese Unie, voor zover het gaat om een rechtstreekse uit- of doorvoer naar die lidstaat en voor zover die lidstaat ook de eindbestemming is.

Art. 3.Bij aanvragen voor de uit- of doorvoer waarvoor de secretaris-generaal gemachtigd is om de vergunning te verlenen overeenkomstig artikel 2, 3°, van dit besluit, zal de aanvraag toch aan de minister worden voorgelegd als er aanwijzingen bestaan dat sinds het verlenen van de oorspronkelijke vergunning, omstandigheden hebben plaatsgevonden in het land van bestemming of het land van eindgebruik die een invloed kunnen hebben op de toetsing van de aanvraag aan de criteria, vermeld in artikel 4 van de Wet van 5 augustus 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten. HOOFDSTUK 3. - Rapportering

Art. 4.Over het gebruik van de bevoegdheden, vermeld in hoofdstuk 2, wordt driemaandelijks aan de minister gerapporteerd door middel van een verslag dat via de secretaris-generaal wordt meegedeeld. Het rapport bevat alle noodzakelijke informatie over de vergunningen die met toepassing van dit besluit in de periode in kwestie zijn verleend.

Het verslag, vermeld in het eerste lid, is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Elk aanvraagtype, vermeld in artikel 2, 1° tot en met 5° vormt een apart hoofdstuk in dat verslag. HOOFDSTUK 4. - Gemeenschappelijke bepaling

Art. 5.De delegaties die bij dit besluit worden verleend, worden tevens verleend aan de ambtenaar die met de waarneming van de secretaris-generaal is belast of die hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst de betrokken ambtenaar, boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening, de formule « Voor de secretaris-generaal, afwezig ». HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2010.

Brussel, 9 april 2010.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^