Etaamb.openjustice.be
Erratum van 04 oktober 2005
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. - Erratum

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022876
pub.
13/10/2005
prom.
04/10/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2005, in de Franse tekst, moeten de volgende teksten gelezen worden als volgt : op blz. 43577, de tweede alinea van artikel 1 : « Cette majoration est portée pour la dernière fois en compte à l'expiration du trimestre civil qui précède celui au cours duquel soit l'assujetti est assigné devant le tribunal du travail en paiement de cette cotisation ou de la partie qui n'en a pas été payée, suivant le cas, soit la caisse d'assurances sociales à laquelle l'assujetti est affilié lui a fait signifier la contrainte contenant commandement de payer cette cotisation ou la partie qui n'en a pas été payée, suivant le cas. » op blz. 43578, de tweede alinea van paragraaf 5 : « L'opposition est motivée à peine de nullité; elle est formée au moyen d'une citation à la caisse d'assurances sociales par exploit d'huissier dans le mois de la signification de la contrainte, sans préjudice de l'application des articles 50, alinéa 2, et 55 du Code judiciaire. » op blz. 43577, in de Nederlandse tekst, wordt het artikel 3 vervangen door de volgende tekst : «

Art. 3.In artikel 46 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 5 april 1976, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « of tot de invordering bij wijze van dwangbevel » ingevoegd tussen de woorden « gerechtelijke invordering » en « over te gaan »;2° het artikel wordt aangevuld met de volgende leden : « Deze herinnering moet op straffe van nietigheid vermelden dat, indien de onderworpene niet tot betwisting overgaat van de bedragen of geen uitstel van betaling vraagt en verkrijgt, per bij de post aangetekende brief, binnen de maand van de betekening of de kennisgeving van de herinnering, de sociale verzekeringskas die bedragen zal kunnen invorderen door middel van een dwangbevel. Het toestaan van uitstel van betaling door de sociale verzekeringskas schorst de uitvaardiging van een eventueel dwangbevel alsook de gerechtelijke invordering, en dit in zoverre het tussen de sociale verzekeringskas en de onderworpene tot stand gekomen akkoord door deze laatste wordt nageleefd ».

^