Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 08 juni 2017

Hoven en rechtbanken Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau C voor de Rechterlijke orde 1. In de loop van het tweede semester van 2017, zal SELOR te Brussel een vergelijkende selec(...) 2. Enkel vastbenoemde medewerkers bij de Rechterlijke orde worden tot deze selectie toegelaten. (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2017012455
pub.
08/06/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Hoven en rechtbanken Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau C voor de Rechterlijke orde (selectienummer BNG17115) 1. In de loop van het tweede semester van 2017, zal SELOR te Brussel een vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau C voor de Rechterlijke orde inrichten, overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009790 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het personeel van griffies en parketsecretariaten sluiten betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel.2. Enkel vastbenoemde medewerkers bij de Rechterlijke orde worden tot deze selectie toegelaten. De bovenvermelde vereiste dient vervuld te zijn op de datum van afsluiting van de inschrijvingen. 3. De selectie bestaat uit een algemeen en een bijzonder gedeelte.4. Het algemeen gedeelte betreft een computergestuurde proef bestaande uit volgende onderdelen : o een test abstract redeneervermogen o een situationele beoordelingstest Deze computergestuurde proef evalueert volgende competenties : Informatie behandelen, informatie analyseren, werk structureren, problemen oplossen en abstract redeneren. Deze proef duurt maximum twee uur en dertig minuten. 5. Om toegelaten te worden tot het bijzonder gedeelte moet de kandidaat minstens 10 punten op 20 behalen op elke test (abstract redeneervermogen + situationele beoordelingstest) en in het totaal minstens 24 punten op 40 behalen. Kandidaten die slaagden voor de vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau C (assistenten) bij de griffies en parketten BNE09001 (sessie 2009) en die benoemd zijn als medewerker kunnen onmiddellijk deelnemen aan het bijzonder gedeelte van deze selectie.

Kandidaten die via Selor een vrijstelling hebben gekregen voor module 0 of module 1 voor niveau C moeten deelnemen aan het algemeen gedeelte van deze selectie. 6. Het bijzonder gedeelte bestaat uit een computergestuurde test die maximum één uur tijd in beslag neemt en het vermogen meet om administratieve gegevens te controleren en te ordenen.7. Om te slagen voor de selectie moeten de kandidaten ten minste 12 punten op 20 behalen voor het bijzonder gedeelte van de selectie. 8. Elke aanvraag tot deelname aan deze selectie moet, op straffe van nietigheid, voldoen aan volgende voorwaarden : o de kandidaat vult zijn online CV volledig in op `Mijn Selor' (http://www.selor.be) o de kandidaat laadt zijn benoemingsbesluit op in zijn online CV op `Mijn Selor' (http://www.selor.be) en dit ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum. o De kandidaat solliciteert online voor deze vacature (http://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobCode=BNG17115) Er wordt geen enkele neerlegging ter plaatse van een kandidatuur aanvaard. 9. De termijn van inschrijving wordt afgesloten op 14 juli 2017. De controle van de geldigheid van de kandidaturen gebeurt na de inschrijvingsperiode en voor het versturen van het resultaat van het algemeen gedeelte.

De kandidaten die hun kandidatuur niet op geldige wijze stelden of niet voldoen aan de voorwaarden voor de selectie, worden hiervan via "Mijn Selor" op de hoogte gesteld. 10. De geslaagden zullen gerangschikt worden volgens de behaalde punten tijdens het bijzonder gedeelte. De lijst van de geslaagden wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Kandidaten die geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van de selectie, worden er van vrijgesteld wanneer zij later opnieuw deelnemen aan een vergelijkende selectie voor bevordering van hetzelfde niveau voor de hoven en rechtbanken.

Iedere deelnemer ontvangt zijn uitslag.

De reserve van geslaagden heeft een geldigheidsduur van drie jaar te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal.

De Minister van Justitie kan deze termijn bij gemotiveerde beslissing telkens met een jaar verlengen. 11. De laureaten van de selectie zullen uitgenodigd worden om zich kandidaat te stellen voor de vacante plaatsen van niveau C bij de Rechterlijke orde die zullen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.12. Diegenen die ten onrechte aan deze vergelijkende selectie deelnemen worden in geen geval toelaatbaar verklaard.13. De kandidaat kan, mits schriftelijk verzoek, het reglement van deze selectie alsook de samenstelling van de selectiecommissie verkrijgen.Dit verzoek dient gestuurd te worden naar bevorderingcroj@just.fgov.be

^