Etaamb.openjustice.be
Document van 28 februari 2013
gepubliceerd op 15 maart 2013

Brussels Hoofdstedelijk Gewest : toekenning van de eretitel van "Ere-Kabinetschef" aan de heer Marc Foccroulle

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031140
pub.
15/03/2013
prom.
28/02/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2013. - Brussels Hoofdstedelijk Gewest : toekenning van de eretitel van "Ere-Kabinetschef" aan de heer Marc Foccroulle


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004031405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de Gewestelijke Staatssecretarissen sluiten "tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de Gewestelijke Staatssecretarissen", en meer in het bijzonder op artikel 19;

Overwegende dat de heer. Marc Foccroulle de functie van kabinetschef van Mevr. Françoise Dupuis, toenmalig Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting, heeft uitgeoefend van mei 2008 tot juli 2009;

Dat hij de zelfde functie heeft uitgeoefend op het kabinet van de heer Emir Kir, toenmalig Staatssecretaris voor Stedenbouw en Netheid, van juli 2009 tot december 2012;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, en meer in het bijzonder op artikel 3, § 1, eerste lid;

Op voorstel van de Minister-President bevoegd voor de Plaatselijke Besturen, Besluit :

Artikel 1.De heer Marc Foccroulle, geboren op 27 maart 1963 in Luik, wordt gemachtigd de eretitel van ere-kabinetschef te voeren.

Art. 2.De Minister-President, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 februari 2013.

Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

^