Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 maart 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 type wet prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013009107 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 februari 2013, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2012007330 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 9026 van 21 juli 2012 : Wordt bevorderd tot Commandeur in de Orde van **** op datum van 21 juli 2012 : MEDISCHE DIENST Apotheker-generaal-majoor **** **** bevorderd tot Officier in de **** op datum van 21 juli 2012 : LANDMACHT Luiten(...) type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2012014553 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 25 februari 2013 wordt de heer Bernard DEROUAUX, Eerste auditeur - afdelingshoofd bij de Raad van State, op 1 april 2013 in ruste gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013000129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 wordt met ingang van 1 maart 2013, Mevr. ATAS, Caroline, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Ov Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 wordt met ingang van 1 maart 2013, de heer BOYDENS,(...) type koninklijk besluit prom. 05/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013000148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 05/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 28 juli 2012 op het grondgebied van de provincie Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013003077 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Incompetitiestelling in de klasse A2 Attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 72, § 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuu - 8 betrekkingen waaraan de functie verbonden is van attaché « Personeel en Organisatie » (A21 - fu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013003076 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Incompetitiestelling in de klasse A5 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis, § 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdend - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van « Departementshoofd Inning en Invordering » (fu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013007075 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 9310 van 18 januari 2013, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekle Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader van de reserveoffi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013007080 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het hogere brevet van militaire administrateur Bij koninklijk besluit ****. 9313 van 18 januari 2013, wordt het hogere brevet van militaire administrateur verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren : Landmacht In het korps van de infanterie, de majoors ****. **** en ****. ****. In het korps van de pantsert(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013007079 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 9314 van 18 januari 2013, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 april 2012 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013009114 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Vacante vergunning klasse F1 Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen Vanaf de datum van publicatie van de vacante vergunning in het Belgisch Staatsblad beschikken de ve(...) type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de benoeming van een rechtskundige bijzitter en een eerste plaatsvervangende rechtskundige bijzitter bij de Provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Oost-Vlaanderen en bij de Provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie West-Vlaanderen en houdende het ontslag van de tweede plaatsvervangende rechtskundige bijzitter bij de Provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 26/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013015066 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2006 tot de bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van de Vrijwillige Dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013018153 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013022130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013022136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 25/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013024075 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013200698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vaststelling van het aantal leden van Paritaire Subcomités voor het stads- en streekvervoer type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013200722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de steenbakkerij type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013201643 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013, dat in werking treedt op 1 april 2013, is Mevr. Seressia, G., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot rechter in de rechtbank van Zij wordt gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Bij (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013201666 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 26 september 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Binet, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Aubel. H Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013201668 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2011 is de heer Binet, Ph., notaris ter standplaats Aubel, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013007082 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013007083 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag **** ministerieel besluit ****. 92172 van 30 januari 2013, wordt luitenant-generaal ****. Clément ontlast van het bijzonder mandaat bij de algemene directie **** resources teneinde de leiding te nemen van type ministerieel besluit prom. 05/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013011131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type ministerieel besluit prom. 11/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013201369 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 maart 2006 betreffende de zoogkoeienpremie type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013201509 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 januari 2013 wordt de "SPRL Fisse Transport" vanaf 29 januari 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 4 februari 2013 wordt Bij ministerieel besluit van 5 februari 2013 wordt de "GmbH Prolog Transport & Logisti(...)

decreet

type decreet prom. 22/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013035246 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de vermelding van het bestaan van een uitvaartcontract in de wilsbeschikking betreft type decreet prom. 22/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013035245 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten, opgemaakt in Tromso op 18 juni 2009

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013201642 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Bij beschikking van 27 februari 2013 werd de heer De Swaef, M., eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie aangewezen om, voor een termijn van éé Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel Bij beschikking van 26 februari 2013 van de voorzitter(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/01/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013031118 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2010 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor de werken tot behoud van klein erfgoed type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013031141 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de gewestelijke beambten die de lijst bezitten van de woningen waar het water- of elektriciteitsverbruik onder de drempelwaarde ligt die door de Regering wordt vastgelegd

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetschef. - Ontslag. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 2013 wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt als Chef van het Kabinet van de vice-president, Minister van het Hoger Onderwijs, aan de h Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 2013 wordt Mevr. Sylvianne(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetschef. - Ontslag. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 2013 wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt als Kabinetschef van de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke K Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 2013 wordt de heer Eric ME(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013018138 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De politiezone Les Arches heeft de nietigverklaring gevord Die omzendbrief is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2012. Deze zaak is in(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013018140 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW VERENIGING VOOR SOCIAL-PROFIT ONDERNEMINGEN en Bru Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A .207.919/VII-38.745. Namens de Hoofdgriffier,(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013018139 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Viviane VAN CAUTER, die woonplaats kiest bij Mrs. Noël DEVOS en Guido VAN DEN EYNDE, advocaten, me(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013018147 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Gert COWE, Paul LEMOINE en Avi TELLER, die allen woonplaat Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2012. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013018146 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vereniging van mede-eigenaars Residentie WALLEHOF, A. V Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 207.824/X15.341. Namens de Hoofdgriffier, I(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013018148 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Helena VAN LERBERGHE, Alain GUNZBURG, Jean-Pierre DE ROECK Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2012. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013018145 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Sonja MATHIJS heeft op 29 januari 2013 de nietigverklaring Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013018152 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Franse Gemeenschap heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 207.999/XV-2205. Voor de Hoofdgriffier, Chr(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013018149 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Petrus DEPAUW, die woonplaats kiest bij Mr. Jan VAN EECKHA Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 207.991/XII-7247. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013018150 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Joery DE FEYTER, Ilse SMITS, André VERSTAPPEN, Karin VERMU Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 207.934/X-15.348. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013018151 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De CVBA SEDILEC c.s. heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013201517 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 februari 2013 in zake Richard Balaes tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 februari 2013, heeft « Schendt artikel 171, 6°, tweede streepje, van het WIB 1992 de artikelen 10, 11 en 172 van de Gron(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013201552 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 oktober 2011 in zake Nathalie Brulant en anderen, in aanwezigheid van de procureur des Konings, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « Schenden de bepalingen van artikel 162bis, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering (ingevo(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013201618 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 februari 2013 in zake het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Genesius-Rode tegen de nv « Automobiles Alain Henneuse » en and « Schendt artikel 6.1.41, § 1, derde zin, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 23(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenningen. - Hogere Kunstscholen Bij ministerieel besluit van 22 februari 2013 wordt een beroepsbekendheid aan de heer François DUCAT toegekend in verband met het ambt hoogleraar kunstvakken voor de volgende cursussen : Radiotelevisie- en Multimediaregie en -pr

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013201634 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs P & O (niveau A) voor het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG13050) Er wordt een lijst met maximum 6 geslaagden opgesteld, die twee jaar geldig blijft.(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013003058 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 1 Deze overdracht werd in Ierland door de High Court of Justice toegestaan. Deze overdracht is teg(...) type mededeling prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013003056 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie door absorptie Het Directiecomité van Deze overdracht werd in Luxemburg bij ministerieel besluit toegestaan op 11 december 2012. Deze (...) type mededeling prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013003057 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 2 Deze overdracht werd in Ierland door de High Court of Justice toegestaan. Deze overdracht is teg(...) type mededeling prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013003059 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 1 Deze overdracht werd in Ierland door de High Court of Justice toegestaan op 19 november 2012. De(...) type mededeling prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013003060 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 1 - van de niet-levensverzekeringscontracten die Belgische risico's dekken van de verzekeringsonderne(...) type mededeling prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013003061 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie door absorptie Het Directiecomité van Deze overdracht werd door de Italiaanse toezichthouder, ISVAP, toegestaan op 2 augustus 2012. De(...) type mededeling prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013003074 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie Het Directiecomité van de Nationale B Deze overdracht werd door de Duitse toezichthouder, BaFin, toegestaan. Deze overdracht is tegens(...)

document

type document prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013201610 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige P & O-medewerkers verloning & arbeidsvoorwaarden (niveau B) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) (ANG13037) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden a(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013007059 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 9242 van 10 januari 2013, wordt luitenant-kolonel **** ****-****. **** benoemd op 26 maart 2013 in de graad van kolonel Bij koninklijk besluit ****. 9243 van 10 januari 2013, wordt luitenant-kolonel militair ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013007078 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9316 van 18 januari 2013, wordt de heer Thierry Goris, van 1 juli 2012 tot en met 31 augustus 2013 als tijdelijk medewerker belast met een leer-, studie of informatieopdra type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013007081 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9317 van 18 januari 2013, wordt de heer Wim Mees, doctor in de informatica, op 1 juli 2012, tot hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013022111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2013, wordt Mevr. Emmanuelle HARDY, geboren op 8 mei 1979, op haar aanvraag en in toepassing van de bepalingen inzake mobiliteit, in de hoedanigheid van attaché, in de klasse A1 overge Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013022123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lidt Bij koninklijk besluit van26 februari 2013,dat u Bij hetzelfde besluit, wordt de heer TROCH, Guy, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend li(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van Bij koninklijk besluit van 27 februari 2013, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013201632 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Mechelen : 1; - Balen : 1; - Dendermonde : 1; - Wichelen : 1 ; - Hamme : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad v(...) - Lede : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 januari 201(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013009120 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een management **** **** **** voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een management **** (****/**** - niveau ****) van de **** ****. De geselecteerde kandidaat zal ****(...) ****. **** **** management assistent vervult zijn taak met het oog op de volledige ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013201615 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** juridische assistenten De vergelijkende selectie van **** juridische assistenten (niveau ****) voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en **** (****1(...) Er zijn 5 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013003029 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Jaar 2013 De hierna opgesomde publicaties kunnen bekomen worden op het verkoopkantoor van de administratie van de patrimoniumdocumentatie, North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, bus 50, 1 De intekenaars door storting of overschrijving worden verzocht, bij hun betaling, nauwkeurig op te (...) type document prom. -- pub. 15/03/2013 numac 2013024079 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 1 van de "Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf" gedateerd op 23/07/2012 werd op 26/07/2012 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november De papieren versie van de gids is verkrijgbaar bij : Codiplan - Tom De Winter Adres : Tervur(...) type document prom. 28/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013031140 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest : toekenning van de eretitel van "Ere-Kabinetschef" aan de heer Marc Foccroulle
^