Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 februari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/02/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 28/02/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoering van het Wetboek van economisch recht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de verbindingsbocht bundel Pelikaan - spoorlijn nr. 202B, gelegen in het havengebied van Zeebrugge, ter hoogte van de kilometerpaal 146 type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 202B, baanvak Y. Pelikaan - bundel Ramskapelle, gelegen in het havengebied van Zeebrugge, ter hoogte van de kilometerpaal 1.339 type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 202B, baanvak Y. Pelikaan - bundel Ramskapelle, gelegen in het havengebied van Zeebrugge, ter hoogte van de kilometerpaal 393 type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12c op de spoorlijn nr. 202B, baanvak Y. Pelikaan - bundel Ramskapelle, gelegen in het havengebied van Zeebrugge, ter hoogte van de kilometerpaal 2.731 type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 202B, baanvak Y. Pelikaan - bundel Ramskapelle, gelegen in het havengebied van Zeebrugge, ter hoogte van de kilometerpaal 2.382 type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013014086 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 77 op de spoorlijn nr. 125, baanvak Luik-Namen, gelegen te Andenne, ter hoogte van de kilometerpaal 39.961 type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013018135 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013024111 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 november 1991 tot vaststelling van de refactiecoëfficiënten en de maximumbedragen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen afgeslacht in het kader van de gezondheidspolitie type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013035295 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 juni 2012 houdende regeling van specifieke steunmaatregelen die een meerwaarde opleveren voor het landbouwmilieu ter uitvoering van artikel 2decies tot en met 2duodecies van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013201512 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot delegatie van het horen in het kader van administratieve beroepen en handhavingsmaatregelen in de toeristische sector type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 28/03/2013 numac 2013201625 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit ter aanvulling en wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 2013

arrest

type arrest prom. 28/02/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013031189 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van 21 november 2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Brussels Waarborgfonds bij uitvoering van artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 1999

decreet

type decreet prom. 28/02/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende statutaire bepalingen betreffende het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van Beroep van het Confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013031141 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de gewestelijke beambten die de lijst bezitten van de woningen waar het water- of elektriciteitsverbruik onder de drempelwaarde ligt die door de Regering wordt vastgelegd

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de vertegenwoordigers van de Franse Gemeenschap bij het sturingscomité belast met de supervisie en de evaluatie van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Opvoeding inzake Milieu, Natuur en Duurzame Ontwikkeling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013031142 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van het Comité REACH en van het Forum Nationaal REACH in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de tenuitvoerlegging van het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013201451 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 maart 2012 waarbij door het Gewest een tegemoetkoming aan de rechtspersonen wordt verleend met het oog op de oprichting van transitwoningen type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013201449 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013201450 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de leden van het Waalse Parlement tussen de kieskringen type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2013 pub. 14/03/2013 numac 2013201505 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Tenneville type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2013 pub. 26/03/2013 numac 2013201743 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 1993 betreffende dierlijke afval type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013201860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen door het Waalse Gewest voor de uitvoering van stadsvernieuwingsoperaties

erratum

type erratum prom. 28/02/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende statutaire bepalingen betreffende het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs. - Erratum

document

type document prom. 28/02/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013202097 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 12 juni 1985 betreffende de toekenning van sommige voordelen aan de personen die een beroepsopleiding ontvangen type document prom. 28/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013031140 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest : toekenning van de eretitel van "Ere-Kabinetschef" aan de heer Marc Foccroulle
^